Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per mitjans de transport

Comerç amb l'estranger. Per mitjans de transport Catalunya Total
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura (%)
2023 (p) 100.768,6 110.556,6 -9.788,0 91,1
2022 94.410,5 112.758,2 -18.347,7 83,7
2021 80.502,2 91.131,6 -10.629,5 88,3
2020 66.525,9 75.920,5 -9.394,5 87,6
2019 73.938,0 92.643,1 -18.705,2 79,8
2018 71.226,3 90.898,9 -19.672,6 78,4
2017 69.669,2 85.167,8 -15.498,6 81,8
2016 65.161,0 78.159,0 -12.998,0 83,4
2015 63.906,3 76.988,2 -13.081,9 83,0
2014 60.313,7 72.908,7 -12.595,0 82,7
2013 58.981,3 67.859,9 -8.878,6 86,9
2012 58.880,7 70.323,9 -11.443,2 83,7
2011 54.989,2 72.173,2 -17.184,0 76,2
2010 48.871,6 67.621,1 -18.749,5 72,3
2009 41.461,7 57.663,8 -16.202,1 71,9
2008 50.515,7 77.233,9 -26.718,3 65,4
2007 49.678,4 80.337,7 -30.659,2 61,8
2006 47.216,0 74.787,8 -27.571,8 63,1
2005 42.703,4 67.813,3 -25.109,9 63,0
2004 39.485,1 60.731,0 -21.245,9 65,0
2003 37.648,5 54.344,7 -16.696,1 69,3
2002 37.275,9 51.891,8 -14.615,9 71,8
2001 36.694,5 50.497,9 -13.803,4 72,7
2000 33.796,5 48.761,7 -14.965,2 69,3
Unitats: Milions d'euros.
Font:
2000-2017: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
2018-2023: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2024.

COMEST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger (COMEST).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
Saldo comerç exterior
Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
Taxa de cobertura
Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita el Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".