Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC

Comerç amb l'estranger. Per seccions TARIC Catalunya. 2023 (p)
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura (%)
Animals vius i productes del regne animal 5.612,8 2.605,1 3.007,7 215,5
Productes del regne vegetal 2.533,3 6.101,3 -3.568,0 41,5
Greixos, olis i derivats, ceres 1.562,7 1.213,3 349,3 128,8
Aliments, begudes, tabac i similars 5.624,9 4.884,9 740,0 115,1
Productes minerals 4.497,2 9.602,4 -5.105,1 46,8
Productes de les indústries químiques o afins 23.471,6 20.007,8 3.463,9 117,3
Plàstic, cautxú i manufactures 6.701,2 6.486,6 214,5 103,3
Pell, cuir, articles viatge, manufactures de tripes 895,0 846,7 48,3 105,7
Fusta, carbó vegetal, suro i cistells 371,4 439,2 -67,9 84,6
Pastes fusta o cel·lulosa, paper, cartó i residus 1.977,8 1.612,3 365,5 122,7
Matèries tèxtils i les seves manufactures 5.476,4 7.662,4 -2.186,1 71,5
Calçat, barrets, paraigües i flors artificials 545,4 1.287,3 -741,8 42,4
Manufactures pedra, guix, vidre i ceràmica 869,4 1.052,8 -183,4 82,6
Perles i metalls preciosos, bijuteria i monedes 443,0 314,1 128,8 141,0
Metalls comuns i les seves manufactures 5.883,6 6.662,2 -778,6 88,3
Maquinària, material elèctric, aparells imatge i so 12.296,5 17.570,7 -5.274,2 70,0
Material de transport 16.443,0 15.334,2 1.108,8 107,2
Fotografia, aparells de mesura, rellotgeria i música 1.597,1 3.327,8 -1.730,7 48,0
Armes i municions i accessoris 66,3 16,1 50,2 412,0
Mercaderies i productes diversos 2.908,0 3.404,7 -496,6 85,4
Objectes d'art, de col·lecció i d'antiguitat 51,3 27,1 24,2 189,5
No classificats en altres apartats 940,8 97,5 843,3 965,1
Total 100.768,6 110.556,6 -9.788,0 91,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2024.

COMEST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger (COMEST).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
Saldo comerç exterior
Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
Taxa de cobertura
Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita elDepartament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".