Saltar al contingut principal

Accidents de treball. Per sectors. Províncies

Accidents de treball. Per sectors i In Itinere. Províncies 2021 (p)
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 129.221 21.240 13.293 20.628 184.382
Sense baixa 64.875 10.695 6.866 11.010 93.446
Amb baixa 64.346 10.545 6.427 9.618 90.936
Lleus 63.971 10.487 6.368 9.558 90.384
Greus 332 52 50 49 483
Mortals 43 6 9 11 69
Agricultura 892 606 1.106 870 3.474
Sense baixa 382 288 495 378 1.543
Amb baixa 510 318 611 492 1.931
Lleus 502 314 605 487 1.908
Greus 7 4 5 3 19
Mortals 1 0 1 2 4
Indústria 27.321 5.706 3.579 4.360 40.966
Sense baixa 14.318 2.811 2.041 2.649 21.819
Amb baixa 13.003 2.895 1.538 1.711 19.147
Lleus 12.937 2.878 1.523 1.698 19.036
Greus 57 16 13 9 95
Mortals 9 1 2 4 16
Construcció 15.041 3.196 1.793 2.838 22.868
Sense baixa 6.778 1.581 883 1.446 10.688
Amb baixa 8.263 1.615 910 1.392 12.180
Lleus 8.185 1.605 897 1.385 12.072
Greus 68 9 11 7 95
Mortals 10 1 2 0 13
Serveis 85.967 11.732 6.815 12.560 117.074
Sense baixa 43.397 6.015 3.447 6.537 59.396
Amb baixa 42.570 5.717 3.368 6.023 57.678
Lleus 42.347 5.690 3.343 5.988 57.368
Greus 200 23 21 30 274
Mortals 23 4 4 5 36
In itinere
Amb baixa 13.807 1.178 612 1.105 16.702
Lleus 13.660 1.165 605 1.094 16.524
Greus 137 10 7 8 162
Mortals 10 3 0 3 16
Font: Departament d'Empresa i Treball.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 5 d'agost de 2022.

Estadística SINIST

Nota metodològica

Definició de conceptes

Sinistralitat laboral
Conjunt d'accidents laborals i malalties professionals per causes laborals, amb baixa o sense baixa per part dels treballadors, tant si tenen lloc durant la jornada laboral com durant l'anada o tornada del lloc de treball.

Aspectes metodològics

S'entén per accident de treball qualsevol esdeveniment concret que produeix una lesió corporal física o psíquica, que el treballador pateix com a conseqüència del treball desenvolupat. S'inclouen tots els accidents dels treballadors que cotitzen per aquesta contingència.

Els accidents es classifiquen segons el lloc on han ocorregut:

  • en jornada de treball: si tenen lloc durant la jornada de treball, dins del mateix centre de treball o per desplaçament. S'inclouen els accidents de circulació i altres accidents en qualsevol mitjà  de transport i els accidents ocorreguts fora de l'empresa, peró només durant la jornada laboral.
  • in itinere: si s'esdevenen durant el desplaçament del lloc de residència al lloc de treball o a l'inrevés, fora de la jornada laboral.

Segons la seva gravetat, els accidents es classifiquen en lleus, greus i mortals.

L'Índex d'incidència representa el nombre d'accidents per cada 100.000 treballadors exposats al risc.

A Catalunya, l’autoritat laboral competent és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Totes les dades són definitives excepte les del darrer any, que són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".