Saltar al contingut principal
Població ocupada. Sector agrari Catalunya
2016 2013 2009 2007 2005 2003 1999 1997 1995
Persones ocupades (1) 113.199 119.427 146.229 128.008 144.029 140.407 132.879 144.280 143.474
Familiars 85.499 93.289 119.944 107.538 123.595 122.084 112.718 128.753 130.579
Titulars 51.137 52.823 54.695 50.072 52.711 55.675 62.378 65.597 68.362
Cònjuges .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 32.961 35.806 34.329 : 24.734 26.376
Altres 34.362 40.466 65.249 24.505 35.078 32.080 50.340 38.422 35.841
Assalariats fixos 27.700 26.138 26.285 20.470 20.434 18.323 18.161 15.528 12.895
Unitats de treball any (UTA) 55.022 56.045 61.704 67.751 73.881 72.253 72.991 79.423 76.337
Familiars 31.054 32.682 38.563 41.755 45.972 46.470 49.559 57.927 58.584
Titulars 20.439 20.994 22.762 26.908 28.278 28.632 33.187 34.793 36.598
Cònjuges .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.943 8.336 8.393 : 9.472 9.156
Altres 10.616 11.688 15.801 7.904 9.358 9.445 16.372 13.662 12.830
Assalariats 23.968 23.363 23.141 25.996 27.909 25.783 23.432 21.496 17.753
Fixos 17.935 17.078 16.400 17.521 17.684 15.799 15.262 13.330 11.334
Eventuals 6.033 6.285 6.741 8.475 10.225 9.984 8.170 8.166 6.419
Mà d'obra no ocupada directament pel titular (UTA) 1.571 1.670 1.626 : : : 1.019 : :
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Notes:
- (1) No inclou els assalariats eventuals.
- Les dades del 1999 s'han adaptat a la població investigada en el Cens agrari 2009 per facilitar-ne la comparació.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

Estadística EXPAGR

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ocupació agrària
Activitat que segons la relació amb el titular de l'explotació pot ser assalariada o familiar.
Ocupació agrària assalariada
Activitat de persones diferents del titular o dels membres de la família, que treballen a canvi d'una contraprestació en diners, en espècie o en les dues coses, ja sigui de forma contínua (assalariat fix) o eventual (de forma esporàdica o per temporades).
Ocupació agrària familiar
Activitat del titular, el seu cònjuge o els altres membres de la família, sempre que facin treballs agraris per a l'explotació, ja sigui de forma contínua o eventual i que rebin o no diners a canvi.
Sector agrari
Conjunt d'explotacions agrícoles, ramaderes, forestals i mixtes.
Unitat de treball any (UTA)
Volum d'activitat que duu a terme una persona a temps complet durant un any. Equival a 228 jornades completes o més, tant per al treball assalariat com no assalariat. Una jornada parcial s'ha computat com la meitat d'una de completa. Les jornades eventuals s'han computat com a completes.

Aspectes metodològics

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada deu anys i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009 s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal.

En els censos, amb caràcter exhaustiu, s'investiguen totes les explotacions, les quals, a partir del 2009, han de complir uns criteris de mínims semblants als de les enquestes d'estructures. En canvi, en les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries la població objecte d'estudi compleix sempre aquests criteris de mínims i la selecció s'obté per mostreig.

La introducció d'aquestes novetats metodològiques respecte a les anteriors edicions dels censos agraris comporta que les dades no siguin directament comparables.

A més, fins al Cens agrari 1999, el qüestionari incorporava un full addicional mitjançant el qual es recollia informació d'interès per al sector agrari català.

Entre els anys 1989 i 2007, aquestes operacions estadístiques han estat dutes a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal, i a Catalunya compta amb la col•laboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de col•laboració corresponents.

L'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries presenta per als períodes intercensals la sèrie amb dades biennals fins al 2007, que passarà a ser triennal a partir del 2013. A partir del 2013, s'amplien els apartats temàtics amb un apartat sobre Desenvolupament rural i un sobre Producció estàndard, que substitueix el tractament de les dades econòmiques de les explotacions, regides fins al 2007 pel marge brut.

A més, l'Idescat ha elaborat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, diversos documents que difonen els principals resultats del Cens agrari i de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries, anteriors al 2009. El document dedicat al Cens agrari conté un recull de les principals variables, les compara amb les corresponents del Cens anterior i en comenta els aspectes bàsics de la seva evolució en el període intercensal.

Pel que fa als documents dedicats a l'Enquesta de l'estructura de les explotacions agràries, ofereixen dades de les principals variables d'aquesta Enquesta i les comparen amb les de l'univers de referència del Cens agrari corresponent.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".