Saltar al contingut principal

Municipis. Per trams de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Municipis. Per trams de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Habitants
Fins a 500 De 501 a 2.000 De 2.001 a 5.000 De 5.001 a 10.000 De 10.001 a 50.000 Més de 50.000 Total
Alt Camp 9 11 1 1 1 0 23
Alt Empordà 29 30 4 1 4 0 68
Alt Penedès 1 11 11 2 2 0 27
Alt Urgell 12 6 0 0 1 0 19
Alta Ribagorça 0 2 1 0 0 0 3
Anoia 13 8 6 2 4 0 33
Aran 5 3 0 1 0 0 9
Bages 6 5 9 8 1 1 30
Baix Camp 6 12 4 3 2 1 28
Baix Ebre 1 5 4 2 2 0 14
Baix Empordà 17 9 2 1 7 0 36
Baix Llobregat 0 0 5 5 15 5 30
Baix Penedès 0 3 7 1 3 0 14
Barcelonès 0 0 0 0 1 4 5
Berguedà 21 5 4 0 1 0 31
Cerdanya 8 7 1 1 0 0 17
Conca de Barberà 16 3 2 1 0 0 22
Garraf 0 0 1 1 3 1 6
Garrigues 17 4 2 1 0 0 24
Garrotxa 7 10 3 0 1 0 21
Gironès 5 10 5 4 2 1 27
Maresme 0 2 4 9 14 1 30
Moianès 3 5 1 1 0 0 10
Montsià 1 4 2 3 2 0 12
Noguera 16 11 2 0 1 0 30
Osona 19 10 14 4 3 0 50
Pallars Jussà 9 3 1 1 0 0 14
Pallars Sobirà 12 2 1 0 0 0 15
Pla d'Urgell 0 10 5 0 1 0 16
Pla de l'Estany 4 4 2 0 1 0 11
Priorat 20 2 1 0 0 0 23
Ribera d'Ebre 2 9 2 1 0 0 14
Ripollès 12 3 3 0 1 0 19
Segarra 16 3 0 2 0 0 21
Segrià 10 15 9 3 0 1 38
Selva 3 5 7 8 3 0 26
Solsonès 12 2 0 1 0 0 15
Tarragonès 2 5 7 4 3 1 22
Terra Alta 4 7 1 0 0 0 12
Urgell 9 8 0 2 1 0 20
Vallès Occidental 1 1 2 5 9 5 23
Vallès Oriental 3 5 7 10 12 2 39
Catalunya 331 260 143 89 101 23 947
Metropolità 5 10 19 29 51 17 131
Comarques Gironines 77 71 26 14 19 1 208
Camp de Tarragona 53 33 15 9 6 2 118
Terres de l'Ebre 8 25 9 6 4 0 52
Ponent 68 51 18 8 3 1 149
Comarques Centrals 66 26 28 14 5 1 140
Alt Pirineu i Aran 46 23 4 3 1 0 77
Penedès 8 21 24 6 12 1 72
Barcelona 64 52 64 47 65 19 311
Girona 83 77 26 15 19 1 221
Lleida 123 70 22 11 4 1 231
Tarragona 61 61 31 16 13 2 184
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

Darrera actualització: 27 de desembre de 2022.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Veí
Persona que viu habitualment en un municipi, tant si hi està present o absent en la data de referència. L'adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment que s'inscriu en el Padró. Els qui vivint habitualment en un municipi es troben a l'estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment. El concepte veí substitueix el concepte de resident present i el de resident absent en un municipi segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals d'11 de juliol del 1986. Ha desaparegut també la figura del transeünt.

Aspectes metodològics

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement. En el segon trimestre de l'any es publiquen dades provisionals que estan vigents fins que es disposen les dades oficials. Les dades provisionals s'ofereixen només per a Catalunya i les províncies.

Les xifres de població dels censos de població només tenen consideració estadística, és a dir, no són xifres oficials de població. L'últim cens és del 2011, i la data de referència és l'1 de novembre del 2011. Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'INE que es realitza per primera vegada per mandat europeu. El model que ha seguit l'INE per a l'elaboració d'aquest cens consisteix en una operació que combina l'aprofitament de registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis. La disponibilitat del Padró municipal com a registre de població consolidat ha permès realitzar un cens d'aquestes característiques.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".