Saltar al contingut principal
Terres llaurades. Per tipus de conreu Catalunya
2016 2013 2009 2007 2005 2003 1999 1997 1995
Conreus herbacis 523.896 507.866 511.149 512.609 505.225 512.987 515.159 569.410 564.823
Conreus 502.042 487.256 480.242 485.095 471.595 483.004 484.497 539.352 521.821
Cereals 397.215 380.648 370.803 370.451 367.708 365.356 350.664 394.738 374.288
Farratges 84.263 86.934 90.387 93.124 82.330 94.560 99.699 110.546 106.387
Hortalisses 6.181 6.064 6.499 7.484 8.205 8.169 10.148 13.156 12.692
Lleguminoses 2.025 1.933 1.903 2.288 3.891 3.911 2.203 1.910 3.580
Patates 806 758 950 940 854 798 1.415 2.203 2.179
Industrials 11.552 10.919 9.700 10.808 8.607 10.210 20.368 16.799 22.695
Guarets 20.821 19.451 29.309 25.805 32.301 28.784 28.675 28.287 41.266
Hortes familiars 78 77 248 316 339 259 273 385 411
Altres 954 1.082 1.350 1.393 990 940 1.714 1.385 1.324
Conreus llenyosos 259.793 259.766 281.275 277.693 278.843 284.848 298.523 307.887 295.000
Fruiters 93.785 92.892 100.376 112.864 117.766 120.122 121.658 134.993 133.588
Fruita dolça (1) 44.885 42.632 46.328 49.978 51.082 47.106 48.390 54.861 52.848
Fruita seca 48.586 49.290 53.353 62.694 66.496 72.820 73.111 79.992 80.619
Subtropical 314 970 695 192 188 196 157 140 121
Cítrics 9.843 9.827 10.442 7.888 8.151 7.598 8.212 6.541 5.902
Olivera 94.131 93.408 101.236 90.927 88.058 88.895 101.175 93.464 84.884
Vinya 56.554 56.967 61.391 64.565 62.938 66.703 59.386 63.179 59.628
Planters 1.150 1.822 2.043 1.198 1.603 1.354 1.145 694 1.022
Altres 4.330 4.850 5.787 251 327 176 6.946 9.016 9.976
Total 783.689 767.632 792.424 790.302 784.068 797.835 813.682 877.297 859.823
Unitats: Hectàrees.
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Notes:
- (1) Inclou les baies.
- Les dades del 1999 s'han adaptat a la població investigada en el Cens agrari 2009 per facilitar-ne la comparació.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

EXPAGR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de l'estructura de les explotacions agràries (EXPAGR).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conreu
Terra cultivada. Inclou terrenys sembrats, plantacions d'espècies anuals i plurianuals (herbacis, llenyosos, de regadiu i de secà, com també els guarets)
Conreu herbaci
Espai de terra compost per plantes que tenen la seva part aèria de consistència herbàcia. S'hi inclouen també les superfícies ocupades per guarets i hortes familiars.
Conreu llenyós
Espai de terra compost per plantes que tenen la seva part aèria de consistència llenyosa. Ocupa la terra durant períodes llargs i no necessita ser trasplantat després de cada collita. Se n'exclouen els arbres forestals i els seus planters.
Guaret
Terra que ha estat en descans, és a dir, sense cap conreu durant el període de referència, però que ha rebut algun tractament. S'inclou en el grup de les terres de secà.
Horta familiar
Superfície inferior a 5 àrees (500 m2) on es conreen productes agraris hortofructícoles (inclosa la patata) destinats principalment a l'autoconsum. S'inclou en el grup de les terres de regadiu.
Terres llaurades
Superfícies que reben assistència cultural (que s'efectua amb aixada, arada, rascle, conreadora, escarificadora o extirpadora) dins de l'any agrícola sigui quin sigui el seu aprofitament i la data en què s'hagi fet. Els conreus de les terres llaurades poden ser conreus herbacis o llenyosos.

Aspectes metodològics

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada deu anys i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009 s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal.

En els censos, amb caràcter exhaustiu, s'investiguen totes les explotacions, les quals, a partir del 2009, han de complir uns criteris de mínims semblants als de les enquestes d'estructures. En canvi, en les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries la població objecte d'estudi compleix sempre aquests criteris de mínims i la selecció s'obté per mostreig.

La introducció d'aquestes novetats metodològiques respecte a les anteriors edicions dels censos agraris comporta que les dades no siguin directament comparables.

A més, fins al Cens agrari 1999, el qüestionari incorporava un full addicional mitjançant el qual es recollia informació d'interès per al sector agrari català.

Entre els anys 1989 i 2007, aquestes operacions estadístiques han estat dutes a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal, i a Catalunya compta amb la collaboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de collaboració corresponents.

L'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries presenta per als períodes intercensals la sèrie amb dades biennals fins al 2007, que passarà a ser triennal a partir del 2013. A partir del 2013, s'amplien els apartats temàtics amb un apartat sobre Desenvolupament rural i un sobre Producció estàndard, que substitueix el tractament de les dades econòmiques de les explotacions, regides fins al 2007 pel marge brut.

A més, l'Idescat ha elaborat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, diversos documents que difonen els principals resultats del Cens agrari i de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries, anteriors al 2009. El document dedicat al Cens agrari conté un recull de les principals variables, les compara amb les corresponents del Cens anterior i en comenta els aspectes bàsics de la seva evolució en el període intercensal.

Pel que fa als documents dedicats a l'Enquesta de l'estructura de les explotacions agràries, ofereixen dades de les principals variables d'aquesta Enquesta i les comparen amb les de l'univers de referència del Cens agrari corresponent.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".