Saltar al contingut principal

Despesa de les llars. Per grups de despesa

Despesa mitjana anual. Per grups de despesa Catalunya. 2021
Per llar Per persona Per unitat de consum
Aliments i begudes no alcohòliques 5.146 2.086 3.083
Begudes alcohòliques i tabac 432 175 259
Vestit i calçat 1.209 490 724
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 11.640 4.719 6.974
Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar 1.255 509 752
Sanitat 1.327 538 795
Transport 3.018 1.224 1.808
Comunicacions 1.024 415 614
Oci i cultura 1.323 536 793
Educació 667 270 399
Restaurants i hotels 2.190 888 1.312
Altres béns i serveis 2.477 1.004 1.484
Total 31.710 12.856 18.997
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: La població de referència per als resultats a partir del 2012 és el Cens del 2011.
Despesa total anual. Per grups de despesa 2021
Catalunya % Espanya % % Cat./Esp.
Aliments i begudes no alcohòliques 15.800,6 16,2 90.668,4 16,4 17,4
Begudes alcohòliques i tabac 1.327,5 1,4 9.350,7 1,7 14,2
Vestit i calçat 3.713,0 3,8 21.808,9 4,0 17,0
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 35.742,0 36,7 186.645,4 33,8 19,1
Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar 3.854,2 4,0 24.266,0 4,4 15,9
Sanitat 4.075,4 4,2 22.709,6 4,1 17,9
Transport 9.267,2 9,5 60.941,6 11,0 15,2
Comunicacions 3.145,2 3,2 17.670,7 3,2 17,8
Oci i cultura 4.061,9 4,2 24.405,6 4,4 16,6
Educació 2.046,9 2,1 8.274,6 1,5 24,7
Restaurants i hotels 6.725,5 6,9 43.167,9 7,8 15,6
Altres béns i serveis 7.606,6 7,8 41.811,2 7,6 18,2
Total 97.366,0 100,0 551.720,5 100,0 17,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: La població de referència per als resultats a partir del 2012 és el Cens del 2011.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2022.

Estadística EDCL

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum familiar
Activitat econòmica de les famílies que consisteix en la utilització de béns i serveis per satisfer les seves necessitats materials.
Despesa familiar
Cabal monetari que destina la llar i cadascun dels seus membres al pagament de béns i serveis considerats de consum, amb destinació a la mateixa llar o per ser transferits gratuïtament a altres llars o institucions.
Llar
Conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge. Es poden distingir dos tipus de llars: les unipersonals, formades per una sola persona, i les multipersonals, formades per dues persones o més.
Unitat de consum
Concepte comptable diferent al membre de la llar que s'obté aplicant uns factors d'ajust a la despesa, i ens permet ponderar nivells distints de necessitat entre llars de diferent dimensió i composició.

Aspectes metodològics

Les dades de despesa familiar s'han obtingut de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF) duta a terme per l'INE. La despesa familiar s'expressa en mitjanes anuals per llar, persona i unitat de consum. Els grups de despesa queden agrupats segons la Classificació de les funcions de consum individual COICOP-HBS del Sistema europeu de comptes econòmics integrats (SEC), nomenclatura harmonitzada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea.

La despesa en consum de les llars representa l'activitat econòmica principal de la població i és una aproximació al concepte de consum privat, com el component més important a la demanda agregada d'un país. El principal objectiu de les estadístiques de despesa en consum de les llars és produir informació estadística sobre la magnitud, l'estructura i la distribució d'aquesta despesa, així com les variacions internanuals de l'agregat de consum. Les despeses de consum registrades en l'EPF es refereixen al flux monetari que les economies de la llar destinen a l'adquisició d'articles de consum, més tota aquella despesa no monetària que es genera a partir dels béns de subministrament, autoconsum, qualsevol salari en espècie i el lloguer imputat a l'habitatge.

Les despeses es poden donar per persona que viu a la llar i per unitat de consum a la llar. Per tal d'obtenir les unitats de consum, s'empren les anomenades escales d'equivalència, que converteixen els membres de les llars en unitats de consum. Aquestes escales d'equivalència s'apliquen perquè, quan en una llar es posen en comú determinats béns i serveis, es generen unes economies d'escala, fet que comporta que les necessitats d'una llar amb n persones siguin inferiors a n vegades les necessitats d'una llar en la qual resideix una sola persona.

En aquest cas s'utilitza l'escala OCDE modificada, que dona els valors següents a cada membre de la llar:

  • Sustentador principal: 1
  • Adult major de 13 anys: 0,5
  • Infant de 13 anys i menys: 0,3

La despesa total d'una llar es divideix pel nombre d'unitats de consum de la llar, i s'obté així la despesa equivalent per unitat de consum. A cada membre d'una llar se li atribueix la despesa equivalent de la seva llar.

L'Enquesta de pressupostos familiars, base 2006 (EPF) s'inicia l'any 2006 i substitueix l'Enquesta contínua de pressupostos familiars, base1997 (ECPF), en vigor des de l'any 1997 fins al 2005. L'EPF 2006 incorpora diversos canvis metodològics i conceptuals, que milloren la qualitat de l'estimació de la despesa i de la seva estructura. Les comparacions amb dades relatives a l'enquesta anterior s'han de fer utilitzant mètodes estadístics d'enllaç.

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".