Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per divisions

Comerç amb l'estranger. Per divisions CCAE-2009 Catalunya. 2023 (p)
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura (%)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2.155,7 6.160,8 -4.005,1 35,0
Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats 1.948,1 5.762,1 -3.814,0 33,8
Silvicultura i explotació forestal 38,5 31,6 6,8 121,6
Pesca i aqüicultura 169,1 367,0 -198,0 46,1
Indústries extractives 987,0 4.522,1 -3.535,0 21,8
Extracció antracita, hulla i lignit 27,6 29,8 -2,2 92,7
Extracció petroli brut i de gas natural 788,7 4.361,4 -3.572,7 18,1
Extracció minerals metàl·lics 41,2 10,3 30,9 401,1
Extracció minerals no metàl·lics ni energètics 129,6 120,7 8,9 107,4
Indústries manufactureres 95.543,4 98.724,8 -3.181,5 96,8
Indústries de productes alimentaris 11.972,4 7.742,2 4.230,2 154,6
Fabricació begudes 1.218,2 702,0 516,3 173,5
Indústries tabac 20,4 149,7 -129,4 13,6
Indústries tèxtils 1.699,5 1.318,7 380,8 128,9
Confecció peces de vestir 3.811,9 6.203,3 -2.391,4 61,4
Indústria cuir i calçat 1.172,8 1.815,8 -643,0 64,6
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria i esparteria 356,3 422,1 -65,8 84,4
Indústries del paper 1.638,5 1.522,5 116,0 107,6
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 8,0 4,3 3,7 185,4
Coqueries i refinació del petroli 3.012,7 4.933,7 -1.921,0 61,1
Indústries químiques 18.494,6 15.312,2 3.182,4 120,8
Fabricació productes farmacèutics 8.957,0 8.290,7 666,3 108,0
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 2.877,7 3.400,7 -523,0 84,6
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 1.195,7 1.093,2 102,5 109,4
Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 2.912,3 3.807,5 -895,2 76,5
Fabricació productes metàl·lics, exc. Maquinària i equips 2.643,4 2.339,4 304,0 113,0
Fabricació productes informàtics, electrònics i òptics 3.013,9 5.735,2 -2.721,3 52,6
Fabricació materials i equips elèctrics 4.685,1 5.567,2 -882,1 84,2
Fabricació maquinària i equips ncaa 5.793,8 6.571,4 -777,6 88,2
Fabricació vehicles motor, remolcs i semiremolcs 16.047,2 16.074,2 -27,0 99,8
Fabricació altres materials de transport 1.040,7 1.513,3 -472,5 68,8
Fabricació mobles 852,9 1.053,4 -200,6 81,0
Indústries manufactureres diverses 2.118,5 3.152,3 -1.033,7 67,2
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,0 0,0 65,2
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 734,8 829,4 -94,6 88,6
Recollida i tractament d'aigües residuals 0,0 0,2 -0,2 11,0
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 734,8 829,1 -94,3 88,6
Informació i comunicacions 355,5 194,7 160,8 182,6
Edició 331,7 162,3 169,4 204,4
Activ. cinematografia, vídeo i programes de tv; activ. d'enregistrament de so i edició musical 23,8 32,4 -8,6 73,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,1 0,3 -0,2 28,9
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 0,0 0,1 0,0 74,3
Altres activ. professionals, científiques i tècniques 0,0 0,2 -0,2 15,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 51,3 27,1 24,2 189,5
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 44,9 20,1 24,7 222,8
Activitats biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 6,4 6,9 -0,5 92,6
Altres serveis
Altres activitats de serveis personals 0,0 0,0 0,0 0,0
No classificats en altres apartats 940,8 97,5 843,3 965,1
Total 100.768,6 110.556,6 -9.788,0 91,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
Saldo comerç exterior
Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
Taxa de cobertura
Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita elDepartament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".