Saltar al contingut principal

Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat

Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat
Cost total brut Indústria Construcció Serveis Catalunya Espanya Cost total net Indústria Construcció Serveis Catalunya Espanya
2022 43.479,2 38.592,1 35.510,0 36.914,6 34.286,1 43.299,5 38.455,7 35.333,1 36.739,5 34.058,8
2021 42.146,3 36.500,7 33.675,9 35.171,5 32.906,6 42.006,9 36.383,5 33.512,6 35.014,4 32.710,7
2020 39.376,6 34.871,5 31.331,8 32.787,8 31.150,2 39.260,7 34.780,6 31.158,0 32.627,4 30.965,8
2019 41.536,7 33.948,7 32.515,6 34.014,6 31.834,6 41.394,3 33.825,2 32.308,4 33.822,0 31.631,8
2018 41.010,0 33.261,1 31.449,1 33.096,6 31.085,8 40.870,1 33.137,7 31.264,6 32.922,3 30.883,4
2017 40.644,6 33.472,8 30.558,5 32.374,7 30.744,8 40.508,0 33.341,2 30.365,3 32.193,7 30.535,9
2016 40.602,2 33.587,2 30.655,1 32.477,6 30.708,3 40.416,2 33.386,6 30.466,5 32.288,8 30.491,3
2015 40.686,7 32.953,8 30.692,8 32.514,1 30.857,3 40.495,1 32.780,1 30.484,5 32.310,1 30.643,9
2014 40.393,4 34.788,2 30.301,6 32.250,9 30.653,1 40.257,7 34.644,2 30.137,6 32.092,6 30.489,9
2013 40.036,0 35.543,9 31.172,9 32.935,8 30.844,5 39.891,9 35.441,1 31.035,0 32.798,4 30.686,7
2012 39.484,2 34.445,2 31.579,0 33.157,7 30.905,6 39.176,5 34.222,8 31.334,5 32.902,9 30.667,4
2011 38.805,0 34.148,0 31.931,1 33.319,9 31.170,1 38.420,2 33.852,0 31.646,4 33.016,3 30.886,6
2010 38.223,7 33.142,9 31.616,7 32.951,8 30.819,5 37.845,6 32.821,9 31.351,4 32.661,3 30.541,3
2009 37.688,7 33.881,2 31.259,1 32.721,3 30.670,1 37.313,4 33.592,1 31.002,4 32.439,1 30.402,3
2008 36.108,9 32.127,3 30.673,7 31.922,4 29.609,8 35.738,9 31.848,6 30.428,1 31.648,1 29.363,0
2007 34.205,4 29.666,3 28.309,9 29.701,8 27.673,0 33.824,8 29.392,6 28.034,5 29.404,2 27.406,1
2006 33.138,1 26.976,3 26.985,6 28.330,4 26.611,1 32.785,9 26.704,9 26.715,8 28.042,5 26.360,6
2005 31.972,3 26.664,2 25.924,6 27.440,3 25.737,0 31.638,3 26.448,0 25.648,2 27.156,1 25.501,8
2004 31.250,1 26.417,6 25.019,9 26.740,5 25.059,6 30.963,3 26.202,2 24.762,5 26.479,8 24.838,1
2003 30.032,9 24.527,7 24.281,3 25.805,4 24.304,2 29.777,8 24.292,0 24.043,0 25.563,1 24.091,7
2002 28.602,5 23.050,8 23.543,3 24.852,5 23.365,5 28.362,0 22.808,5 23.317,3 24.621,1 23.162,4
2001 27.074,8 21.878,5 22.394,1 23.638,0 22.493,2 26.868,7 21.671,7 22.175,2 23.423,7 22.294,4
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.

Darrera actualització: 1 d'agost de 2023.

ECL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadístiques de cost laboral (ECL).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Costos laborals
Valors suportats pels ocupadors per l'ús del factor treball. Es desglossen en: costos salarials i costos no salarials.
Costos no salarials
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i la resta de despeses a càrrec de l'empresari.
Costos salarials
Pagaments en metàl·lic i en espècie per les hores treballades més vacances i festius. Inclouen el sou base més els complements i s'expressen en termes bruts.

Aspectes metodològics

L'Enquesta anual de cost laboral (EACL, d'ara en endavant) és una operació estadística de periodicitat anual que completa els resultats obtinguts a l'Enquesta trimestral de cost laboral. S'elabora a partir d'un qüestionari annex a l'ETCL durant el tercer trimestre de l'any posterior a l'any de referència. El període de referència dels resultats de l'ETCL és el trimestre natural i el període de referència de la informació sol·licitada és el mes natural. És per aquest motiu que cal un mòdul que reculli aquells costos laborals que tenen un període de venciment superior al mes. Entre aquestes partides destaquen les cotitzacions voluntàries, les prestacions socials directes o les despeses de formació, que s'incorporen al mòdul que dóna lloc a l'Enquesta anual de cost laboral. La unitat estadística de l'EACL és, igual que a l'ETCL, el compte de cotització a la Seguretat Social.

L'objectiu de l'EACL és conèixer anualment el cost del factor treball i dels seus components: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.

Fins a l'any 2007 els resultats es presenten per agrupació de seccions d'activitat tenint en compte la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2008 els resultats es presenten per agrupació de seccions d'activitat tenint en compte la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".