Saltar al contingut principal
Tractament de residus. Instal·lacions. Per tipus Catalunya
Residus industrials Dipòsit controlat Aplicació agrícola Compostatge Tractament fisicoquímic Centre tractament de residus Incineradora Digestió anaeròbia Recollida i transferència Valorització i recuperació energètica Emmagatzematge Residus municipals Dipòsit controlat Centre de transvasament Deixalleria (1) Incineració Tractament biològic de la FORM Triatge Triatge d'envasos lleugers Tractament mecànic-biològic de RESTA
2020 1.047 22 19 59 8 20 12 16 80 810 1 608 23 30 495 4 28 4 12 12
2019 1.036 22 19 57 8 20 12 15 79 803 1 603 23 28 492 4 28 4 12 12
2018 1.024 20 18 55 7 19 11 14 78 801 1 594 23 29 484 4 27 3 12 12
2016 924 23 18 51 18 12 12 12 67 711 0 579 23 27 474 4 25 3 12 11
2015 913 22 23 51 20 10 11 11 68 697 0 576 23 27 472 4 26 2 12 10
2014 940 21 22 49 31 : 12 14 69 722 0 613 25 27 509 4 25 3 11 9
2013 918 21 22 48 29 : 11 13 65 709 0 561 25 24 463 4 24 2 13 6
2012 815 15 21 42 26 : 8 9 65 629 0 553 25 23 455 4 25 2 13 6
2011 811 15 21 42 22 : 8 9 65 629 0 545 25 21 452 4 25 1 12 5
2010 764 22 20 36 21 : 13 7 53 592 0 516 25 21 425 4 23 1 11 6
2009 730 20 22 33 20 : 12 3 48 572 0 478 25 25 383 4 23 2 12 4
2008 685 20 20 28 21 : 11 : 42 543 0 455 25 18 366 4 24 3 12 3
2007 654 19 23 30 21 : 11 : 40 510 0 401 25 11 322 4 22 3 10 4
2006 632 18 21 25 21 : 10 : 37 500 0 378 29 11 296 4 21 3 10 4
2005 621 18 21 25 19 : 8 : 35 495 0 355 29 11 276 4 19 5 9 2
2004 589 18 22 19 12 : 8 : 33 476 1 348 31 11 267 4 18 5 10 2
2003 574 18 21 15 8 : 8 : 27 472 5 336 30 11 257 6 16 5 10 1
2002 567 26 19 15 7 : 8 : 25 463 4 274 29 11 199 6 14 5 9 1
2001 546 26 17 13 6 : 7 : 21 452 4 248 31 11 173 7 13 4 9 0
2000 513 24 17 8 6 : 8 : 19 430 1 224 32 11 154 7 9 3 8 0
1999 478 20 14 5 6 : 6 : 16 410 1 185 32 11 122 7 6 2 5 0
1998 372 15 9 5 6 : 6 : 15 316 0 130 31 12 70 7 5 3 2 0
1997 295 12 3 2 6 : 6 : 12 254 0 85 32 11 25 7 5 3 2 0
1996 149 11 2 0 6 : 6 : 8 116 0 76 35 9 16 7 4 3 2 0
1995 79 11 0 0 6 : 6 : 4 52 0 70 34 8 12 8 4 3 1 0
1994 54 11 0 0 5 : 6 : 4 28 0 63 32 8 7 9 3 3 1 0
1993 29 11 0 0 2 : 2 : 1 13 0 49 29 3 2 9 3 2 1 0
1992 20 11 0 0 2 : 2 : 1 4 0 42 26 2 1 8 2 2 1 0
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Notes:
- No s'hi inclouen les plantes de tractament de runes ni de dejeccions ramaderes (purins).
- (1) Inclou deixalleries fixes, mòbils i minideixalleries.
- FORM: Fracció Orgànica dels Residus Municipals.

Darrera actualització: 15 de febrer de 2022.

Estadística RESMC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Compostatge
Degradació de la matèria orgànica mitjançant microorganismes aerobis. El resultat d'aquest procés és la producció de compost o material bioestabilitzat i diòxid de carboni. Els invertebrats (insectes i cucs) i els microorganismes (bacteris i fongs) ajuden a transformar el material en adob vegetal. El compostatge és una forma natural de reciclatge, tal com passa contínuament a la natura.
Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM)
Residus orgànics biodegradables d'origen vegetal i/o animal, susceptibles de degradar-se biològicament, constituïts bàsicament per restes de menjar i restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós.
Incineració
Procés tècnic controlat que utilitza la descomposició tèrmica, normalment per mitjà de l'oxidació, per convertir els residus en materials menys voluminosos, no tòxics ni perjudicials. La destrucció tèrmica de residus suposa exposar-los a elevades temperatures, quasi sempre en un medi oxidant. Perquè un residu sigui destruït per incineració ha d'estar constituït totalment o parcialment per components que siguin combustibles o que puguin adequar-se a aquesta condició.
Metanització
Digestió anaeròbica. Es tracta de fer fermentar de forma controlada la matèria orgànica. Els organismes biològics que degraden la matèria necessiten un ambient sense oxigen (anaerobi). En aquest procés s'allibera biogàs.
Residu industrial
Material inservible derivat d'activitats o processos fabrils o industrials. Pot ser: especial i no especial.
Residu municipal
Material inservible domèstic i residu de comerços, oficines, serveis i altres residus que, per la seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics.

Aspectes metodològics

La Unió Europea assenyala que una de les àrees d'actuació política és la gestió dels residus, d'acord amb els principis bàsics de generar-ne el mínim i gestionar-los d'una manera eficient.

La disponibilitat de dades estadístiques regulars, representatives i fiables sobre la generació, recollida i tractament de residus permetrà disposar d'una informació que descrigui la situació i l'estat dels residus, així com la comparació entre diferents territoris.

L'Agència de Residus de Catalunya publica anualment les dades de generació de residus municipals, a partir de les dades facilitades pels diferents ens locals responsables de la recollida i el tractament dels residus municipals.

A partir de l'any 2003, inclusivament per al càlcul de la generació per càpita, s'ha utilitzat la població padronal. L'any 2002 es va utilitzar la del Cens de població i habitatge 2001, i els anys 2001 i 2000 la de l'Estadística de població 1996. Convé considerar que la població estacional turística que suporten alguns municipis fa que tinguin una generació de residus per càpita més elevada.

A la recollida selectiva, la diferència entre el total de sumar els parcials geogràfics (comarques i àmbits del pla territorial) amb el total publicat de Catalunya és deguda a l'existència de residus comercials no territorialitzables. La tipologia "Altres" inclou els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), piles, medicaments, tèxtils, runes i altres residus especials i de deixalleria. L'autocompostatge, que s'ha considerat per primera vegada al 2012, s'ha inclòs en la tipologia "Matèria orgànica".

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".