Saltar al contingut principal
Explotacions agràries. Per dimensió de la superfície total Catalunya
2016 2013 2009 2007 2005 2003 1999 1997 1995
Total 57.543 59.098 60.839 55.096 57.503 60.436 67.238 68.944 71.091
Sense terres 842 1.408 1.519 647 604 755 1.060 329 370
Amb terres 56.701 57.690 59.320 54.449 56.899 59.681 66.178 68.615 70.721
Menys de 1 ha 1.378 1.421 1.551 1.378 1.711 2.213 3.302 1.478 1.903
D'1 a < 2 ha 6.158 7.884 7.415 5.648 6.802 6.784 8.064 6.756 7.558
De 2 a < 5 ha 13.762 13.700 13.512 12.472 12.390 13.811 14.674 15.777 15.761
De 5 a < 10 ha 9.630 9.708 10.856 8.997 9.308 9.756 12.411 14.425 14.333
De 10 a < 20 ha 9.951 9.733 9.889 10.122 11.190 11.416 11.178 11.911 12.942
De 20 a < 50 ha 9.273 8.404 9.666 8.867 8.715 9.266 9.929 11.116 11.812
De 50 a < 100 ha 3.527 3.936 3.684 3.927 3.844 3.344 3.573 4.589 3.899
De 100 a < 200 ha 1.899 1.856 1.779 1.665 1.650 1.830 1.757 1.542 1.468
De 200 i més ha 1.124 1.047 968 1.372 1.289 1.262 1.290 1.020 1.046
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Nota: Les dades del 1999 s'han adaptat a la població investigada en el Cens agrari 2009 per facilitar-ne la comparació.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

Estadística EXPAGR

Nota metodològica

Definició de conceptes

Explotació agrària
Unitat tecnicoeconòmica de la qual s'obtenen productes agraris sota la responsabilitat d'un titular. Es caracteritza per la utilització d'uns mateixos mitjans de producció (mà d'obra, maquinària, etc.). S'hi inclouen les explotacions exclusivament forestals i els vedats de caça. Segons la superfície, pot ser: amb terres i sense terres.
Explotació agrària, amb terres
Conjunt d'instal·lacions amb una superfície igual o superior a 0,1 ha, en una o diverses parcel·les ja siguin contigües o no. Al Cens del 2009, els mínims són: 1 ha de SAU, o 0,2 ha d'hortalisses o flors a l'aire lliure o fruiters de regadiu o planter d'hivernacles, o 0,1 ha d'hortalisses o flors en hivernacle, o 0,5 ha de tabac o llúpol o cotó.
Explotació agrària, sense terres
Conjunt d'instal·lacions amb una superfície de menys de 0,1 ha i una determinada quantitat de bestiar. Al Cens del 2009, els mínims són: tenir una o Urs i una PET igual o superior a 0,75 UDEs.

Aspectes metodològics

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada deu anys i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009 s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal.

En els censos, amb caràcter exhaustiu, s'investiguen totes les explotacions, les quals, a partir del 2009, han de complir uns criteris de mínims semblants als de les enquestes d'estructures. En canvi, en les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries la població objecte d'estudi compleix sempre aquests criteris de mínims i la selecció s'obté per mostreig.

La introducció d'aquestes novetats metodològiques respecte a les anteriors edicions dels censos agraris comporta que les dades no siguin directament comparables.

A més, fins al Cens agrari 1999, el qüestionari incorporava un full addicional mitjançant el qual es recollia informació d'interès per al sector agrari català.

Entre els anys 1989 i 2007, aquestes operacions estadístiques han estat dutes a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal, i a Catalunya compta amb la col•laboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de col•laboració corresponents.

L'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries presenta per als períodes intercensals la sèrie amb dades biennals fins al 2007, que passarà a ser triennal a partir del 2013. A partir del 2013, s'amplien els apartats temàtics amb un apartat sobre Desenvolupament rural i un sobre Producció estàndard, que substitueix el tractament de les dades econòmiques de les explotacions, regides fins al 2007 pel marge brut.

A més, l'Idescat ha elaborat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, diversos documents que difonen els principals resultats del Cens agrari i de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries, anteriors al 2009. El document dedicat al Cens agrari conté un recull de les principals variables, les compara amb les corresponents del Cens anterior i en comenta els aspectes bàsics de la seva evolució en el període intercensal.

Pel que fa als documents dedicats a l'Enquesta de l'estructura de les explotacions agràries, ofereixen dades de les principals variables d'aquesta Enquesta i les comparen amb les de l'univers de referència del Cens agrari corresponent.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".