Saltar al contingut principal

Caps de bestiar porcí. Províncies

Caps de bestiar porcí. Províncies Catalunya. 2021
Reproductors
Garrins Porcs < 50 kg Porcs d'engreix Mascles Truges Total
Barcelona 736.453 397.325 690.743 814 179.767 2.005.102
Girona 264.424 236.392 406.363 551 63.720 971.450
Lleida 1.201.149 1.018.046 1.978.692 1.038 281.801 4.480.726
Tarragona 170.198 116.673 207.926 227 68.590 563.614
Total 2.372.224 1.768.436 3.283.724 2.630 593.878 8.020.892
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Enquesta efectius ramaders.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRORAM

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La Unió Europea fixa que els estats membres efectuaran enquestes ramaderes anuals per a la determinació del nombre de caps de bestiar i la seva estructura per grups d'edat i estats productius.

Les enquestes d'efectius ramaders tenen com a objectiu la quantificació del nombre de caps de bestiar de les espècies porcina, ovina i caprina, presents a les explotacions catalanes en dos períodes de referència concrets. En l'espècie ovina i caprina, també recull informació relativa a la producció de llet i el seu destí. El Reglament 1165/2008 concreta que per a l'espècie porcina s'efectuaran dues enquestes anuals, la primera durant el mes de maig i la segona durant el mes de novembre. Per a les espècies ovina i caprina fixa una única enquesta anual, a realitzar de forma conjunta per a les dues espècies durant el mes de novembre. L'àmbit poblacional comprén totes les explotacions ramaderes de les espècies porcina, ovina i caprina ubicades dins del territori de Catalunya i consignades com a actives en el Registre d'explotacions agràries del DAAM.

A Catalunya, l'organisme responsable de la gestió, execució, revisió i difusió dels resultats de l'Enquesta d'efectius ramaders és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Aquesta operació estadística s'ha de dur a terme d'acord amb les bases comunes que estableixel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) per a totes les comunitats autònomes de l'Estat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".