Saltar al contingut principal

Caps de bestiar boví. Províncies

Caps de bestiar boví. Províncies Catalunya. 2021
Menys de 12 mesos De 12 a 24 mesos De més de 24 mesos
Sacrifici Altres Mascles Femelles Mascles Femelles per a llet Femelles altres Total
Barcelona 44.543 2.953 25.243 29.500 1.784 21.831 26.882 152.736
Girona 32.393 3.065 17.181 25.185 1.493 27.259 25.617 132.193
Lleida 122.469 3.575 106.536 38.038 2.562 28.324 29.344 330.848
Tarragona 4.803 37 2.883 3.339 335 0 1.429 12.826
Total 204.208 9.630 151.843 96.062 6.174 77.415 83.271 628.603
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enquesta efectius ramaders.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRORAM

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La Unió Europea fixa que els estats membres realitzaran estadístiques semestrals relatives al nombre d'efectius de bestiar boví, ja sigui mitjançant enquestes o a partir de fonts administratives de qualitat contrastada.

Fins a l'any 2011 la tècnica utilitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha estat l'enquesta als titulars de les explotacions ramaderes, però a partir d'aquest any s'acorda substituir-les per la utilització de registres administratius, concretament el Registre general d'identificació individual d'animals (RIIA) i el Registre general de moviment de bestiar (REMO). Aquesta decisió es pren de forma conjunta per a tot l'Estat després de comprovar que la informació estadística que proporcionen té una qualitat i fiabilitat igual o superior a la de les enquestes. Aquest canvi metodològic representa un important avenç en simplificació administrativa, una reducció de costos i una millora significativa en la qualitat dels resultats.

Cal tenir en compte, però, que aquesta millora metodològica provoca un salt en la sèrie històrica de dades, que és més important quan més desagregades són les dades. Per aquesta raó, els resultats de l'any 2011 i anteriors desagregats per categories d'animals no es poden comparar amb els dels anys posteriors, ja que les variacions observades són degudes al canvi metodològic i no a diferències reals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".