Saltar al contingut principal
Taxa d'atur. Per sexe. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya
Homes
2021 10,1 11,8 9,1 11,8 10,4 13,1
2020 11,7 12,8 9,2 13,8 11,9 13,9
2019 10,5 9,9 9,5 12,9 10,6 12,4
2018 10,6 11,0 9,7 13,8 10,9 13,7
2017 12,1 13,9 10,0 15,2 12,5 15,7
2016 14,4 15,9 9,9 17,8 14,6 18,1
2015 17,6 19,3 13,0 20,9 17,8 20,8
2014 20,3 23,1 13,8 24,0 20,6 23,6
2013 23,7 24,9 16,3 27,0 23,7 25,6
2012 23,3 25,4 18,8 22,8 23,2 24,6
2011 19,9 21,7 13,6 20,1 19,8 21,0
2010 18,7 19,0 14,4 20,0 18,6 19,6
2009 17,2 19,8 11,5 17,7 17,2 17,6
2008 8,7 11,4 6,1 10,3 9,0 10,1
2007 5,7 6,5 2,7 5,7 5,6 6,4
2006 5,3 5,2 4,5 5,4 5,2 6,3
2005 6,0 6,0 4,5 5,6 5,9 7,1
2004 8,6 6,6 4,1 6,8 8,0 8,3
2003 8,9 8,3 3,6 5,9 8,3 8,5
2002 8,4 7,5 3,8 6,0 7,8 8,3
2001 6,8 5,9 4,0 6,4 6,5 7,5
Dones
2021 12,4 13,7 13,5 14,8 12,9 16,7
2020 13,4 12,4 9,6 17,0 13,4 17,4
2019 11,4 10,8 9,9 14,1 11,5 16,0
2018 11,6 11,8 11,6 16,4 12,1 17,0
2017 14,1 14,0 13,7 17,0 14,4 19,0
2016 16,7 16,4 14,0 20,6 16,9 21,4
2015 19,0 20,3 17,5 23,1 19,4 23,5
2014 19,6 21,9 16,6 22,7 20,0 25,4
2013 22,5 20,7 16,7 26,8 22,4 26,7
2012 21,6 22,8 16,7 24,2 21,7 25,0
2011 18,1 21,6 14,0 19,9 18,4 21,8
2010 16,6 16,4 14,9 16,6 16,5 20,2
2009 14,9 15,6 11,7 16,4 15,0 18,1
2008 8,5 10,4 7,3 9,7 8,7 12,8
2007 7,6 9,9 3,5 7,7 7,6 10,7
2006 8,2 8,0 9,2 7,6 8,1 11,3
2005 8,0 9,1 8,8 9,4 8,3 12,0
2004 12,7 11,3 5,6 11,1 12,1 14,8
2003 13,5 13,3 9,0 10,3 13,0 15,8
2002 14,1 10,3 10,7 12,7 13,5 16,1
2001 12,0 9,3 8,0 13,3 11,7 15,2
Total
2021 11,2 12,7 11,1 13,1 11,6 14,8
2020 12,5 12,6 9,4 15,3 12,6 15,5
2019 10,9 10,3 9,7 13,4 11,0 14,1
2018 11,1 11,4 10,6 15,0 11,5 15,3
2017 13,1 13,9 11,7 16,1 13,4 17,2
2016 15,5 16,1 11,7 19,1 15,7 19,6
2015 18,2 19,7 15,0 21,9 18,6 22,1
2014 20,0 22,5 15,0 23,4 20,3 24,4
2013 23,1 23,0 16,5 26,9 23,1 26,1
2012 22,5 24,2 17,8 23,4 22,5 24,8
2011 19,1 21,7 13,8 20,0 19,2 21,4
2010 17,7 17,8 14,6 18,5 17,7 19,9
2009 16,2 18,0 11,6 17,1 16,2 17,9
2008 8,6 11,0 6,6 10,1 8,9 11,3
2007 6,5 8,0 3,0 6,5 6,5 8,2
2006 6,5 6,4 6,4 6,3 6,5 8,5
2005 6,9 7,3 6,2 7,1 6,9 9,1
2004 10,4 8,6 4,7 8,6 9,7 11,0
2003 10,9 10,4 5,7 7,7 10,2 11,5
2002 10,8 8,6 6,5 8,7 10,2 11,5
2001 9,0 7,3 5,5 9,2 8,6 10,6
Unitats: Tant per cent (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

Definició de conceptes

Taxa d'atur
Relació entre la població desocupada i la població activa.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".