Saltar al contingut principal

Residus municipals. Per destinació. Comarques i Aran, i àmbits

Residus municipals. Per destinació. Comarques i Aran, i àmbits 2021
Recollida no selectiva
Coeficient de generació (kg/hab/dia) Abocador Incineradora Tractament mecànic i biològic Recollida selectiva Total
Alt Camp 1,43 0 7.121 5.130 11.184 23.435
Alt Empordà 2,16 10.258 0 48.636 54.416 113.311
Alt Penedès 1,58 32.371 0 838 30.295 63.504
Alt Urgell 1,43 5.097 0 0 5.543 10.640
Alta Ribagorça 1,57 1.111 0 0 1.145 2.256
Anoia 1,40 28.760 0 4.526 30.138 63.423
Aran 2,06 4.486 0 0 3.311 7.796
Bages 1,37 42.541 0 0 48.106 90.648
Baix Camp 1,59 0 45.619 15.942 51.943 113.503
Baix Ebre 1,66 26.988 0 0 20.616 47.604
Baix Empordà 2,29 34.096 0 24.991 55.522 114.608
Baix Llobregat 1,29 22.761 4.958 200.245 164.861 392.825
Baix Penedès 1,86 6.014 2.402 36.220 30.255 74.892
Barcelonès 1,20 62.845 17.056 551.541 370.294 1.001.736
Berguedà 1,29 5.909 0 0 12.968 18.877
Cerdanya 1,92 1.237 8.413 0 3.843 13.492
Conca de Barberà 1,40 2.016 0 0 8.284 10.300
Garraf 1,65 52.107 0 0 40.558 92.665
Garrigues 1,08 4.397 0 0 3.088 7.486
Garrotxa 1,26 13.485 0 0 13.815 27.300
Gironès 1,21 24.029 1.057 15.719 46.349 87.155
Maresme 1,50 5.501 6.671 116.202 123.397 251.771
Moianès 1,56 2.284 0 579 5.264 8.126
Montsià 1,51 18.775 0 0 18.835 37.610
Noguera 1,24 10.259 0 0 7.423 17.683
Osona 1,26 313 0 23.444 51.873 75.629
Pallars Jussà 1,51 4.014 0 0 3.238 7.252
Pallars Sobirà 2,02 1.964 0 0 3.267 5.231
Pla d'Urgell 1,27 8.695 0 0 8.328 17.022
Pla de l'Estany 1,35 8.938 0 0 7.243 16.180
Priorat 1,25 2.028 0 0 2.175 4.203
Ribera d'Ebre 1,18 4.817 0 0 4.614 9.431
Ripollès 1,59 0 0 7.105 7.666 14.770
Segarra 1,23 4.246 0 0 6.268 10.514
Segrià 1,19 53.116 0 0 38.742 91.858
Selva 1,68 8.270 0 49.141 50.446 107.856
Solsonès 1,34 546 0 2.750 3.364 6.660
Tarragonès 1,57 126 89.548 281 60.459 150.414
Terra Alta 1,14 1.761 0 0 2.983 4.744
Urgell 1,33 8.914 0 0 9.147 18.061
Vallès Occidental 1,20 4.247 880 222.197 184.950 412.274
Vallès Oriental 1,35 544 1.146 109.192 93.714 204.595
Catalunya 1,42 529.865 184.871 1.434.677 1.880.596 4.030.008
Metropolità 1,26 96.111 30.712 1.199.907 939.049 2.265.779
Comarques Gironines 1,71 99.076 1.057 145.591 235.456 481.181
Camp de Tarragona 1,56 4.169 142.287 21.353 134.045 301.854
Terres de l'Ebre 1,51 52.342 0 0 47.048 99.389
Ponent 1,21 89.627 0 0 72.996 162.623
Comarques Centrals 1,32 52.000 0 26.241 121.086 199.327
Alt Pirineu i Aran 1,72 17.908 8.413 0 20.347 46.668
Penedès 1,62 118.632 2.402 41.584 129.901 292.520
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Nota: Recollida no selectiva de residus (fracció resta) per destí primari.

Darrera actualització: 19 d'abril de 2023.

Estadística RESMC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Abocador
Lloc on es deposen residus sobre o sota terra, inclosos els abocadors interns (situats al mateix lloc on es produeixen els residus) i excloses les instal·lacions on es descarreguen els residus per permetre'n la preparació amb vista a transportar-los posteriorment per a la recuperació, el tractament o l'eliminació en un altre lloc, i el dipòsit temporal de residus (menys de dos anys per als residus no perillosos i sis mesos per als perillosos) abans d'eliminar-los.
Incineració
Procés tècnic controlat que utilitza la descomposició tèrmica, normalment per mitjà de l'oxidació, per convertir els residus en materials menys voluminosos, no tòxics ni perjudicials. La destrucció tèrmica de residus suposa exposar-los a elevades temperatures, quasi sempre en un medi oxidant. Perquè un residu sigui destruït per incineració ha d'estar constituït totalment o parcialment per components que siguin combustibles o que puguin adequar-se a aquesta condició.
Metanització
Digestió anaeròbica. Es tracta de fer fermentar de forma controlada la matèria orgànica. Els organismes biològics que degraden la matèria necessiten un ambient sense oxigen (anaerobi). En aquest procés s'allibera biogàs.
Recollida selectiva
Recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus.
Residu municipal
Material inservible domèstic i residu de comerços, oficines, serveis i altres residus que, per la seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics.
Tractament mecànic i biològic
Tractament que s'aplica a la matèria orgànica recollida selectivament i a la resta abans de la deposició final. Consisteix a separar i classificar mecànicament els materials reciclables que poden haver quedat en aquests residus i a tractar la matèria orgànica restant mitjançant processos biològics (compostatge o metanització).

Aspectes metodològics

La Unió Europea assenyala que una de les àrees d'actuació política és la gestió dels residus, d'acord amb els principis bàsics de generar-ne el mínim i gestionar-los d'una manera eficient.

La disponibilitat de dades estadístiques regulars, representatives i fiables sobre la generació, recollida i tractament de residus permetrà disposar d'una informació que descrigui la situació i l'estat dels residus, així com la comparació entre diferents territoris.

L'Agència de Residus de Catalunya publica anualment les dades de generació de residus municipals, a partir de les dades facilitades pels diferents ens locals responsables de la recollida i el tractament dels residus municipals.

A partir de l'any 2003, inclusivament per al càlcul de la generació per càpita, s'ha utilitzat la població padronal. L'any 2002 es va utilitzar la del Cens de població i habitatge 2001, i els anys 2001 i 2000 la de l'Estadística de població 1996. Convé considerar que la població estacional turística que suporten alguns municipis fa que tinguin una generació de residus per càpita més elevada.

A la recollida selectiva, la diferència entre el total de sumar els parcials geogràfics (comarques i àmbits del pla territorial) amb el total publicat de Catalunya és deguda a l'existència de residus comercials no territorialitzables. La tipologia "Altres" inclou els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), piles, medicaments, tèxtils, runes i altres residus especials i de deixalleria. L'autocompostatge, que s'ha considerat per primera vegada al 2012, s'ha inclòs en la tipologia "Matèria orgànica".

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".