Saltar al contingut principal

Repoblació cinegètica. Per espècies. Províncies

Repoblació cinegètica i alliberaments. Per espècies. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Perdiu roja 35.032 19.698 18.670 31.759 105.159
Perdiu xerra 0 106 547 0 653
Faisà 11.515 5.012 515 1.465 18.507
Conill 7.492 841 2.186 1.510 12.029
Llebre 1 30 13 0 44
Guatlla comuna .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Colom roquer 0 50 0 0 50
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris.
Nota: S'inclouen les repoblacions i els alliberaments efectuats.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 de desembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Alliberament
Conjunt d'accions que comporten l'alliberament d'exemplars d'espècies de la fauna salvatge cinegètica durant la temporada de caça per tal de caçar-les en un període curt de temps i sense una finalitat reproductora.
Àrea de caça
Terreny sotmès a règim cinegètic especial en què la caça és reglamentada. El responsable dels aprofitaments té el dret d'autoritzar la caça i la responsabilitat de la gestió i dels danys que puguin originar les espècies de caça.
Caça major
Animals de gran volum, amb reduïda mortalitat natural i elevada esperança de vida. A fi de reduir la competència inevitable d'aquest creixement, aquestes espècies tenen una taxa de reproducció reduïda. El marge per poder-les caçar és menor, ja que aquestes espècies no disposen d'una capacitat natural de recuperació per tornar cada any als valors originals d'abans de la caça.
Caça menor
Espècies de petites dimensions. Les seves poblacions es caracteritzen per disposar de taxes de reproducció elevades que els permeten també unes elevades taxes de cria. Són part de les espècies considerades presa, sotmeses a una depredació. Per tant, poden respondre activament a fortes davallades dels seus efectius.
Espècie cinegètica
Espècie animal que es pot caçar d'acord amb una legislació sotmesa a restriccions generals, temporals o concretes segons l'espècie.
Repoblació cinegètica
Conjunt d'accions que comporten l'alliberament d'exemplars d'espècies de la fauna salvatge autòctona cinegètica autoritzada fora del període hàbil de caça, amb l'objectiu de recuperar els efectius reproductors de les seves poblacions i de les densitats en el medi.

Aspectes metodològics

La caça és un esport o una activitat recreativa i, per això, per fer-la cal tenir en compte diversos aspectes, com són l'obtenció de llicències i permisos, els llocs on es pot caçar, l’època en què es pot practicar, les espècies cinegètiques... A més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

Les repoblacions i els alliberaments d'espècies de fauna autòctona cinegètica requereixen una autorització prèvia i han d'estar previstos en els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) aprovats. Aquests plans són els instruments de planificació cinegètica que tenen com a finalitat aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació dels ecosistemes i de les espècies amenaçades.

Al final de la temporada, les àrees privades i locals de caça aporten les dades dels alliberaments i repoblacions efectuades dins del territori. A la taula es presenta la suma dels alliberaments i les repoblacions.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".