Saltar al contingut principal

Despesa de les llars. Per nivell d'estudis del sustentador principal

Despesa mitjana anual. Per nivell d'estudis del sustentador principal Catalunya. 2022
Despesa mitjana
Per llar (euros) Per persona (euros) Per unitat de consum (euros) Despesa total (milions d'euros)
Sense estudis/estudis primaris 23.835 11.371 15.833 8.397
Estudis secundaris, 1r cicle 28.777 11.505 17.038 21.143
Estudis secundaris, 2n cicle 32.398 13.154 19.388 21.598
Estudis superiors 38.223 15.173 22.666 51.195
Total 33.085 13.479 19.894 102.333
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: La població de referència per als resultats a partir del 2012 és el Cens del 2011.

Darrera actualització: 20 de juliol de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum familiar
Activitat econòmica de les famílies que consisteix en la utilització de béns i serveis per satisfer les seves necessitats materials.
Despesa familiar
Cabal monetari que destina la llar i cadascun dels seus membres al pagament de béns i serveis considerats de consum, amb destinació a la mateixa llar o per ser transferits gratuïtament a altres llars o institucions.
Llar
Conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix habitatge. Es poden distingir dos tipus de llars: les unipersonals, formades per una sola persona, i les multipersonals, formades per dues persones o més.
Sustentador principal
Membre de la llar habitualment present que amb la seva aportació econòmica suporta en major grau les despeses comunes.
Unitat de consum
Concepte comptable diferent al membre de la llar que s'obté aplicant uns factors d'ajust a la despesa, i ens permet ponderar nivells distints de necessitat entre llars de diferent dimensió i composició.

Aspectes metodològics

Les dades de despesa familiar s'han obtingut de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF) duta a terme per l'INE. La despesa familiar s'expressa en mitjanes anuals per llar, persona i unitat de consum. Els grups de despesa queden agrupats segons la Classificació de les funcions de consum individual COICOP-HBS del Sistema europeu de comptes econòmics integrats (SEC), nomenclatura harmonitzada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea.

La despesa en consum de les llars representa l'activitat econòmica principal de la població i és una aproximació al concepte de consum privat, com el component més important a la demanda agregada d'un país. El principal objectiu de les estadístiques de despesa en consum de les llars és produir informació estadística sobre la magnitud, l'estructura i la distribució d'aquesta despesa, així com les variacions internanuals de l'agregat de consum. Les despeses de consum registrades en l'EPF es refereixen al flux monetari que les economies de la llar destinen a l'adquisició d'articles de consum, més tota aquella despesa no monetària que es genera a partir dels béns de subministrament, autoconsum, qualsevol salari en espècie i el lloguer imputat a l'habitatge.

Les despeses es poden donar per persona que viu a la llar i per unitat de consum a la llar. Per tal d'obtenir les unitats de consum, s'empren les anomenades escales d'equivalència, que converteixen els membres de les llars en unitats de consum. Aquestes escales d'equivalència s'apliquen perquè, quan en una llar es posen en comú determinats béns i serveis, es generen unes economies d'escala, fet que comporta que les necessitats d'una llar amb n persones siguin inferiors a n vegades les necessitats d'una llar en la qual resideix una sola persona.

En aquest cas s'utilitza l'escala OCDE modificada, que dona els valors següents a cada membre de la llar:

  • Sustentador principal: 1
  • Adult major de 13 anys: 0,5
  • Infant de 13 anys i menys: 0,3

La despesa total d'una llar es divideix pel nombre d'unitats de consum de la llar, i s'obté així la despesa equivalent per unitat de consum. A cada membre d'una llar se li atribueix la despesa equivalent de la seva llar.

L'Enquesta de pressupostos familiars, base 2006 (EPF) s'inicia l'any 2006 i substitueix l'Enquesta contínua de pressupostos familiars, base1997 (ECPF), en vigor des de l'any 1997 fins al 2005. L'EPF 2006 incorpora diversos canvis metodològics i conceptuals, que milloren la qualitat de l'estimació de la despesa i de la seva estructura. Les comparacions amb dades relatives a l'enquesta anterior s'han de fer utilitzant mètodes estadístics d'enllaç.

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".