Saltar al contingut principal

Qualitat de l'aigua. Controls efectuats en aigües continentals i costaneres

Qualitat de l'aigua. Controls efectuats en aigües continentals (superficials i subterrànies) i costaneres Catalunya. 2022
Tipus de control
Estacions de control Elements fisicoquímics Substàncies prioritàries Elements biològics Control piezomètric Total
Rius 433 3.055 1.033 340 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.428
Embassaments 13 81 64 23 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 168
Zones humides 83 73 41 73 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 187
Estanys 3 14 8 3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25
Aigües costaneres i badies 406 864 220 857 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.941
Aigües subterrànies 1.672 1.709 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.848 6.557
Total 2.610 5.796 1.366 1.296 4.848 13.306
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Nota: A partir de l'any 2007, s'inicia una nova etapa d'adaptació als requeriments establerts per la Directiva marc de l'aigua. El control de les aigües superficials es fa d'acord amb el que estableix el corresponent Programa de seguiment i control vigent en cada període de 6 anys, i que s'ha concretat en els mostrejos i controls que s'especifiquen en aquesta taula.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 de juny de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

Les dades de qualitat de les aigües mostren els controls registrats d'acord amb la Directiva marc de l'aigua a partir de l'any 2007. Per a l'estudi de les aigües de bany en platges, rius i llacs es mesura la qualitat microbiològica de l'aigua. Pel que fa a estacions depuradores, s'ofereixen dades de capacitat de tractament, població servida i rendiments globals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".