Saltar al contingut principal

Població activa projectada a 1 de gener. Per escenaris d'evolució i grups d'edat

Població activa projectada a 1 de gener. Per escenaris d'evolució i grups d'edat Catalunya. 2070
De 16 a 24 anys De 25 a 54 anys De 55 a 64 anys De 65 a 74 anys Total
2025
Escenari baix 300.494 2.767.025 705.233 51.343 3.824.095
Escenari mitjà 346.559 2.930.475 739.847 78.175 4.095.056
Escenari alt 393.971 3.089.927 773.831 105.449 4.363.178
2030
Escenari baix 347.219 2.632.462 765.785 77.519 3.822.985
Escenari mitjà 413.923 2.908.740 838.753 113.374 4.274.790
Escenari alt 488.050 3.210.689 913.197 150.567 4.762.503
2035
Escenari baix 344.431 2.528.646 793.644 92.428 3.759.149
Escenari mitjà 421.001 2.886.164 889.461 133.868 4.330.494
Escenari alt 503.601 3.267.723 987.638 177.543 4.936.505
2040
Escenari baix 309.778 2.480.892 725.658 99.704 3.616.032
Escenari mitjà 387.501 2.899.292 836.469 146.714 4.269.976
Escenari alt 470.118 3.316.583 949.679 196.857 4.933.237
2045
Escenari baix 277.473 2.443.017 639.460 101.837 3.461.787
Escenari mitjà 369.517 2.915.892 762.452 153.283 4.201.144
Escenari alt 470.053 3.360.273 888.132 209.054 4.927.512
2050
Escenari baix 269.977 2.375.703 606.281 89.934 3.341.895
Escenari mitjà 383.281 2.901.699 749.474 140.189 4.174.643
Escenari alt 511.872 3.372.250 895.459 196.062 4.975.643
2055
Escenari baix 268.581 2.307.944 594.553 80.706 3.251.784
Escenari mitjà 396.355 2.895.627 760.259 130.489 4.182.730
Escenari alt 543.383 3.406.155 928.158 187.455 5.065.151
2060
Escenari baix 268.705 2.234.012 594.219 77.960 3.174.896
Escenari mitjà 402.820 2.887.943 778.988 130.806 4.200.557
Escenari alt 555.667 3.451.428 961.642 192.785 5.161.522
2065
Escenari baix 264.846 2.158.459 599.708 76.411 3.099.424
Escenari mitjà 402.044 2.875.600 801.923 132.727 4.212.294
Escenari alt 556.218 3.495.979 992.880 199.841 5.244.918
2070
Escenari baix 256.382 2.094.370 588.904 76.710 3.016.366
Escenari mitjà 396.862 2.871.685 804.848 136.582 4.209.977
Escenari alt 554.737 3.549.201 1.000.094 207.684 5.311.716
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2021).

Darrera actualització: 20 de juny de 2022.

Estadística PROJPA

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'operació estadística Projeccions de població activa és el resultat d'aplicar a la població projectada per sexe i edat uns supòsits sobre el nivell futur de participació laboral.

Les projeccions de població activa ofereixen dos tipus de resultats:

  1. població activa projectada
  2. taxa d'activitat projectada

L'operació Projeccions de població activa ofereix informació classificada per sexe i edat quinquennal. Aquesta operació s'actualitza cada cinc anys i la data de referència és l'1 de gener de cada any.

Les vigents Projeccions de població activa (base 2021) tenen com a base l'Enquesta de població activa de l'any 2020 i les Projeccions de població (base 2021).

A l'apartat Projeccions anteriors es poden trobar les projeccions prèvies a les Projeccions de població activa base 2021 (Les Projeccions de població activa 2015–2051, base 2015, les Projeccions de població activa 2021–2041, base 2010, i les Projeccions de població activa 2015–2030, base 2005).

Projeccions de població (base 2021). Projeccions vigents

La població futura a la qual s'han aplicat les noves taxes d'activitat són les Projeccions de població (base 2021).

L'horitzó temporal de la projecció de la població activa de Catalunya és el període 2021–2071, mentre que les dades territorials corresponen al període 2021–2046.

En les Projeccions de població activa (base 2021) s'han revisat les hipòtesis anteriors per incorporar la informació més recent de l'Enquesta de població activa dels anys 2015–2020. Per a les hipòtesis territorials de participació laboral s'han utilitzat les dades comarcals del període 2016–2020 de l'Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal i l'Estadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat.

Per reflectir la incertesa en l'evolució de la participació laboral en el període 2021–2071 s'han establert tres hipòtesis, prenent com a base l'Enquesta de població activa 2020:

  1. hipòtesi baixa
  2. hipòtesi mitjana
  3. hipòtesi alta

A partir de les tres hipòtesis d'evolució de participació laboral s'han generat tres escenaris de població activa:

  1. Escenari baix d'activitat: combina la hipòtesi baixa de participació laboral amb l'escenari baix de població.
  2. Escenari mitjà d'activitat: combina la hipòtesi mitjana de participació laboral amb l'escenari mitjà de població.
  3. Escenari alt d'activitat: combina la hipòtesi alta de participació laboral amb l'escenari alt de població.

S'ofereixen els resultats de les piràmides de població activa projectades per sexe i edat quinquennal de Catalunya (període 2021–2071) i dels àmbits del Pla territorial, les províncies, les comarques i el municipi de Barcelona (període 2021–2046).

El grup de més edat que s'ha considerat és el de 70 a 74 anys. També s'ofereixen les taxes d'activitat projectades per sexe i grup d'edat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".