Saltar al contingut principal

Explotacions agràries i producció estàndard total. Per orientació tecnicoeconòmica

Explotacions agràries i producció estàndard total. Per orientació tecnicoeconòmica Catalunya
2016 2013 2009
Explotacions (nombre) 57.423 58.731 60.483
Agricultura general 15.627 15.074 14.039
Horticultura 1.056 1.635 1.369
Conreus llenyosos 26.465 27.471 30.362
Herbívors 4.626 4.571 5.167
Granívors 4.843 5.043 5.559
Policultius 3.514 3.419 2.424
Ramaderia mixta 358 332 441
Conreus i ramaderia 934 1.186 1.122
Producció estàndard total (euros) 4.472.067.958 4.245.914.788 4.235.429.859
Agricultura general 343.328.712 251.705.790 179.415.178
Horticultura 241.596.353 270.541.850 286.089.668
Conreus llenyosos 592.498.376 667.020.323 675.214.147
Herbívors 659.771.811 531.052.589 490.548.656
Granívors 2.369.581.137 2.285.503.791 2.404.652.373
Policultius 61.440.789 64.920.653 48.817.532
Ramaderia mixta 116.388.980 94.770.585 88.024.134
Conreus i ramaderia 87.461.800 80.399.207 62.668.171
Font: Idescat. Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries.

Darrera actualització: 6 de març de 2018.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conreu llenyós
Espai de terra compost per plantes que tenen la seva part aèria de consistència llenyosa. Ocupa la terra durant períodes llargs i no necessita ser trasplantat després de cada collita. Se n'exclouen els arbres forestals i els seus planters.
Explotació agrària
Unitat tecnicoeconòmica de la qual s'obtenen productes agraris sota la responsabilitat d'un titular. Es caracteritza per la utilització d'uns mateixos mitjans de producció (mà d'obra, maquinària, etc.). S'hi inclouen les explotacions exclusivament forestals i els vedats de caça. Segons la superfície, pot ser: amb terres i sense terres.
Marge brut (MB)
Diferència entre el valor monetari de la producció bruta total agrària i el valor de certs costos directes inherents a aquesta producció. Per a cada explotació, el marge brut d'una activitat es calcula multiplicant-ne la dimensió física (hectàrees o caps de bestiar, segons els casos) pel coeficient corresponent. La suma dels marges bruts de totes les activitats de l'explotació dóna el marge brut total (MBT) d'aquesta. La dimensió econòmica d'una explotació agrària és determinada pel seu MBT expressat en unitats de mesura anomenades unitats de dimensió europea (UDE).Una explotació té una dimensió econòmica d'una UDE si el seu MBT és de 1.200 euros.
Orientació tecnicoeconòmica (OTE)
Operació que té com a finalitat agrupar les explotacions agràries en classes disjuntes, relativament homogènies, basant-se en la proporció relativa del MBT que hi aporta cada cultiu i cada espècie de ramat. Aquesta tipologia s'ha creat com a eina d'anàlisi estadística per tal de respondre a les necessitats de la política agrària i permet: l'anàlisi de la situació de les explotacions basada en criteris econòmics; la possibilitat de comparar la situació de les explotacions entre les diferents classes de la tipologia, entre els diferents estats o regions de la Unió Europea (UE) i entre diferents períodes de temps i la relació entre la dimensió econòmica de les explotacions, la dimensió física i el treball.

Aspectes metodològics

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada deu anys i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009 s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal.

En els censos, amb caràcter exhaustiu, s'investiguen totes les explotacions, les quals, a partir del 2009, han de complir uns criteris de mínims semblants als de les enquestes d'estructures. En canvi, en les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries la població objecte d'estudi compleix sempre aquests criteris de mínims i la selecció s'obté per mostreig.

La introducció d'aquestes novetats metodològiques respecte a les anteriors edicions dels censos agraris comporta que les dades no siguin directament comparables.

A més, fins al Cens agrari 1999, el qüestionari incorporava un full addicional mitjançant el qual es recollia informació d'interès per al sector agrari català.

Entre els anys 1989 i 2007, aquestes operacions estadístiques han estat dutes a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal, i a Catalunya compta amb la collaboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de collaboració corresponents.

L'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries presenta per als períodes intercensals la sèrie amb dades biennals fins al 2007, que passarà a ser triennal a partir del 2013. A partir del 2013, s'amplien els apartats temàtics amb un apartat sobre Desenvolupament rural i un sobre Producció estàndard, que substitueix el tractament de les dades econòmiques de les explotacions, regides fins al 2007 pel marge brut.

A més, l'Idescat ha elaborat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, diversos documents que difonen els principals resultats del Cens agrari i de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries, anteriors al 2009. El document dedicat al Cens agrari conté un recull de les principals variables, les compara amb les corresponents del Cens anterior i en comenta els aspectes bàsics de la seva evolució en el període intercensal.

Pel que fa als documents dedicats a l'Enquesta de l'estructura de les explotacions agràries, ofereixen dades de les principals variables d'aquesta Enquesta i les comparen amb les de l'univers de referència del Cens agrari corresponent.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".