Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC

Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC Catalunya. 2022 (p)
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Animals vius i productes del regne animal 5.443,8 2.610,1 2.833,7 208,6
Productes del regne vegetal 2.469,7 5.699,4 -3.229,7 43,3
Greixos, olis i derivats, ceres 1.708,9 1.463,1 245,8 116,8
Aliments, begudes, tabac i similars 5.228,7 4.438,1 790,7 117,8
Productes minerals 3.826,2 10.057,1 -6.230,9 38,0
Productes de les indústries químiques o afins 21.133,1 22.357,9 -1.224,8 94,5
Plàstic, cautxú i manufactures 7.834,3 7.298,3 536,0 107,3
Pell, cuir, articles viatge, manufactures de tripes 802,1 868,1 -66,0 92,4
Fusta, carbó vegetal, suro i cistells 378,1 502,9 -124,8 75,2
Pastes fusta o cel·lulosa, paper, cartó i residus 2.476,0 2.141,1 334,9 115,6
Matèries tèxtils i les seves manufactures 5.651,0 8.485,9 -2.834,9 66,6
Calçat, barrets, paraigües i flors artificials 486,6 1.340,7 -854,2 36,3
Manufactures pedra, guix, vidre i ceràmica 887,3 1.066,8 -179,5 83,2
Perles i metalls preciosos, bijuteria i monedes 506,7 314,0 192,6 161,3
Metalls comuns i les seves manufactures 6.466,3 7.502,2 -1.035,9 86,2
Maquinària, material elèctric, aparells imatge i so 11.879,7 17.682,3 -5.802,6 67,2
Material de transport 11.942,5 11.221,4 721,1 106,4
Fotografia, aparells de mesura, rellotgeria i música 1.515,4 3.306,8 -1.791,4 45,8
Armes i municions i accessoris 59,3 17,4 42,0 341,7
Mercaderies i productes diversos 2.934,5 3.904,9 -970,4 75,1
Objectes d'art, de col·lecció i d'antiguitat 37,9 17,1 20,8 221,2
No classificats en altres apartats 1.298,9 118,4 1.180,5 1.096,8
Total 94.967,1 112.414,1 -17.447,0 84,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 1 de març de 2023.

Estadística COMEST

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
Saldo comerç exterior
Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
Taxa de cobertura
Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita elDepartament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".