Saltar al contingut principal

Regulació de l'ocupació. Expedients i treballadors afectats. Comarques i Aran, i àmbits

Regulació de l'ocupació. Procediments i treballadors afectats. Comarques i Aran, i àmbits 2021
Treballadors afectats
Procediments Rescissió Suspensió Reducció Total
Alt Camp 37 15 731 11 757
Alt Empordà 246 29 990 338 1.357
Alt Penedès 92 8 963 900 1.871
Alt Urgell 21 0 40 21 61
Alta Ribagorça 10 0 33 4 37
Anoia 88 7 1.381 160 1.548
Aran 153 0 477 130 607
Bages 148 105 2.490 455 3.050
Baix Camp 149 58 466 126 650
Baix Ebre 203 6 945 251 1.202
Baix Empordà 257 17 1.097 299 1.413
Baix Llobregat 700 1.096 22.483 1.957 25.536
Baix Penedès 106 8 1.250 188 1.446
Barcelonès 2.246 6.239 20.819 4.907 31.965
Berguedà 35 11 130 80 221
Cerdanya 79 0 216 44 260
Conca de Barberà 15 15 1.008 8 1.031
Garraf 122 24 866 141 1.031
Garrigues 7 23 17 0 40
Garrotxa 51 0 299 105 404
Gironès 156 62 892 292 1.246
Maresme 378 169 2.003 443 2.615
Moianès 8 0 21 6 27
Montsià 181 0 646 144 790
Noguera 24 0 79 28 107
Osona 133 168 1.478 311 1.957
Pallars Jussà 4 0 5 0 5
Pallars Sobirà 37 0 107 15 122
Pla d'Urgell 20 0 422 10 432
Pla de l'Estany 27 0 177 92 269
Priorat 14 0 122 4 126
Ribera d'Ebre 18 0 70 11 81
Ripollès 49 0 304 27 331
Segarra 11 0 57 28 85
Segrià 135 61 978 307 1.346
Selva 200 178 2.458 271 2.907
Solsonès 10 0 28 6 34
Tarragonès 297 147 1.588 239 1.974
Terra Alta 22 0 39 19 58
Urgell 24 0 121 52 173
Vallès Occidental 707 1.881 9.810 1.989 13.680
Vallès Oriental 246 679 3.190 524 4.393
Catalunya 7.466 11.006 81.296 14.943 107.245
Metropolità 4.279 10.064 58.310 9.820 78.194
Comarques Gironines 986 286 6.217 1.424 7.927
Camp de Tarragona 512 235 3.915 388 4.538
Terres de l'Ebre 424 6 1.700 425 2.131
Ponent 221 84 1.674 425 2.183
Comarques Centrals 332 284 4.142 858 5.284
Alt Pirineu i Aran 304 0 878 214 1.092
Penedès 408 47 4.460 1.389 5.896
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Treballadors afectats per comunicats no desistits i resolts autoritzats.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022.

Estadística REGOCU

Nota metodològica

Definició de conceptes

Regulació de l'ocupació
Nombre d'expedients presentats per les empreses o representants legals dels treballadors per tal de sol·licitar la suspensió o extinció de relacions laborals o reduccions de jornada, per causes econòmiques o d'altres tipus, i que han estat resolts per l'autoritat laboral.

Aspectes metodològics

S'hi inclouen els expedients de regulació d'ocupació que afecten Catalunya, tant si la gestió de l'expedient l'ha fet el Departament d'Empresa i Ocupació com si l'ha fet el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

La font d'informació és el full estadístic que per a cada expedient de regulació d'ocupació acabat s'emplena als serveis territorials del Departament d'Empresa i Ocupació o a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d'Empresa i Ocupació, o a la Direcció General de Treball del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Els expedients de regulació d'ocupació es classifiquen segons els conceptes següents:

  • forma d'acabament: autoritzats i comunicats no desistits, no autoritzats i desistits (que inclou també els arxivats i els inadmissibles);
  • tipus: pactat i no pactat (fins l'any 2009 els expedients autoritzats presentats pels treballadors i els de força major es classifiquen com a pactats; a partir de l'any 2010, atès que per a aquests expedients aquesta informació no procedeix, com tampoc per als expedients que afecten a socis de cooperatives, es classifiquen com a no pactats);
  • efecte: només té sentit per als expedients autoritzats i comunicats no desistits i pot ser suspensió o extinció de les relacions de treball o reducció de la jornada. Les jubilacions anticipades es consideren estadísticament com a extincions.

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret 801/2011, que aprova el Reglament dels procediments de regulació d'ocupació i d'actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius, s'entén per suspensió el cessament de l'activitat que afecta a dies complets, tant si són continuats com alterns, mentre que la reducció de jornada es defineix com la disminució temporal de la jornada de treball entre un 10 i un 70%, computada sobre la base d'una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Per tant, les estadístiques de regulació d'ocupació del període comprès entre l'entrada en vigor del Reial decret llei 10/2010 i l'entrada en vigor del Reial decret 801/2011, pel que fa a les mesures de suspensió i reducció, cal interpretar-les amb cautela atesos aquests canvis associats a la gestió dels expedients i s'han de tenir presents en les anàlisis de les sèries temporals de dades.

Els comunicats no desistits són expedients iniciats a partir del 12 de febrer de 2012 (entrada en vigor del Reial decret llei 3/2012, de 10 febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral). Es comptabilitzen temporalment segons la data de la comunicació de la decisió empresarial un cop finalitzat el període de consultes.Des del 12 de febrer de 2012, els expedients autoritzats només inclouen els de força major i els que afecten els socis de societats cooperatives.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".