Saltar al contingut principal

Vagues. Per sectors. Províncies

Vagues. Per sectors. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Vagues de sector
Treballadors participants 79.060 18.289 5.039 11.872 114.260
Agricultura 0 0 0 0 0
Indústria 0 0 0 0 0
Construcció 0 0 0 0 0
Serveis 79.060 18.289 5.039 11.872 114.260
Hores perdudes 632.480 146.312 40.312 94.976 914.080
Agricultura 0 0 0 0 0
Indústria 0 0 0 0 0
Construcció 0 0 0 0 0
Serveis 632.480 146.312 40.312 94.976 914.080
Vagues d'empresa
Treballadors participants 16.628 867 921 955 19.371
Agricultura 0 0 0 0 0
Indústria 5.489 28 55 167 5.739
Construcció 0 0 0 0 0
Serveis 11.139 839 866 788 13.632
Hores perdudes 343.335 19.552 23.180 20.336 406.403
Agricultura 0 0 0 0 0
Indústria 98.626 1.712 8.720 2.888 111.946
Construcció 0 0 0 0 0
Serveis 244.709 17.840 14.460 17.448 294.457
Font: Departament d'Empresa i Treball.
Nota: No s'hi inclouen les vagues generals.

Darrera actualització: 1 de juny de 2022.

VAG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de vagues i tancaments patronals (VAG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Vaga
Suspensió de jornades laborals, parcials o completes, per part dels treballadors participants. Pot ser convocada per una o diverses organitzacions, o per una o diverses persones, per desacord d'interessos entre treballadors i per unitats productives. Poden ser d'empresa o de sector si la seva amplitud assoleix camps laborals molt amplis com ara les branques d'activitat.

Aspectes metodològics

La vaga és un dret del treballador reconegut pel Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball.

Poden acordar declaració de vaga els treballadors, a través dels seus representants per decisió majoritària d'aquests, amb l'assistència com a mínim del 75% dels representants, amb l'aixecament de l'acta corresponent. Poden també acordar declaració de vaga directament els afectats pel conflicte quan el 25% de la plantilla ho decideixi i sotmeti a votació. La votació serà secreta i es decidirà per majoria simple.

La declaració i el preavís de vaga han de contenir els objectius d'aquesta, gestions realitzades per resoldre les diferències, data d'inici i composició del comitè de vaga, i s'han de comunicar per escrit a l'empresa o, si escau, a les organitzacions empresarials afectades i a l'autoritat laboral.

El termini de preavís ha de ser com a mínim de 5 dies naturals i de 10 quan la vaga afecti empreses que prestin serveis públics o essencials per a la comunitat. La manca total i injustificada de preavís determina la il·legalitat de la vaga.

Durant la vaga, el comitè de vaga i l'empresa o, si escau, les associacions empresarials estan obligats a negociar per tal d'arribar a un acord i poden recórrer a procediments com la mediació.

Quan la vaga afecti empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de serveis públics o essencials per a la comunitat, l'autoritat governativa té la potestat i el deure de dictar les mesures necessàries per garantir els esmentats serveis. Això és el que s'anomena serveis mínims, que han de ser complerts per l'empresa i els treballadors designats. L'incompliment d'aquests per part dels treballadors/res pot ser causa justa de sanció o d'acomiadament.

L'exercici del dret de vaga no extingeix la relació de treball ni pot donar lloc a cap tipus de sanció, llevat que el treballador, durant la mateixa, incorri en falta laboral. Durant la vaga, s'entendrà suspès el contracte de treball i el treballador no tindrà dret a percebre el salari. Es declaren nuls els aspectes establerts en contractes individuals de treball que continguin la renúncia o qualsevol altre restricció al dret de vaga.

El treballador en vaga romandrà en situació d'alta especial a la Seguretat Social, amb la suspensió de l'obligació de cotització per part de l'empresari i del mateix treballador. El treballador en vaga no tindrà dret a la prestació per atur, ni a l'econòmica per incapacitat laboral transitòria.

La vaga finalitza per compliment del termini establert, desistiment, acord entre les parts o arbitratge obligatori.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".