Saltar al contingut principal

Població empadronada. Per grandària del municipi. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població empadronada. Per grandària del municipi. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Fins a 500 habitants De 501 a 2.000 habitants De 2.001 a 5.000 habitants De 5.001 a 10.000 habitants De 10.001 a 50.000 habitants Més de 50.000 habitants Total
Alt Camp 2.947 10.020 2.340 5.185 24.553 0 45.045
Alt Empordà 7.969 28.613 13.085 5.480 88.615 0 143.762
Alt Penedès 378 14.522 27.076 15.387 52.809 0 110.172
Alt Urgell 2.202 5.999 0 0 12.252 0 20.453
Alta Ribagorça 0 1.614 2.331 0 0 0 3.945
Anoia 2.537 7.846 18.578 14.937 80.214 0 124.112
Aran 671 4.027 0 5.674 0 0 10.372
Bages 1.647 4.695 28.724 56.833 10.871 78.192 180.962
Baix Camp 819 11.331 10.155 18.956 47.753 106.084 195.098
Baix Ebre 376 4.274 13.670 15.290 45.111 0 78.721
Baix Empordà 4.954 10.747 6.555 5.408 109.604 0 137.268
Baix Llobregat 0 1.996 16.095 38.759 403.942 372.520 833.312
Baix Penedès 0 2.965 20.414 5.625 81.435 0 110.439
Barcelonès 0 0 0 0 37.283 2.243.684 2.280.967
Berguedà 4.081 5.692 13.549 0 16.682 0 40.004
Cerdanya 2.236 5.341 2.135 9.518 0 0 19.230
Conca de Barberà 3.183 3.069 6.419 7.433 0 0 20.104
Garraf 0 0 9.013 0 77.793 67.458 154.264
Garrigues 4.086 3.019 5.710 6.195 0 0 19.010
Garrotxa 2.186 12.011 8.667 0 36.299 0 59.163
Gironès 1.237 8.677 17.405 24.782 42.735 101.932 196.768
Maresme 0 2.217 15.104 78.719 234.465 129.120 459.625
Moianès 880 4.257 2.632 6.474 0 0 14.243
Montsià 391 3.018 7.314 21.426 36.248 0 68.397
Noguera 4.535 11.155 6.070 0 17.409 0 39.169
Osona 4.223 9.327 38.752 29.099 82.676 0 164.077
Pallars Jussà 2.402 1.825 3.050 5.893 0 0 13.170
Pallars Sobirà 3.430 1.490 2.181 0 0 0 7.101
Pla d'Urgell 0 10.551 11.673 0 14.545 0 36.769
Pla de l'Estany 1.428 4.157 7.123 0 20.168 0 32.876
Priorat 4.938 1.577 2.724 0 0 0 9.239
Ribera d'Ebre 761 8.947 6.571 5.585 0 0 21.864
Ripollès 2.771 3.047 8.910 0 10.721 0 25.449
Segarra 3.420 3.373 0 16.619 0 0 23.412
Segrià 3.345 17.690 27.667 22.827 0 140.080 211.609
Selva 915 6.438 22.488 53.726 92.135 0 175.702
Solsonès 2.478 1.947 0 9.175 0 0 13.600
Tarragonès 613 5.900 26.665 25.296 68.091 135.436 262.001
Terra Alta 1.194 7.109 3.098 0 0 0 11.401
Urgell 1.970 7.042 0 10.615 17.649 0 37.276
Vallès Occidental 183 868 4.610 42.216 220.552 668.993 937.422
Vallès Oriental 1.154 4.892 23.912 78.232 193.973 113.626 415.789
Catalunya 82.540 263.285 442.465 641.364 2.176.583 4.157.125 7.763.362
Metropolità 1.422 11.386 62.353 237.926 1.090.215 3.527.943 4.931.245
Comarques Gironines 21.460 73.690 84.233 89.396 400.277 101.932 770.988
Camp de Tarragona 12.500 31.897 48.303 56.870 140.397 241.520 531.487
Terres de l'Ebre 2.722 23.348 30.653 42.301 81.359 0 180.383
Ponent 17.356 52.830 51.120 56.256 49.603 140.080 367.245
Comarques Centrals 14.469 25.056 84.622 101.581 110.229 78.192 414.149
Alt Pirineu i Aran 10.941 20.296 9.697 21.085 12.252 0 74.271
Penedès 1.670 24.782 71.484 35.949 292.251 67.458 493.594
Barcelona 14.426 56.750 198.045 360.656 1.411.260 3.673.593 5.714.730
Girona 23.243 77.997 84.233 98.914 400.277 101.932 786.596
Lleida 29.649 70.328 60.817 76.998 61.855 140.080 439.727
Tarragona 15.222 58.210 99.370 104.796 303.191 241.520 822.309
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

Darrera actualització: 27 de desembre de 2021.

Estadística PMH

Nota metodològica

Definició de conceptes

Municipi
Circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, considerada entitat bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics, tal com estableix la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. El municipi gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix. El govern i l'administració del municipi corresponen a l'ajuntament.
Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Veí
Persona que viu habitualment en un municipi, tant si hi està present o absent en la data de referència. L'adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment que s'inscriu en el Padró. Els qui vivint habitualment en un municipi es troben a l'estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment. El concepte veí substitueix el concepte de resident present i el de resident absent en un municipi segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals d'11 de juliol del 1986. Ha desaparegut també la figura del transeünt.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Padró municipal d'habitants.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada municipi pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".