Saltar al contingut principal

Pesca continental. Llicències i denúncies. Províncies

Pesca continental. Llicències i denúncies. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Altres CCAA Estrangers Total
Llicències 21.406 7.375 4.677 10.670 4.623 6.078 54.829
Denúncies 172 29 181 362 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 744
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
Nota: A partir de l'any 2015, les llicències fan referència al lloc de residència del pescador i no al lloc de tramitació de la llicència. D'altra banda, les de denúncies es refereixen a la província on s'ha causat la infracció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Per practicar la pesca a les aigües continentals de Catalunya és necessari obtenir la llicència de pesca recreativa, que és vàlida tant per pescar a les aigües continentals com a les marítimes. A més de la llicència de pesca recreativa, si es vol pescar en una zona de pesca controlada (ZPC) cal tenir el permís de pesca corresponent.

La llicència pot ser de 15 dies o d'1, 2 ,3 o 4 anys de validesa i es pot obtenir als Serveis Territorials (SSTT) o Oficines Comarcals(OC) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), o mitjançant internet a la pàgina web de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Les llicències caduquen una vegada finalitzat el seu respectiu període de vigència o, si no n'hi ha, al cap de 65 anys.

D'acord amb la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, les persones incapacitades, els menors de 18 anys i els majors de 65 anys poden obtenir la llicència de pesca recreativa de forma gratuïta.

El DAMM aprova anualment una Resolució de vedes on s'hi especifiquen les espècies pescables, els períodes hàbils i demés normes relacionades amb la pesca.

D'acord amb la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, les sancions per infraccions comeses estan tipificades de la següent forma: lleus, greus i molt greus.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".