Saltar al contingut principal

Estacions depuradores d'aigües residuals. Per tipus

Estacions depuradores d'aigües residuals. Per tipus Catalunya. 2021
Estacions depuradores Capacitat de tractament (1.000 m3/dia) Població servida (habitants/equivalents)
Biològica 477 2.919.784 16.004.674
Llacunatge/ Tractament tou 42 26.948 142.620
Tractament Primari/Pretractaments 17 1.592 3.853
Total (1) 536 2.948.324 16.151.147
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Notes:
- Només s'inclouen les depuradores públiques. Fa referència als cabals de disseny en la població servida.
- Dades a 31/12/2021.
- (1) Total sistemes de sanejament.

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2022.

Estadística TARU

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

Les dades de qualitat de les aigües mostren els controls registrats d'acord amb la Directiva marc de l'aigua a partir de l'any 2007. Per a l'estudi de les aigües de bany en platges, rius i llacs es mesura la qualitat microbiològica de l'aigua. Pel que fa a estacions depuradores, s'ofereixen dades de capacitat de tractament, població servida i rendiments globals.

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".