Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per divisions

Comerç amb l'estranger. Per divisions CCAE-2009 Catalunya. 2022 (p)
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2.114,6 5.744,5 -3.629,9 36,8
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1.914,6 5.320,4 -3.405,8 36,0
Silvicultura i explotació forestal 40,0 35,2 4,7 113,5
Pesca i aqüicultura 160,1 388,9 -228,8 41,2
Indústries extractives 500,6 4.910,3 -4.409,6 10,2
Extracció antracita, hulla i lignit 27,0 40,0 -13,0 67,4
Extracció petroli brut i de gas natural 298,9 4.719,3 -4.420,4 6,3
Extracció minerals metàl·lics 56,4 12,3 44,1 458,1
Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 118,4 138,6 -20,2 85,4
Indústries manufactureres 89.740,8 100.579,3 -10.838,6 89,2
Indústries de productes alimentaris 11.527,4 7.697,5 3.830,0 149,8
Fabricació begudes 1.221,5 638,3 583,3 191,4
Indústries tabac 14,6 125,8 -111,2 11,6
Indústries tèxtils 1.815,4 1.622,6 192,7 111,9
Confecció peces de vestir 3.831,0 6.674,3 -2.843,3 57,4
Indústria cuir i calçat 1.038,5 1.828,7 -790,2 56,8
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria i esparteria 361,1 482,6 -121,6 74,8
Indústries del paper 2.110,8 2.004,0 106,8 105,3
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 5,8 3,6 2,2 160,5
Coqueries i refinació del petroli 3.049,7 4.956,5 -1.906,7 61,5
Indústries químiques 17.522,3 18.478,0 -955,6 94,8
Fabricació productes farmacèutics 8.407,0 8.200,4 206,6 102,5
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 2.990,0 3.571,7 -581,8 83,7
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 1.267,9 1.102,3 165,6 115,0
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàscics de ferro, acer i ferroaliatges 3.308,2 4.551,9 -1.243,7 72,7
Fabricació productes metàl·lics, exc. Maquinària i equips 2.647,2 2.436,6 210,6 108,6
Fabricació productes informàtics, electrònics i òptics 2.726,9 6.244,6 -3.517,6 43,7
Fabricació materials i equips elèctrics 4.731,8 5.707,0 -975,2 82,9
Fabricació maquinària i equips ncaa 5.756,8 6.391,4 -634,6 90,1
Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs 11.425,9 11.414,0 11,9 100,1
Fabricació altres materials de transport 994,2 1.684,1 -689,9 59,0
Fabricació mobles 796,2 1.265,5 -469,2 62,9
Indústries manufactureres diverses 2.190,5 3.497,9 -1.307,4 62,6
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,1 -0,1 0,0
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 909,4 842,2 67,1 108,0
Recollida i tractament d'aigües residuals 0,1 0,2 -0,2 24,0
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 909,3 842,0 67,3 108,0
Informació i comunicacions 364,7 201,6 163,1 180,9
Edició 351,7 167,7 184,0 209,7
Activ. cinematografia, vídeo i programes de tv; activ d'enregistrament de so i edició musical 13,0 33,9 -20,9 38,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,2 0,5 -0,3 42,6
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 0,0 0,2 -0,2 18,4
Altres activ. professionals, científiques i tècniques 0,2 0,3 -0,1 62,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 37,9 17,1 20,8 221,2
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 32,0 10,9 21,0 292,0
Activitats biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 6,0 6,2 -0,2 96,2
Altres serveis
Altres activitats de serveis personals 0,0 0,0 0,0 26,5
No classificats en altres apartats 1.298,9 118,4 1.180,5 1.096,8
Total 94.967,1 112.414,1 -17.447,0 84,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 1 de març de 2023.

Estadística COMEST

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
Saldo comerç exterior
Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
Taxa de cobertura
Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita elDepartament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".