Saltar al contingut principal

Cost laboral per treballador i any. Per components

Cost laboral per treballador i any. Per components
Cost total brut Sous i salaris Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social Cotitzacions voluntàries Prestacions socials directes Indemnitzacions per acomiadament Altres costos Catalunya Espanya
2022 27.420,9 8.594,9 165,2 301,2 184,7 247,7 36.914,6 34.286,1
2021 25.991,8 8.219,6 169,3 300,1 224,4 266,3 35.171,5 32.906,6
2020 24.040,1 7.739,2 168,2 364,5 199,0 276,8 32.787,8 31.150,2
2019 25.126,9 7.967,1 161,5 230,1 224,9 351,2 34.014,6 31.834,6
2018 24.592,9 7.661,1 160,7 205,2 202,6 274,0 33.096,6 31.085,8
2017 24.140,5 7.511,5 154,5 88,0 189,8 290,3 32.374,7 30.744,8
2016 24.215,7 7.461,5 155,8 94,0 234,6 315,9 32.477,6 30.708,3
2015 24.223,0 7.450,1 156,0 171,1 251,6 262,4 32.514,1 30.857,3
2014 23.849,2 7.366,4 152,5 198,1 411,4 273,3 32.250,9 30.653,1
2013 24.290,0 7.335,9 168,8 239,9 550,3 350,9 32.935,8 30.844,5
2012 24.430,8 7.325,4 187,1 272,9 549,9 391,5 33.157,7 30.905,6
2011 24.474,6 7.318,6 199,9 269,9 654,5 402,5 33.319,9 31.170,1
2010 24.169,3 7.227,0 205,1 325,0 562,1 463,3 32.951,8 30.819,5
2009 23.812,3 7.191,7 207,0 315,2 766,0 429,1 32.721,3 30.670,1
2008 23.366,6 7.097,5 185,8 284,0 529,4 459,0 31.922,4 29.609,8
2007 21.752,2 6.739,1 159,2 263,9 351,8 435,6 29.701,8 27.673,0
2006 20.861,0 6.425,4 169,0 264,5 244,7 365,8 28.330,4 26.611,1
2005 20.171,9 6.210,8 170,3 270,8 235,8 380,8 27.440,3 25.737,0
2004 19.725,1 6.031,0 157,4 264,8 197,6 364,6 26.740,5 25.059,6
2003 19.039,2 5.855,5 154,1 233,9 215,3 307,5 25.805,4 24.304,2
2002 18.279,4 5.658,7 131,4 228,8 239,9 314,3 24.852,5 23.365,5
2001 17.443,5 5.347,2 129,5 194,3 155,0 368,6 23.638,0 22.493,2
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.
Nota: Altres costos: Inclou formació, transport, despeses socials i altres.

Darrera actualització: 1 d'agost de 2023.

ECL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadístiques de cost laboral (ECL).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Costos laborals
Valors suportats pels ocupadors per l'ús del factor treball. Es desglossen en: costos salarials i costos no salarials.
Costos no salarials
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i la resta de despeses a càrrec de l'empresari.
Costos salarials
Pagaments en metàl·lic i en espècie per les hores treballades més vacances i festius. Inclouen el sou base més els complements i s'expressen en termes bruts.

Aspectes metodològics

L'Enquesta anual de cost laboral (EACL, d'ara en endavant) és una operació estadística de periodicitat anual que completa els resultats obtinguts a l'Enquesta trimestral de cost laboral. S'elabora a partir d'un qüestionari annex a l'ETCL durant el tercer trimestre de l'any posterior a l'any de referència. El període de referència dels resultats de l'ETCL és el trimestre natural i el període de referència de la informació sol·licitada és el mes natural. És per aquest motiu que cal un mòdul que reculli aquells costos laborals que tenen un període de venciment superior al mes. Entre aquestes partides destaquen les cotitzacions voluntàries, les prestacions socials directes o les despeses de formació, que s'incorporen al mòdul que dóna lloc a l'Enquesta anual de cost laboral. La unitat estadística de l'EACL és, igual que a l'ETCL, el compte de cotització a la Seguretat Social.

L'objectiu de l'EACL és conèixer anualment el cost del factor treball i dels seus components: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.

Fins a l'any 2007 els resultats es presenten per agrupació de seccions d'activitat tenint en compte la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2008 els resultats es presenten per agrupació de seccions d'activitat tenint en compte la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".