Saltar al contingut principal

Cost laboral per treballador i any. Per components

Cost laboral per treballador i any. Per components Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Cost total brut 36.914,6 5,0
Sous i salaris 27.420,9 5,5
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social 8.594,9 4,6
Cotitzacions voluntàries 165,2 -2,5
Prestacions socials directes 301,2 0,4
Resta de components del cost 432,5 -11,9
Indemnitzacions per acomiadament 184,7 -17,7
Despeses de formació professional 85,0 9,6
Despeses de transport 9,6 5,4
Despeses de caràcter social 16,6 -23,9
Altres despeses 136,5 -13,5
Cost total net (1) 36.739,5 4,9
Subvencions i deduccions 175,1 11,4
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.
(1) El cost total net equival al cost total brut menys les subvencions i deduccions.
Cost laboral per treballador i any. Per components Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Cost total brut 34.286,1 4,2
Sous i salaris 25.353,2 4,6
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social 8.055,6 4,5
Cotitzacions voluntàries 166,7 2,5
Prestacions socials directes 309,9 3,1
Resta de components del cost 400,6 -17,0
Indemnitzacions per acomiadament 144,3 -29,8
Despeses de formació professional 68,3 12,9
Despeses de transport 8,5 -9,9
Despeses de caràcter social 15,2 -8,8
Altres despeses 164,3 -13,7
Cost total net (1) 34.058,8 4,1
Subvencions i deduccions 227,2 16,0
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta anual de cost laboral.
(1) El cost total net equival al cost total brut menys les subvencions i deduccions.

Darrera actualització: 1 d'agost de 2023.

Nota metodològica

L'objectiu de l'Enquesta anual de cost laboral (EACL) és conèixer anualment el cost del factor treball i els seus components: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional i altres despeses derivades de la generació d'ocupació. L'Enquesta anual de cost laboral s'elabora durant el tercer trimestre de l'any, a partir d'un qüestionari annex a l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL). El període de referència dels resultats de l'ETCL és el trimestre natural i el període de referència de la informació sol·licitada és el mes natural. És per aquest motiu que cal un mòdul que reculli aquells costos laborals que tinguin un període de venciment superior al mes. Entre aquestes partides destaquen les cotitzacions voluntàries, les prestacions socials directes o les despeses de formació, que són incorporades al mòdul que dóna lloc a l'EACL.

La unitat estadística de l'EACL és, igual que a l'ETCL, el compte de cotització a la Seguretat Social. El compte de cotització a la Seguretat Social està constituït per un conjunt de treballadors per compte d'altri que desenvolupen la seva activitat laboral en un o diversos centres de treball, pertanyen a una mateixa empresa dins d'una mateixa província i tenen característiques homogènies referents a la cotització a la Seguretat Social.

Del 2008 en endavant les dades corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) .

Els conceptes utilitzats són:

Treballador/a

Tota persona lligada al compte de cotització mitjançant qualsevol tipus de contracte.

Cost laboral

El cost que assumeix l'ocupador per a la utilització del factor treball.

Cost laboral net

És el cost laboral brut menys les subvencions. Formen part del cost laboral brut: el cost salarial, les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, les cotitzacions voluntàries, les prestacions socials directes i la resta de components del cost.

Cost salarial

Inclou totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie, realitzades als treballadors per la prestació professional dels seus serveis laborals per compte d'altri, tant si retribueixen el treball efectiu com els períodes de descans computables com a treball. El cost salarial inclou, per tant, el salari base, els complements salarials, els pagaments per hores extraordinàries, els pagaments extraordinaris i els pagaments endarrerits. Tots aquests components es recullen en termes bruts, és a dir, abans d'aplicar retencions o pagaments a la Seguretat Social per part del treballador.

Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social

Són les aportacions legalment establertes que l'ocupador fa al sistema de la Seguretat Social a favor dels seus treballadors per cobrir les prestacions que estableix el sistema, i que són les derivades de situacions de malaltia, maternitat, accident laboral, invalidesa, jubilació, desocupació, formació professional, garantia salarial o qualsevol altra contingència coberta pel sistema de la Seguretat Social.

Cotitzacions voluntàries

Són les contribucions establertes per negociació en els convenis col·lectius i que es realitzen amb la finalitat de millorar les prestacions cobertes pel sistema de la Seguretat Social o per cobrir aquelles prestacions no previstes pel sistema. Destaquen els plans i fons de pensions, les assegurances per malaltia, maternitat i accident, i altres plans d'assegurances.

Prestacions socials directes

Són els pagaments que l'ocupador fa directament al treballador, o a la seva família, per assistir-lo en determinades circumstàncies. Aquests pagaments deriven d'incapacitat temporal (IT), desocupació, jubilació, mort i supervivència, invalidesa o minusvalidesa, assistència familiar i assistència mèdica.

Resta de components del cost

Són les indemnitzacions per acomiadament, les despeses de formació de personal, les despeses de transport, les despeses de caràcter social (menjadors, guarderies, activitats esportives i culturals, etc.) i altres despeses, com ara els pagaments compensatoris (roba de treball, petites eines, etc.), les indemnitzacions per finalització del contracte, la selecció de personal, etc.

Les dietes i les despeses de viatge no formen part del cost laboral, ja que es realitzen per necessitat del procés productiu i es comptabilitzen com a consum intermedi.

Subvencions

Conjunt de les subvencions a les cotitzacions a la Seguretat Social, les subvencions a la contractació, les subvencions a la formació professional i les deduccions fiscals.