Saltar al contingut principal

Treballadors estrangers afiliats en alta laboral. Per sexe i tipus de règim. Províncies

Treballadors estrangers afiliats en alta laboral. Per sexe i tipus de règim. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Per sexes
Homes 218.503 36.868 26.819 28.782 310.972 1.257.945 24,7
Dones 168.471 23.211 13.412 18.723 223.816 958.564 23,3
Per tipus de règim
General i mineria carbó 295.301 45.932 28.252 33.608 403.092 1.425.070 28,3
Especial agrari 2.864 2.476 7.529 4.220 17.089 233.861 7,3
Especial del mar 243 192 0 233 668 4.647 14,4
Especial treballadors llar 23.693 2.491 997 1.934 29.114 168.535 17,3
Especial autònoms 64.876 8.989 3.454 7.511 84.830 384.423 22,1
Total 386.977 60.079 40.231 47.506 534.793 2.216.536 24,1
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- Mitjana anual.
- S'ha de tenir en compte que una mateixa persona pot estar comptabilitzada tantes vegades com situacions de cotització necessiti, ja sigui perquè tingui diferents activitats laborals en un mateix règim o en d'altres.
- En el règim general i mineria carbó no s'hi inclouen els treballadors del Sistema especial agrari ni del Sistema especial de la llar.
- Els totals inclouen els no classificats per sexe.

Darrera actualització: 17 de gener de 2023.

AFIC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma segons afiliacions a la Seguretat Social (AFIC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Treballador afiliat al sistema de la Seguretat Social
Persona que exerceix una activitat laboral a canvi d'una remuneració, afiliada al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de la mineria del carbó en situació d'alta laboral i situacions assimilades a l'alta com incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, desocupació parcial, etc. No s'hi inclouen els treballadors en situació de desocupació, treballadors amb convenis especials, treballadors d'empreses acollides a plans de reconversió i treballadors que reben ajuts en concepte de jubilació anticipada o altres situacions sense efecte en cotitzacions. Una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, tant si té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diversos.
Treballador estranger afiliat a la S. Social
Ciutadà estranger que resideix o es troba legalment a Espanya i ha obtingut una autorització administrativa prèvia per treballar, en els casos en què sigui legal o reglamentàriament exigible. Aquesta situació la fa equiparable a la d'un treballador espanyol afiliat a la Seguretat Social.

Aspectes metodològics

Les sol·licituds d'afiliació i alta dels treballadors estrangers, , tant per compte propi com per compte aliè, hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa de la seva nacionalitat i, tret d'aquells als quals resulti d'aplicació la normativa comunitària, de l'autorització corresponent per treballar o del document que acrediti l'excepció de l'obligació d'obtenir-la, a més de les dades i documents requerits per a les dels treballadors espanyols.

Els estrangers que precisin d'autorització administrativa prèvia per realitzar una activitat a Espanya i no disposin d'aquesta autorització no estaran inclosos en el Sistema de la Seguretat Social, sense perjudici que puguin considerar-se inclosos a efectes de l'obtenció de determinades prestacions d'acord amb el que estableix la llei.

El nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors ja que la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com obligacions de cotització tingui.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".