Saltar al contingut principal

Accidents de treball. Per sectors. Províncies

Accidents de treball. Per sectors i In Itinere. Províncies 2022 (p)
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 136.976 22.486 13.695 21.420 194.577
Sense baixa 64.695 10.464 6.286 10.172 91.617
Amb baixa 72.281 12.022 7.409 11.248 102.960
Lleus 71.877 11.945 7.353 11.190 102.365
Greus 364 69 44 48 525
Mortals 40 8 12 10 70
Agricultura 815 590 1.078 691 3.174
Sense baixa 351 237 425 283 1.296
Amb baixa 464 353 653 408 1.878
Lleus 458 347 645 405 1.855
Greus 5 6 7 3 21
Mortals 1 0 1 0 2
Indústria 27.552 5.944 3.425 4.326 41.247
Sense baixa 14.087 2.732 1.897 2.532 21.248
Amb baixa 13.465 3.212 1.528 1.794 19.999
Lleus 13.400 3.199 1.517 1.777 19.893
Greus 59 13 9 17 98
Mortals 6 0 2 0 8
Construcció 14.602 3.358 1.824 2.551 22.335
Sense baixa 6.320 1.526 791 1.187 9.824
Amb baixa 8.282 1.832 1.033 1.364 12.511
Lleus 8.188 1.814 1.016 1.352 12.370
Greus 85 14 14 8 121
Mortals 9 4 3 4 20
Serveis 94.007 12.594 7.368 13.852 127.821
Sense baixa 43.937 5.969 3.173 6.170 59.249
Amb baixa 50.070 6.625 4.195 7.682 68.572
Lleus 49.831 6.585 4.175 7.656 68.247
Greus 215 36 14 20 285
Mortals 24 4 6 6 40
In itinere 15.170 1.445 614 1.243 18.472
Amb baixa 15.170 1.445 614 1.243 18.472
Lleus 15.026 1.422 605 1.223 18.276
Greus 130 20 9 15 174
Mortals 14 3 0 5 22
Font: Departament d'Empresa i Treball.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de setembre de 2023.

SINIST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de sinistralitat laboral (SINIST).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Sinistralitat laboral
Conjunt d'accidents laborals i malalties professionals per causes laborals, amb baixa o sense baixa per part dels treballadors, tant si tenen lloc durant la jornada laboral com durant l'anada o tornada del lloc de treball.

Aspectes metodològics

S'entén per accident de treball qualsevol esdeveniment concret que produeix una lesió corporal física o psíquica, que el treballador pateix com a conseqüència del treball desenvolupat. S'inclouen tots els accidents dels treballadors que cotitzen per aquesta contingència.

Els accidents es classifiquen segons el lloc on han ocorregut:

  • en jornada de treball: si tenen lloc durant la jornada de treball, dins del mateix centre de treball o per desplaçament. S'inclouen els accidents de circulació i altres accidents en qualsevol mitjà de transport i els accidents ocorreguts fora de l'empresa, peró només durant la jornada laboral.
  • in itinere: si s'esdevenen durant el desplaçament del lloc de residència al lloc de treball o a l'inrevés, fora de la jornada laboral.

Segons la seva gravetat, els accidents es classifiquen en lleus, greus i mortals.

L'Índex d'incidència representa el nombre d'accidents per cada 100.000 treballadors exposats al risc.

A Catalunya, l'autoritat laboral competent és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Totes les dades són definitives excepte les del darrer any, que són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".