Saltar al contingut principal

Municipis. Per trams de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Municipis. Per trams de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2023
Habitants
Fins a 500 De 501 a 2.000 De 2.001 a 5.000 De 5.001 a 10.000 De 10.001 a 50.000 Més de 50.000 Total
Alt Camp 8 12 1 1 1 0 23
Alt Empordà 29 29 5 1 4 0 68
Alt Penedès 1 11 11 2 2 0 27
Alt Urgell 12 6 0 0 1 0 19
Alta Ribagorça 0 2 1 0 0 0 3
Anoia 13 8 6 2 4 0 33
Aran 5 3 0 1 0 0 9
Bages 6 5 9 7 2 1 30
Baix Camp 6 12 4 3 2 1 28
Baix Ebre 1 5 4 2 2 0 14
Baix Empordà 17 9 2 1 7 0 36
Baix Llobregat 0 0 5 5 15 5 30
Baix Penedès 0 3 7 1 3 0 14
Barcelonès 0 0 0 0 1 4 5
Berguedà 21 5 4 0 1 0 31
Cerdanya 8 7 1 1 0 0 17
Conca de Barberà 15 4 2 1 0 0 22
Garraf 0 0 1 1 3 1 6
Garrigues 17 4 2 1 0 0 24
Garrotxa 7 10 3 0 1 0 21
Gironès 5 10 5 4 2 1 27
Maresme 0 2 4 9 14 1 30
Moianès 3 5 1 1 0 0 10
Montsià 1 4 2 3 2 0 12
Noguera 16 11 2 0 1 0 30
Osona 19 10 14 4 3 0 50
Pallars Jussà 9 3 1 1 0 0 14
Pallars Sobirà 12 2 1 0 0 0 15
Pla d'Urgell 0 10 5 0 1 0 16
Pla de l'Estany 4 4 2 0 1 0 11
Priorat 20 2 1 0 0 0 23
Ribera d'Ebre 2 9 2 1 0 0 14
Ripollès 12 3 3 0 1 0 19
Segarra 15 4 0 2 0 0 21
Segrià 10 15 9 3 0 1 38
Selva 3 4 8 8 3 0 26
Solsonès 12 2 0 1 0 0 15
Tarragonès 2 5 6 5 3 1 22
Terra Alta 4 7 1 0 0 0 12
Urgell 9 8 0 2 1 0 20
Vallès Occidental 1 1 2 5 9 5 23
Vallès Oriental 3 5 7 10 12 2 39
Catalunya 328 261 144 89 102 23 947
Metropolità 5 10 19 29 51 17 131
Comarques Gironines 77 69 28 14 19 1 208
Camp de Tarragona 51 35 14 10 6 2 118
Terres de l'Ebre 8 25 9 6 4 0 52
Ponent 67 52 18 8 3 1 149
Comarques Centrals 66 26 28 13 6 1 140
Alt Pirineu i Aran 46 23 4 3 1 0 77
Penedès 8 21 24 6 12 1 72
Barcelona 64 52 64 46 66 19 311
Girona 83 75 28 15 19 1 221
Lleida 122 71 22 11 4 1 231
Tarragona 59 63 30 17 13 2 184
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 10 de gener de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Veí
Persona que viu habitualment en un municipi, tant si hi està present o absent en la data de referència. L'adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment que s'inscriu en el Padró. Els qui vivint habitualment en un municipi es troben a l'estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment. El concepte veí substitueix el concepte de resident present i el de resident absent en un municipi segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals d'11 de juliol del 1986. Ha desaparegut també la figura del transeünt.

Aspectes metodològics

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement. En el segon trimestre de l'any es publiquen dades provisionals que estan vigents fins que es disposen les dades oficials. Les dades provisionals s'ofereixen només per a Catalunya i les províncies.

Les xifres de població dels censos de població només tenen consideració estadística, és a dir, no són xifres oficials de població. L'últim cens és del 2011, i la data de referència és l'1 de novembre del 2011. Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'INE que es realitza per primera vegada per mandat europeu. El model que ha seguit l'INE per a l'elaboració d'aquest cens consisteix en una operació que combina l'aprofitament de registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis. La disponibilitat del Padró municipal com a registre de població consolidat ha permès realitzar un cens d'aquestes característiques.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".