Saltar al contingut principal

Població empadronada. Per grandària del municipi. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població empadronada. Per grandària del municipi. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Fins a 500 habitants De 501 a 2.000 habitants De 2.001 a 5.000 habitants De 5.001 a 10.000 habitants De 10.001 a 50.000 habitants Més de 50.000 habitants Total
Alt Camp 2.977 10.206 2.340 5.290 24.727 0 45.540
Alt Empordà 8.097 28.951 13.190 5.562 89.126 0 144.926
Alt Penedès 370 12.693 29.509 15.438 52.919 0 110.929
Alt Urgell 2.231 5.990 0 0 12.261 0 20.482
Alta Ribagorça 0 1.622 2.336 0 0 0 3.958
Anoia 2.598 7.928 18.904 15.088 80.547 0 125.065
Aran 673 4.014 0 5.581 0 0 10.268
Bages 1.659 4.761 28.882 57.299 10.820 77.452 180.873
Baix Camp 812 11.604 10.425 19.167 48.776 106.741 197.525
Baix Ebre 359 4.240 14.089 15.402 45.546 0 79.636
Baix Empordà 4.984 10.840 6.725 5.585 110.383 0 138.517
Baix Llobregat 0 0 18.292 39.141 404.640 371.467 833.540
Baix Penedès 0 3.152 20.908 5.604 82.796 0 112.460
Barcelonès 0 0 0 0 36.918 2.243.124 2.280.042
Berguedà 4.158 5.688 13.671 0 16.762 0 40.279
Cerdanya 1.820 5.963 2.176 9.484 0 0 19.443
Conca de Barberà 3.223 3.090 6.453 7.410 0 0 20.176
Garraf 0 0 4.339 5.007 79.296 68.152 156.794
Garrigues 4.089 3.016 5.658 6.248 0 0 19.011
Garrotxa 2.232 12.125 8.677 0 36.716 0 59.750
Gironès 1.275 8.764 17.703 24.977 43.197 102.666 198.582
Maresme 0 2.226 15.370 69.592 246.069 128.956 462.213
Moianès 869 4.356 2.655 6.548 0 0 14.428
Montsià 388 2.994 7.460 21.328 36.574 0 68.744
Noguera 4.494 11.212 6.131 0 17.460 0 39.297
Osona 4.303 9.506 39.003 29.263 83.154 0 165.229
Pallars Jussà 1.914 2.383 3.055 5.847 0 0 13.199
Pallars Sobirà 3.473 1.516 2.192 0 0 0 7.181
Pla d'Urgell 0 10.661 11.654 0 14.730 0 37.045
Pla de l'Estany 1.461 4.174 7.119 0 20.187 0 32.941
Priorat 4.927 1.571 2.740 0 0 0 9.238
Ribera d'Ebre 748 8.963 6.624 5.585 0 0 21.920
Ripollès 2.834 3.075 8.960 0 10.641 0 25.510
Segarra 3.853 2.965 0 16.783 0 0 23.601
Segrià 3.362 17.637 27.700 22.892 0 140.797 212.388
Selva 907 6.542 22.626 54.390 93.077 0 177.542
Solsonès 2.516 1.985 0 9.131 0 0 13.632
Tarragonès 648 5.988 27.186 25.758 68.965 134.883 263.428
Terra Alta 1.207 7.101 3.100 0 0 0 11.408
Urgell 1.984 7.006 0 10.647 17.810 0 37.447
Vallès Occidental 186 915 4.663 42.589 220.631 671.897 940.881
Vallès Oriental 1.203 4.912 24.334 79.411 194.406 113.277 417.543
Catalunya 82.834 262.335 446.849 642.047 2.199.134 4.159.412 7.792.611
Metropolità 1.469 9.503 65.314 230.733 1.102.664 3.528.721 4.938.404
Comarques Gironines 21.790 74.471 85.000 90.514 403.327 102.666 777.768
Camp de Tarragona 12.587 32.459 49.144 57.625 142.468 241.624 535.907
Terres de l'Ebre 2.702 23.298 31.273 42.315 82.120 0 181.708
Ponent 17.782 52.497 51.143 56.570 50.000 140.797 368.789
Comarques Centrals 14.693 25.400 85.146 102.241 110.736 77.452 415.668
Alt Pirineu i Aran 10.111 21.488 9.759 20.912 12.261 0 74.531
Penedès 1.700 23.219 70.070 41.137 295.558 68.152 499.836
Barcelona 14.684 53.446 199.622 359.376 1.426.162 3.674.325 5.727.615
Girona 23.129 79.358 85.000 99.998 403.327 102.666 793.478
Lleida 29.732 70.622 60.902 77.129 62.261 140.797 441.443
Tarragona 15.289 58.909 101.325 105.544 307.384 241.624 830.075
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.

Darrera actualització: 27 de desembre de 2022.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Municipi
Circumscripció administrativa de naturalesa territorial, regida per un ajuntament, considerada entitat bàsica de l'organització territorial i element primari de participació ciutadana en els assumptes públics, tal com estableix la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. El municipi gaudeix d'autonomia pròpia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per tal de representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i gestionar els serveis públics la titularitat dels quals assumeix. El govern i l'administració del municipi corresponen a l'ajuntament.
Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Veí
Persona que viu habitualment en un municipi, tant si hi està present o absent en la data de referència. L'adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment que s'inscriu en el Padró. Els qui vivint habitualment en un municipi es troben a l'estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment. El concepte veí substitueix el concepte de resident present i el de resident absent en un municipi segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals d'11 de juliol del 1986. Ha desaparegut també la figura del transeünt.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Padró municipal d'habitants.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada municipi pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".