Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. 2023 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 136,9 -2,1
Indústries extractives 118,3 7,5
Indústries manufactureres 129,7 1,0
Indústries de productes alimentaris 137,8 7,4
Fabricació de begudes 124,4 13,1
Indústries tèxtils 119,8 3,7
Confecció de peces de vestir 109,0 3,6
Ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 134,9 9,3
Indústries del paper 135,2 0,6
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 142,6 7,5
Indústries químiques 124,6 -8,9
Fabricació de productes farmacèutics 113,6 2,7
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 118,5 0,8
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 135,8 11,0
Metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 147,3 -13,0
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 125,7 2,2
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 113,2 2,8
Fabricació de materials i equips elèctrics 114,4 4,1
Fabricació de maquinària i equips ncaa 119,5 4,5
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 109,8 2,0
Fabricació d'altres materials de transport 108,3 4,0
Fabricació de mobles 120,9 4,1
Indústries manufactureres diverses 106,3 3,0
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 107,2 2,8
Energia elèctrica i gas 180,9 -18,5
Subministrament d'aigua (1) 105,1 1,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009
(p) Dada provisional.
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. 2023 (p)
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 150,3 -4,7
Indústries extractives 117,9 6,4
Indústries manufactureres 135,0 0,8
Indústries de productes alimentaris 141,0 10,9
Fabricació de begudes 123,4 10,6
Indústries tèxtils 117,7 3,2
Confecció de peces de vestir 107,5 2,5
Ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 137,7 3,8
Indústries del paper 135,9 -1,3
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 120,8 4,2
Indústries químiques 138,0 -8,4
Fabricació de productes farmacèutics 110,7 2,5
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 118,8 1,7
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 133,8 11,1
Metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 158,9 -11,2
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 126,8 1,7
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 105,0 1,4
Fabricació de materials i equips elèctrics 115,9 3,6
Fabricació de maquinària i equips ncaa 117,6 4,4
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 111,5 3,7
Fabricació d'altres materials de transport 124,7 4,2
Fabricació de mobles 120,9 3,5
Indústries manufactureres diverses 112,8 3,3
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 110,7 3,5
Energia elèctrica i gas 193,1 -21,8
Subministrament d'aigua (1) 104,5 1,6
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de gener de 2024.

IPRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex de preus industrials (IPRI).

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació de l'IPRI es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.