Saltar al contingut principal
Superfície agrària. Per tipus Catalunya
Superfície agrícola utilitzada (SAU) Terres llaurades (conreus) Secà Regadiu Pastures permanents Superfície forestal Altres terres Total
2016 1.115.367 783.689 540.062 243.627 331.678 421.159 143.443 1.679.969
2013 1.125.268 767.633 540.578 227.054 357.635 384.229 136.917 1.646.413
2009 1.147.532 792.425 561.466 230.960 355.107 360.511 136.675 1.644.718
2007 1.166.542 790.301 566.321 223.980 376.241 596.530 187.375 1.950.447
2005 1.162.230 784.069 546.647 237.422 378.161 572.368 192.185 1.926.783
2003 1.148.501 797.835 566.765 231.070 350.666 554.528 213.496 1.916.525
1999 1.153.437 813.682 586.025 227.657 339.754 599.744 200.416 1.953.597
1997 1.140.480 877.297 628.889 248.408 263.183 569.838 158.885 1.869.203
1995 1.102.043 859.823 627.874 231.949 242.220 608.674 160.184 1.870.901
Unitats: Hectàrees.
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Nota: Les dades del 1999 s'han adaptat a la població investigada en el Cens agrari 2009 per facilitar-ne la comparació.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

EXPAGR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'estructura de les explotacions agràries (EXPAGR).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pastures permanents
Superfície de terra dedicada de forma permanent (cinc anys o més) a la producció d'herba.
Superfície agrària
Terreny constituït per la superfície agrícola utilitzada, la superfície forestal i altres terres.
Superfície agrària, altres terres
Terreny que inclou superfícies d'erms, matolls, espartars, superfícies conreables no llaurades i altres terres que, sense ser utilitzades directament per a la producció vegetal, són necessàries per a l'explotació (sòl ocupat per construccions, quadres, eres, etc.). També inclou les superfícies que no són aptes per a la producció agrícola però que es podrien conrear amb l'ajut d'uns mitjans que no es troben normalment en l'explotació (pedreres, etc.).
Superfície agrícola utilitzada (SAU)
Terreny constituït per les superfícies de terres llaurades i les pastures permanents.
Superfície forestal
Terreny cobert d'arbres o arbustos i no destinat a fins agrícoles. Inclou: bosc (terreny poblat per arbres), bosquines (màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre bosc i matollar), altra vegetació (prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms i àrees cremades), planters i altres espais lligats a l'explotació, com ara les pistes forestals i els tallafocs.
Terres de regadiu
Superfície que, a més de l'aigua de la pluja, rep també aigua per mitjà d'un procediment establert per l'home, ja sigui de forma eventual o contínua.
Terres de secà
Superfície que només rep aigua de la pluja.
Terres llaurades
Superfícies que reben assistència cultural (que s'efectua amb aixada, arada, rascle, conreadora, escarificadora o extirpadora) dins de l'any agrícola sigui quin sigui el seu aprofitament i la data en què s'hagi fet. Els conreus de les terres llaurades poden ser conreus herbacis o llenyosos.

Aspectes metodològics

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada deu anys i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009 s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal.

En els censos, amb caràcter exhaustiu, s'investiguen totes les explotacions, les quals, a partir del 2009, han de complir uns criteris de mínims semblants als de les enquestes d'estructures. En canvi, en les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries la població objecte d'estudi compleix sempre aquests criteris de mínims i la selecció s'obté per mostreig.

La introducció d'aquestes novetats metodològiques respecte a les anteriors edicions dels censos agraris comporta que les dades no siguin directament comparables.

A més, fins al Cens agrari 1999, el qüestionari incorporava un full addicional mitjançant el qual es recollia informació d'interès per al sector agrari català.

Entre els anys 1989 i 2007, aquestes operacions estadístiques han estat dutes a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal, i a Catalunya compta amb la collaboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de collaboració corresponents.

L'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries presenta per als períodes intercensals la sèrie amb dades biennals fins al 2007, que passarà a ser triennal a partir del 2013. A partir del 2013, s'amplien els apartats temàtics amb un apartat sobre Desenvolupament rural i un sobre Producció estàndard, que substitueix el tractament de les dades econòmiques de les explotacions, regides fins al 2007 pel marge brut.

A més, l'Idescat ha elaborat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, diversos documents que difonen els principals resultats del Cens agrari i de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries, anteriors al 2009. El document dedicat al Cens agrari conté un recull de les principals variables, les compara amb les corresponents del Cens anterior i en comenta els aspectes bàsics de la seva evolució en el període intercensal.

Pel que fa als documents dedicats a l'Enquesta de l'estructura de les explotacions agràries, ofereixen dades de les principals variables d'aquesta Enquesta i les comparen amb les de l'univers de referència del Cens agrari corresponent.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".