Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum (IPC). Per grups de despesa. Taxa de variació

Índex de preus de consum (IPC). Mitjanes anuals. Per grups de despesa. Taxa de variació Catalunya
Índex mitjana anual Aliments i begudes no alcohòliques Begudes alcohòliques i tabac Vestit i calçat Habitatge Parament de casa Medicina Transports Comunicacions Esbarjo i cultura Ensenyament Hotels, cafès i restaurants Altres béns i serveis
2022 8,0 10,3 3,6 5,0 14,6 6,2 1,7 11,9 -1,3 3,1 1,2 5,6 3,1
2021 2,9 1,9 0,2 1,1 9,6 0,8 0,8 7,5 -3,0 0,4 -2,7 0,4 1,3
2020 -0,4 2,4 0,7 1,0 -3,4 0,5 0,0 -4,2 -1,3 -0,5 -0,2 1,0 1,5
2019 0,9 1,6 0,9 1,0 -1,0 1,1 0,9 0,7 0,7 -0,2 1,2 2,2 1,9
2018 1,8 2,0 1,8 0,9 2,4 0,5 0,8 3,9 2,1 -0,1 0,7 1,9 1,2
2017 2,2 1,7 1,6 0,6 3,2 0,3 1,2 4,7 1,2 1,6 0,9 2,2 1,5
2016 0,1 1,7 0,4 0,7 -3,6 1,0 0,2 -2,0 2,5 -0,6 1,1 1,3 2,0
2015 -0,2 1,8 1,1 0,4 -1,5 0,2 0,1 -4,5 -1,8 0,1 1,3 1,0 2,0
2014 0,1 0,1 1,2 0,2 1,7 -0,1 0,7 -1,1 -6,1 -0,7 0,9 0,5 1,6
2013 1,7 2,8 6,1 0,2 1,7 1,7 5,1 -0,1 -4,3 1,3 10,5 0,9 2,7
2012 2,9 2,5 5,9 0,4 4,9 1,5 7,3 5,1 -3,4 1,1 6,6 1,5 2,7
2011 3,3 2,1 9,6 0,4 6,6 1,3 -0,9 8,0 -0,8 0,1 3,2 1,8 3,4
2010 2,0 -0,2 10,4 -0,2 3,3 1,3 -0,8 6,9 -0,8 -1,2 3,0 1,7 3,1
2009 0,2 0,0 8,4 -1,5 1,5 1,7 0,0 -5,8 -0,7 -0,2 4,8 2,2 3,2
2008 4,1 5,6 3,9 0,8 6,7 2,4 0,3 5,8 -0,1 0,3 4,5 4,7 3,6
2007 3,0 3,5 7,2 1,2 4,0 2,8 -1,1 2,1 0,0 -0,2 6,3 5,4 3,9
2006 3,7 4,1 1,8 2,0 6,4 3,0 1,5 4,3 -1,5 0,6 4,4 4,6 4,0
2005 3,9 3,5 4,7 2,3 5,9 2,9 1,2 7,0 -1,7 0,8 5,4 4,8 3,6
2004 3,5 4,0 3,9 3,5 3,3 2,1 0,8 4,9 -1,2 1,0 4,4 4,6 3,9
2003 3,5 4,7 3,6 4,7 3,2 2,7 2,4 2,0 -2,7 1,3 5,3 5,0 4,1
Unitats: Tant per cent (Base 2021 = 100).
Font: INE.
Nota: Per actualitzar les rendes es fa servir la taxa de variació interanual dels dos anys que es volen comparar i que es pot consultar a l'Índex de preus de consum (IPC).

Darrera actualització: 13 de gener de 2023.

IPC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex de preus de consum (IPC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Índex de preus de consum (IPC)
Indicador que mesura l'evolució del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per les llars, en relació amb el preu que aquests mateixos béns i serveis tenien l'any 2021 (base 2021 = 100).

Aspectes metodològics

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d’acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del gener del 2022 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2021, que pretén aconseguir una major representativitat en la seva cobertura així com una millor precisió a l'hora de mesurar l'evolució d'aquest indicador, canvis en la composició del cistell de consum i ponderacions més actualitzades.

El nombre de municipis i establiments de la base 2021 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 210.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2021 són la incorporació de les mascaretes higièniques i la subscripció a diaris en línia.

El nombre d'articles que componen el cistell de consum és de 462.

L'estructura de ponderacions de la base 2021 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació d'altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".