Saltar al contingut principal

Suport a la creació d'ocupació. Ajuts concedits. Per programes. Províncies

Suport a la creació d'ocupació. Ajuts concedits. Per programes. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Suport a l'ocupació en cooperatives i societats laborals 27.363.080,32 1.338.563,37 15.000,00 2.269.878,00 30.986.521,69 51.400.808,97 60,3
Suport al desenvolupament local 5.292.000,00 1.260.000,00 900.000,00 972.000,00 8.424.000,00 25.314.440,88 33,3
Promoció de llocs de treball autònoms 11.510.520,00 2.688.490,00 1.472.590,00 2.674.980,00 18.346.580,00 78.542.616,05 23,4
Integració laboral del discapacitat 75.538.950,71 8.664.135,07 6.324.090,42 9.110.286,39 99.637.462,59 460.398.460,00 21,6
Total 119.704.551,03 13.951.188,44 8.711.680,42 15.027.144,39 157.394.564,28 615.656.325,90 25,6
Unitats: Euros.
Font: Ministeri de Treball i Economia Social.

Darrera actualització: 12 d'abril de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Suport a la creació d'ocupació
Conjunt de subvencions concedides als diferents programes d'actuació en matèria de creació d'ocupació, duts a terme per part de les administracions públiques.

Aspectes metodològics

Els programes de suport a la creació d'ocupació que estableix el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social són subvencions d'àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat i gestionades per les comunitats autònomes amb competències assumides.

Els ajuts de suport a l'ocupació en cooperatives i societats laborals tenen per finalitat facilitar suport financer a les inversions que promoguin la creació i/o el manteniment de llocs de treball en cooperatives de treball associat, societats laborals, cooperatives d'explotació comunitària de la terra i cooperatives de segon grau integrades majoritàriament per cooperatives de treball associat. Amb càrrec a aquest programa, se subvencionen també les activitats de difusió, foment i formació del cooperativisme i l'economia social. Així mateix, aquest programa preveu la subvenció per a assistència tècnica i la possibilitat de subvencionar determinats col·lectius de desocupats (menors de 25 anys, majors de 45, minusvàlids) que adquireixin la condició de socis treballadors d'una cooperativa.

Els ajuts de foment del desenvolupament local i impuls dels projectes i empreses qualificats com a I+O tenen per finalitat promoure la generació d'ocupació a l'entorn local, mitjançant la concessió d'ajuts i subvencions amb càrrec als pressupostos del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE). Els beneficiaris són les corporacions locals i entitats dependents o vinculades a aquestes, així com les persones físiques o jurídiques els projectes o empreses de les quals es qualifiquin com a I+O o hagin estat qualificades com a iniciatives locals d'ocupació. En aquest programa es financen els estudis de mercat i les campanyes per a la promoció local, la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local i els projectes empresarials i empreses promocionats i que compten amb el suport d'una corporació local o comunitat autònoma que tinguin la consideració d'I+O.

Els ajuts de promoció de l'ocupació autònoma tenen per finalitat promoure i ajudar a finançar aquells projectes que facilitin als qui estan inscrits com a desocupats a les oficines d'ocupació, la seva constitució en treballadors autònoms o per compte d'altri. L'Ordre TAS 1622/2007, de 5 de juny, per la qual es regula la concessió de subvencions al programa de promoció de l'ocupació autònoma, modifica i augmenta de tres a quatre els conceptes subvencionables. Desapareixen les subvenciones per renda de subsistència i es creen les subvencions per establiment i les subvencions per a formació. En les subvencions per establiment la quantia es determinarà en funció de la dificultat per a l'accés al mercat de treball, d'acord amb la seva inclusió en algun dels col·lectius següents:

  • Desocupats en general
  • Joves desocupats de 30 anys o menys
  • Dones desocupades
  • Desocupats amb discapacitat

Els ajuts per a integració laboral de persones amb discapacitat tenen dos tipus de destinataris: els centres especials d'ocupació i els centres ordinaris de treball. En el primer cas, tenen per objecte promoure projectes generadors d'ocupació de caràcter innovador per a treballadors amb discapacitat desocupats, ajudar al manteniment de llocs de treball mitjançant la concessió de subvencions i ajuts per a aquests fins, i finançar els costos derivats de la contractació d'unitats de suport (equips multidisciplinaris que presten ajuda a treballadors discapacitats de centres especials d'ocupació). En el segon, per mitjà de l'ocupació amb suport, es facilita orientació i acompanyament individualitzat en el lloc de treball a treballadors discapacitats a través de preparadors laborals en empreses del mercat ordinari de treball. La durada mínima del projecte d'ocupació amb suport ha de ser de sis mesos. A partir del 2008, figuren les ajudes corresponents al Programa d'ocupació amb suport (Reial decret 870 /2007, de 2 de juliol, del Ministeri de Treball i Afers Socials).

Els ajuts de suport a l'ocupació en cooperatives i societats laborals s'ha realitzat pel criteri d'ubicació de la seu social de l'entitat beneficiària; això té com a conseqüència que els ajuts a entitats d'àmbit estatal figuren a les províncies en què es troben localitzades les seves seus socials, la qual cosa té una rellevància especial en les xifres que corresponen a Madrid i Barcelona. En la resta dels programes, l'assignació provincial coincideix amb la ubicació del beneficiari.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".