Saltar al contingut principal

Satisfacció global amb la feina. Per sexe, grups d'edat i nivell d'estudis

Satisfacció global amb la feina. Per sexe, grups d'edat i nivell d'estudis Catalunya. 2010
Valoració mitjana (1) Satisfacció (%)
Homes Dones Total Baixa Mitjana Alta Total
Grups d'edat
De 16 a 24 anys 7,67 7,64 7,66 1,9 46,7 51,4 100,0
De 25 a 44 anys 7,52 7,53 7,53 3,4 40,4 56,2 100,0
De 45 a 54 anys 7,52 7,50 7,51 3,6 38,3 58,1 100,0
De 55 anys i més 6,97 7,50 7,19 7,3 40,2 52,5 100,0
Total 7,45 7,53 7,49 3,9 40,3 55,8 100,0
Nivell d'estudis
Sense estudis i primària 7,02 7,49 7,20 6,4 42,9 50,8 100,0
Educació secundària 7,40 7,47 7,43 4,4 41,0 54,6 100,0
Formació professional 7,52 7,77 7,63 2,4 39,2 58,4 100,0
Estudis universitaris 7,70 7,42 7,55 3,4 39,2 57,3 100,0
Total 7,45 7,53 7,49 3,9 40,3 55,8 100,0
Font: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Idescat i Departament d'Empresa i Ocupació. Enquesta de qualitat de vida en el treball.
Nota: (1) 0: mínima, 10: màxima.

Darrera actualització: 9 de maig de 2011.

EQVT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de qualitat de vida en el treball (EQVT).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".