Saltar al contingut principal

Regulació de l'ocupació. Procediments i treballadors afectats. Comarques i Aran, i àmbits

Regulació de l'ocupació. Procediments i treballadors afectats. Comarques i Aran, i àmbits 2023
Treballadors afectats
Procediments Rescissió Suspensió Reducció Total
Alt Camp 6 228 3 12 243
Alt Empordà 13 40 37 18 95
Alt Penedès 5 11 368 0 379
Alt Urgell 0 0 0 0 0
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0
Anoia 14 64 68 7 139
Aran 1 0 1 0 1
Bages 17 73 470 426 969
Baix Camp 9 29 671 3 703
Baix Ebre 3 0 19 13 32
Baix Empordà 8 61 69 3 133
Baix Llobregat 74 522 12.914 398 13.834
Baix Penedès 6 8 260 3 271
Barcelonès 222 3.942 2.741 237 6.920
Berguedà 1 19 0 0 19
Cerdanya 1 0 14 0 14
Conca de Barberà 0 0 0 0 0
Garraf 11 8 424 78 510
Garrigues 2 0 0 9 9
Garrotxa 9 27 249 15 291
Gironès 12 59 336 5 400
Maresme 22 188 335 76 599
Moianès 0 0 0 0 0
Montsià 14 0 88 36 124
Noguera 4 0 294 0 294
Osona 18 39 703 362 1.104
Pallars Jussà 0 0 0 0 0
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 6 16 21 4 41
Pla de l'Estany 4 0 194 0 194
Priorat 1 0 0 3 3
Ribera d'Ebre 2 10 3 0 13
Ripollès 1 0 29 0 29
Segarra 1 0 56 0 56
Segrià 17 74 172 169 415
Selva 8 27 166 0 193
Solsonès 2 0 4 0 4
Tarragonès 12 171 61 3 235
Terra Alta 0 0 0 0 0
Urgell 6 0 347 0 347
Vallès Occidental 91 436 2.989 331 3.756
Vallès Oriental 44 437 956 39 1.432
Catalunya 667 6.489 25.062 2.250 33.801
Metropolità 453 5.525 19.935 1.081 26.541
Comarques Gironines 55 214 1.080 41 1.335
Camp de Tarragona 28 428 735 21 1.184
Terres de l'Ebre 19 10 110 49 169
Ponent 36 90 890 182 1.162
Comarques Centrals 39 144 1.177 788 2.109
Alt Pirineu i Aran 2 0 15 0 15
Penedès 35 78 1.120 88 1.286
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Treballadors afectats per comunicats no desistits i resolts autoritzats.

Darrera actualització: 8 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Regulació de l'ocupació
Nombre d'expedients presentats per les empreses o representants legals dels treballadors per tal de sol·licitar la suspensió o extinció de relacions laborals o reduccions de jornada, per causes econòmiques o d'altres tipus, i que han estat resolts per l'autoritat laboral.

Aspectes metodològics

S'hi inclouen els expedients de regulació d'ocupació que afecten Catalunya, tant si la gestió de l'expedient l'ha fet el Departament d'Empresa i Ocupació com si l'ha fet el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

La font d'informació és el full estadístic que per a cada expedient de regulació d'ocupació acabat s'emplena als serveis territorials del Departament d'Empresa i Ocupació o a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d'Empresa i Ocupació, o a la Direcció General de Treball del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Els expedients de regulació d'ocupació es classifiquen segons els conceptes següents:

  • forma d'acabament: autoritzats i comunicats no desistits, no autoritzats i desistits (que inclou també els arxivats i els inadmissibles);
  • tipus: pactat i no pactat (fins l'any 2009 els expedients autoritzats presentats pels treballadors i els de força major es classifiquen com a pactats; a partir de l'any 2010, atès que per a aquests expedients aquesta informació no procedeix, com tampoc per als expedients que afecten a socis de cooperatives, es classifiquen com a no pactats);
  • efecte: només té sentit per als expedients autoritzats i comunicats no desistits i pot ser suspensió o extinció de les relacions de treball o reducció de la jornada. Les jubilacions anticipades es consideren estadísticament com a extincions.

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret 801/2011, que aprova el Reglament dels procediments de regulació d'ocupació i d'actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius, s'entén per suspensió el cessament de l'activitat que afecta a dies complets, tant si són continuats com alterns, mentre que la reducció de jornada es defineix com la disminució temporal de la jornada de treball entre un 10 i un 70%, computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Per tant, les estadístiques de regulació d'ocupació del període comprès entre l'entrada en vigor del Reial decret llei 10/2010 i l'entrada en vigor del Reial decret 801/2011, pel que fa a les mesures de suspensió i reducció, cal interpretar-les amb cautela atesos aquests canvis associats a la gestió dels expedients i s'han de tenir presents en les anàlisis de les sèries temporals de dades.

Els comunicats no desistits són expedients iniciats a partir del 12 de febrer de 2012 (entrada en vigor del Reial decret llei 3/2012, de 10 febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral). Es comptabilitzen temporalment segons la data de la comunicació de la decisió empresarial un cop finalitzat el període de consultes.Des del 12 de febrer de 2012, els expedients autoritzats només inclouen els de força major i els que afecten els socis de societats cooperatives.