Saltar al contingut principal
Població ocupada. Per tipus de jornada i sexe Catalunya
Completa Homes Dones Parcial Homes Dones Total Homes Dones
2022 3.071,9 1.720,3 1.351,5 442,4 118,2 324,2 3.514,3 1.838,6 1.675,7
2021 2.991,6 1.686,3 1.305,2 450,6 123,1 327,5 3.442,1 1.809,4 1.632,7
2020 2.873,6 1.627,3 1.246,2 462,2 134,4 327,8 3.335,8 1.761,7 1.574,0
2019 2.936,9 1.673,0 1.263,9 503,8 136,5 367,3 3.440,7 1.809,5 1.631,2
2018 2.887,8 1.654,6 1.233,1 474,4 127,3 347,1 3.362,2 1.781,9 1.580,3
2017 2.807,6 1.610,4 1.197,2 467,7 126,6 341,1 3.275,3 1.737,0 1.538,3
2016 2.733,2 1.561,8 1.171,4 450,7 130,2 320,4 3.183,9 1.692,0 1.491,9
2015 2.650,7 1.527,1 1.123,5 427,1 116,1 310,9 3.077,7 1.643,3 1.434,5
2014 2.567,9 1.468,8 1.099,1 463,0 125,5 337,4 3.030,9 1.594,3 1.436,6
2013 2.515,9 1.443,7 1.072,1 453,7 126,4 327,3 2.969,6 1.570,1 1.399,4
2012 2.612,6 1.512,4 1.100,2 419,1 102,4 316,7 3.031,6 1.614,8 1.416,8
2011 2.778,5 1.629,1 1.149,4 428,3 97,6 330,7 3.206,8 1.726,6 1.480,2
2010 2.851,0 1.682,4 1.168,6 398,1 84,8 313,3 3.249,1 1.767,2 1.481,9
2009 2.908,1 1.720,3 1.187,8 382,2 84,6 297,6 3.290,3 1.804,9 1.485,4
2008 3.165,9 1.928,8 1.237,1 415,4 84,4 331,0 3.581,3 2.013,2 1.568,1
2007 3.160,8 1.961,3 1.199,4 415,8 88,1 327,7 3.576,6 2.049,4 1.527,2
2006 3.087,0 1.922,3 1.164,8 399,9 91,4 308,5 3.486,9 2.013,7 1.473,3
2005 2.958,6 1.870,8 1.087,9 412,9 87,2 325,6 3.371,5 1.958,0 1.413,5
2004 2.894,7 1.796,3 1.098,4 276,3 56,2 220,1 3.171,0 1.852,5 1.318,5
2003 2.824,8 1.767,7 1.057,1 234,8 47,3 187,5 3.059,6 1.814,9 1.244,6
2002 2.689,7 1.698,0 991,7 214,9 43,9 170,9 2.904,5 1.741,9 1.162,6
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

Estadística EPA

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població ocupada
Persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma remunerada, com a mínim una hora durant la setmana de referència, per compte propi o d'altri, incloent-hi les persones temporalment absents que esperen la seva reincorporació. Cal destacar el subcol·lectiu de la població ocupada assalariada que s'obté classificant la població segons la situació professional.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".