Saltar al contingut principal

Conciliacions col·lectives resoltes. Treballadors i empreses. Per tipus de resolucions. Províncies

Conciliacions col·lectives resoltes. Treballadors i empreses. Per tipus de resolucions. Províncies 2023
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Conciliacions resoltes 42 1 1 4 48
Treballadors afectats 42.404 214 15 854 43.487
Amb avinença 2.617 0 0 0 2.617
Sense avinença 38.360 214 15 854 39.443
Intentades sense efecte 1.206 0 0 0 1.206
Altres 221 0 0 0 221
Empreses afectades 42 1 1 5 49
Amb avinença 4 0 0 0 4
Sense avinença 33 1 1 5 40
Intentades sense efecte 3 0 0 0 3
Altres 2 0 0 0 2
Font: Departament d'Empresa i Treball. Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Altres tipus de resolucions (no presentades, amb desistiment i altres).

Darrera actualització: 14 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conciliació col·lectiva
Procediment de resolució de conflictes que afecten els interessos generals dels treballadors, susceptibles de ser solucionats globalment pel col·lectiu. Poden ser resolts amb avinença, si hi ha acord entre les parts; sense avinença, si no hi ha acord; intentades sense efecte, si no es presenta la part demandada.
Conciliació laboral
Procediment obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre els treballadors i les empreses, amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials.
Judici de conciliació
Acte en el qual compareixen les parts davant un jutge municipal, comarcal o de pau amb la finalitat d'aconseguir una avinença abans d'iniciar un procediment posterior.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".