Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions. Taxa de variació

Índex de preus industrials (IPRI). Mitjanes anuals. Per seccions i divisions (CCAE-2009). Taxa de variació Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Indústries extractives 7,7 0,3 0,6 -0,7 1,8 0,1 0,0 0,8 -0,4 -2,4 -2,7 -4,5 -4,9 -3,6 2,2 10,2 5,5 9,5 10,9 9,0
Indústries manufactureres 15,4 8,1 -1,0 0,3 2,2 2,8 -1,4 -1,6 -0,7 0,2 2,3 5,7 3,3 -4,1 5,2 3,7 4,6 3,2 2,7 1,1
Productes alimentaris 15,7 5,1 2,8 2,4 -0,4 2,0 -1,3 -0,8 -2,0 1,9 4,9 8,0 1,4 -4,4 8,7 4,4 4,4 0,6 4,8 0,9
Fabricació de begudes 2,8 -0,2 1,5 -0,4 3,3 1,9 0,6 1,2 1,2 2,1 1,5 2,4 2,0 3,1 3,8 3,1 1,2 1,8 1,1 3,9
Indústries tèxtils 11,5 2,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,1 -0,2 0,2 0,2 0,4 4,3 1,1 1,5 2,3 2,0 0,4 0,7 -0,1 0,4
Confecció peces vestir 3,1 0,4 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,8 0,4 0,7 0,3 1,7 1,2 2,1 2,1 1,1 -0,3 1,2 4,0
Fusta i del suro, ex. mobles; cistelleria i esparteria 12,4 3,0 0,3 2,7 1,6 0,5 1,2 -0,2 1,2 0,2 0,5 3,9 -0,9 -1,7 2,5 2,7 1,2 1,9 0,8 -0,5
Indústries del paper 23,1 5,9 -0,3 0,6 2,2 1,3 -0,9 -0,4 -0,5 -0,7 -0,4 6,6 3,1 -2,6 1,9 4,0 1,2 -0,1 -1,0 -1,0
Arts gràfiques i rep. suports enregistrats 17,6 1,3 1,0 1,7 3,4 1,5 3,3 0,6 -0,9 5,4 6,1 4,9 -0,6 -2,0 3,8 13,8 2,8 5,9 4,1 3,0
Indústries químiques 20,7 18,8 -5,3 -3,0 3,5 3,1 -2,7 -1,2 -0,8 0,5 2,9 7,3 6,2 -5,9 4,5 3,5 5,3 6,8 3,7 0,1
Fabricació de productes farmacèutics 3,3 1,5 1,2 1,8 1,1 0,9 0,4 0,5 1,3 -0,2 -0,4 -1,8 -0,4 0,3 1,7 1,3 1,1 1,4 1,4 1,7
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 9,7 5,7 -0,1 0,5 0,8 0,4 -0,3 0,0 0,1 0,7 1,1 4,7 1,3 -1,7 3,6 2,7 3,7 3,1 0,8 1,7
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 14,4 1,6 1,3 2,0 1,1 1,0 -0,2 0,6 0,9 0,1 1,4 1,0 -3,9 -2,1 6,1 7,6 5,5 3,4 1,4 2,4
Metal·lúrgia; fab. de prod. bàsics ferro, acer i ferroaliatges 17,8 32,1 -2,9 -2,7 5,3 12,1 -2,5 -3,7 -4,1 -4,7 -2,4 15,9 15,0 -24,0 5,6 6,8 22,2 12,4 17,7 -0,1
Fabricació de productes metàl·lics, exc. maquinària i equips 10,5 6,6 0,0 0,8 0,7 3,0 0,0 0,0 0,3 -1,0 -0,9 1,7 1,9 2,8 4,1 4,8 3,3 4,4 2,2 2,5
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6,2 1,9 0,4 -0,1 0,3 1,0 0,2 -0,3 0,4 1,7 2,2 -1,2 -5,1 -1,9 -3,1 -3,6 -3,3 -4,1 -3,1 -1,3
Fabricació de materials i equips elèctrics 5,9 4,0 0,2 -0,4 -0,1 1,0 -0,8 1,5 0,2 1,6 4,9 8,5 4,6 -5,3 0,9 10,2 17,0 2,1 3,0 1,4
Fabricació de maquinària i equips ncaa 8,4 1,6 0,2 1,3 1,0 0,4 0,8 0,1 1,8 1,0 1,2 1,2 0,4 3,0 3,3 2,8 1,6 3,2 2,1 1,8
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2,7 1,4 0,7 0,5 1,6 0,6 -0,1 0,2 -0,3 -0,3 0,1 0,4 0,7 1,0 1,5 1,0 3,5 1,4 0,9 0,0
Fabricació d'altres materials de transport -2,1 0,1 0,6 2,1 0,8 -0,7 3,4 1,4 0,8 -2,7 0,1 0,7 1,7 1,7 2,7 1,1 0,7 1,4 4,7 1,5
Fabricació de mobles 7,3 3,2 0,7 1,3 0,7 1,2 0,8 0,8 1,5 -0,4 1,6 0,0 -0,6 0,3 4,8 5,4 4,8 4,6 4,6 1,9
Indústries manufactureres diverses 1,9 -0,5 1,8 2,0 1,4 -0,5 -2,9 -0,9 0,2 0,5 1,1 2,7 0,8 6,8 4,1 3,6 6,2 3,7 3,4 1,4
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 4,1 -1,1 -0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 -0,4 0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica i gas 87,1 26,6 -8,3 0,3 5,9 12,3 -14,3 -8,4 -5,9 2,9 10,2 12,5 -0,1 1,4 11,8 2,6 13,3 7,2 -0,4 2,0
Subministrament d'aigua (1) 1,0 0,9 0,7 -0,1 1,1 -0,1 0,5 1,3 3,8 11,6 4,2 4,7 3,2 4,6 5,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
IPRI Catalunya 24,6 10,5 -2,0 0,3 2,7 4,3 -3,6 -2,7 -1,6 0,7 3,3 6,5 2,9 -3,4 5,8 3,6 5,5 3,6 2,4 1,2
IPRI Espanya 35,5 17,3 -4,3 -0,4 3,0 4,4 -3,1 -2,1 -1,3 0,6 3,8 6,9 3,7 -3,4 6,5 3,6 5,4 4,7 3,4 1,4
Unitats: Tant per cent (base 2015=100).
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Índex de preus industrials de l'INE.
Notes:
- (1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009.
- (p) Dades provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2023.

Estadística IPRI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Índex de preus industrials (IPRI)
Indicador que mesura l'evolució dels preus dels productes industrials fabricats i venuts a l'interior del país (exclosos els energètics). Aquests preus són els de venda de sortida de fàbrica, sense comptar les despeses de transport ni de comercialització, ni tampoc l'IVA facturat pel productor al client.

Aspectes metodològics

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga tots els mesos uns 9.000 establiments. Els més de 1500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexos es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

El canvi de base afecta les branques investigades, la cistella de productes, les ponderacions i la mostra de les unitats informants, a més d'incorporar millores de tipus quantitatiu i metodològic.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".