Saltar al contingut principal

Residus industrials. Per tipus

Residus industrials. Per tipus Catalunya. 2021
Especials No especials Total
Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals 64 11.600 11.665
Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments 159 760.084 760.243
Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró 1.944 139.607 141.551
Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil 265 33.599 33.864
Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó 37 176 213
Processos químics inorgànics 9.587 86.969 96.556
Processos químics orgànics 250.396 90.433 340.828
Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 17.301 15.035 32.336
Indústria fotogràfica 397 9 406
Processos tèrmics 49.804 437.385 487.188
Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres materials; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria 24.874 15.601 40.475
Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 9.104 207.510 216.614
Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles) 20.982 0 20.982
Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics 10.407 0 10.407
Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 41.010 79.515 120.524
Residus no especificats 35.686 157.767 193.452
Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades) 8.286 264.836 273.122
Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant) 20.685 275 20.961
Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà 2.297 650.621 652.920
Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva 3.241 925.838 929.079
Total 506.526 3.876.860 4.383.386
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Nota: Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà. inclou les depuradores d'aigües residuals urbanes.

Darrera actualització: 11 de maig de 2023.

Estadística RESIC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Residu industrial
Material inservible derivat d'activitats o processos fabrils o industrials. Pot ser: especial i no especial.
Residu industrial especial
Material inservible inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre.
Residu industrial no especial
Material inservible no inclòs en la definició anterior.

Aspectes metodològics

Els residus industrials es presenten classificats per tipus, per sectors d'activitat i per comarques, segons el nou Catàleg Europeu de residus. No s'hi inclouen els resultants de l'activitat minera ni de l'explotació de pedreres, així com tampoc els radioactius ni els explosius no classificats. Tampoc s'hi inclouen els sanitaris i els municipals, els procedents d'explotacions agrícoles o ramaderes que es reutilitzen en l'explotació agrària, i els que es gestionen com a aigües residuals.

Agrupacions segons la secció 8 del Reglament (UE) núm.849/2010, de 27 de setembre del 2010, de la Comissió Europea, relatiu a les estadístiques sobre residus:

 • 1 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
 • 2 Indústries extractives
 • 3 Alimentació, begudes i tabac
 • 4 Tèxtil, peces de vestir, cuir i calçat
 • 5 Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria
 • 6 Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
 • 7 Coqueries i refinació del petroli
 • 8 Indústria química, prod. farmacèutics, cautxú i mat. plàstiques
 • 9 Altres productes minerals no metàl·lics
 • 10 Metal·lúrgia, fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària i equips
 • 11 Informàtics, electrònics i òptics, equip elèctric, maquinària i equip, vehicles motor, remolcs i semiremolcs, altres materials transport
 • 12 Mobles, manufactureres diverses, instal·lació maquinària i equip
 • 13 Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
 • 14 Captació, subm. i tractament aigua, clavagueram, depuració i altres
 • 15 Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització
 • 16 Construcció
 • 17 Serveis (excepte vendes engròs de deixalles i residus)
 • 18 Venda a l'engròs de deixalles i residus

Seguint els criteris del Programa de gestió de residus industrials (PROGRIC), i a partir de la declaració 2006, les dades de residus industrials es determinen en funció de l'agrupació per activitats: indústries, depuradores i gestors de residus.

Les dades de residus industrials s'obtenen a partir de les declaracions anuals de residus industrials.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".