Saltar al contingut principal

Residus municipals. Recollida selectiva. Comarques i Aran, i àmbits

Residus municipals. Recollida selectiva. Comarques i Aran, i àmbits 2021
Vidre Paper i cartró Envasos lleugers Matèria orgànica Poda i jardineria Residus voluminosos i fusta Altres (1) Total
Alt Camp 1.075 1.463 1.187 2.935 303 1.863 2.357 11.184
Alt Empordà 5.523 5.319 4.067 3.228 12.218 16.847 7.215 54.416
Alt Penedès 3.580 3.359 2.697 6.079 1.563 7.444 5.574 30.295
Alt Urgell 707 989 771 1.574 130 541 832 5.543
Alta Ribagorça 150 228 165 214 0 230 158 1.145
Anoia 2.529 3.297 2.721 6.737 1.622 9.461 3.771 30.138
Aran 479 494 241 202 27 862 1.005 3.311
Bages 4.200 5.004 4.811 10.042 2.733 5.204 16.114 48.106
Baix Camp 4.844 6.360 5.116 10.339 6.700 10.582 8.002 51.943
Baix Ebre 2.155 3.096 1.825 4.839 2.046 2.722 3.933 20.616
Baix Empordà 6.925 5.721 5.409 12.323 7.387 8.061 9.696 55.522
Baix Llobregat 16.670 22.857 18.234 33.287 13.891 22.998 36.924 164.861
Baix Penedès 2.941 3.166 2.544 4.852 4.426 7.380 4.946 30.255
Barcelonès 45.652 70.775 35.635 121.245 9.374 51.462 36.152 370.294
Berguedà 1.466 1.632 1.868 5.502 59 1.074 1.367 12.968
Cerdanya 767 751 468 465 0 532 860 3.843
Conca de Barberà 755 858 924 2.508 366 1.363 1.509 8.284
Garraf 4.739 4.788 3.150 6.559 1.549 11.784 7.989 40.558
Garrigues 390 488 404 1.105 20 259 422 3.088
Garrotxa 1.504 1.819 2.440 4.131 425 2.288 1.207 13.815
Gironès 4.319 6.047 4.604 16.373 2.467 6.265 6.274 46.349
Maresme 12.350 13.172 11.539 31.764 11.668 23.948 18.955 123.397
Moianès 490 510 518 1.540 502 586 1.119 5.264
Montsià 1.757 1.902 1.963 4.767 1.179 2.690 4.578 18.835
Noguera 946 1.242 1.003 2.735 316 594 587 7.423
Osona 4.515 13.575 7.137 15.549 464 6.113 4.520 51.873
Pallars Jussà 438 571 326 593 3 1.083 224 3.238
Pallars Sobirà 384 403 305 827 249 267 833 3.267
Pla d'Urgell 875 1.113 1.035 2.644 46 832 1.781 8.328
Pla de l'Estany 856 1.303 822 1.900 1.394 331 637 7.243
Priorat 312 320 291 738 0 423 92 2.175
Ribera d'Ebre 641 701 611 1.361 23 589 689 4.614
Ripollès 921 1.227 845 1.673 57 1.159 1.783 7.666
Segarra 608 944 815 2.194 97 800 810 6.268
Segrià 4.098 9.385 4.919 12.699 998 3.057 3.585 38.742
Selva 5.127 5.946 4.933 13.456 4.155 9.168 7.661 50.446
Solsonès 507 638 440 1.016 25 370 367 3.364
Tarragonès 6.267 7.755 7.054 14.229 10.321 9.025 5.809 60.459
Terra Alta 382 399 363 1.251 0 468 119 2.983
Urgell 803 1.522 947 2.574 69 1.454 1.778 9.147
Vallès Occidental 18.664 27.956 21.035 48.145 12.280 31.770 25.100 184.950
Vallès Oriental 8.598 11.449 9.355 24.013 5.677 19.284 15.339 93.714
Catalunya 189.716 412.681 185.259 440.206 116.830 283.233 252.672 1.880.596
Metropolità 102.084 146.374 95.985 258.980 53.035 149.842 132.750 939.049
Comarques Gironines 25.176 27.382 23.120 53.082 28.104 44.119 34.473 235.456
Camp de Tarragona 13.253 16.757 14.572 30.749 17.689 23.256 17.769 134.045
Terres de l'Ebre 4.934 6.097 4.762 12.218 3.248 6.469 9.319 47.048
Ponent 7.720 14.694 9.124 23.951 1.546 6.998 8.964 72.996
Comarques Centrals 11.158 21.395 14.775 33.651 3.651 13.030 23.426 121.086
Alt Pirineu i Aran 2.924 3.435 2.276 3.876 410 3.514 3.912 20.347
Penedès 13.661 14.408 10.922 23.700 9.147 36.005 22.059 129.901
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Nota: (1) Inclou la recollida selectiva d'altres residus municipals: piles, medicaments, tèxtil i altres deixalleries.

Darrera actualització: 19 d'abril de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Recollida selectiva
Recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus.
Residu municipal
Material inservible domèstic i residu de comerços, oficines, serveis i altres residus que, per la seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics.

Aspectes metodològics

La Unió Europea assenyala que una de les àrees d'actuació política és la gestió dels residus, d'acord amb els principis bàsics de generar-ne el mínim i gestionar-los d'una manera eficient.

La disponibilitat de dades estadístiques regulars, representatives i fiables sobre la generació, recollida i tractament de residus permetrà disposar d'una informació que descrigui la situació i l'estat dels residus, així com la comparació entre diferents territoris.

L'Agència de Residus de Catalunya publica anualment les dades de generació de residus municipals, a partir de les dades facilitades pels diferents ens locals responsables de la recollida i el tractament dels residus municipals.

A partir de l'any 2003, inclusivament per al càlcul de la generació per càpita, s'ha utilitzat la població padronal. L'any 2002 es va utilitzar la del Cens de població i habitatge 2001, i els anys 2001 i 2000 la de l'Estadística de població 1996. Convé considerar que la població estacional turística que suporten alguns municipis fa que tinguin una generació de residus per càpita més elevada.

A la recollida selectiva, la diferència entre el total de sumar els parcials geogràfics (comarques i àmbits del pla territorial) amb el total publicat de Catalunya és deguda a l'existència de residus comercials no territorialitzables. La tipologia "Altres" inclou els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), piles, medicaments, tèxtils, runes i altres residus especials i de deixalleria. L'autocompostatge, que s'ha considerat per primera vegada al 2012, s'ha inclòs en la tipologia "Matèria orgànica".

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".