Saltar al contingut principal
Explotacions ramaderes. Per espècies Catalunya
2016 2013 2009 2007 2005 2003 1999 1997 1995
Explotacions (1) 11.927 12.078 13.473 14.805 15.810 15.282 18.286 20.454 22.482
Boví 4.029 4.106 4.523 4.341 4.814 5.084 5.928 6.682 7.501
Oví 2.243 2.158 2.085 2.111 2.234 2.445 2.811 2.925 3.153
Cabrum 1.303 1.194 1.416 1.335 1.430 1.419 1.814 1.957 2.250
Porcí 4.288 4.321 4.983 5.129 5.908 6.426 7.914 8.786 10.554
Equí 1.999 1.579 1.762 1.602 1.365 1.362 1.845 1.751 2.073
Aviram 2.691 2.965 3.871 7.178 8.034 7.200 8.335 10.768 12.670
Conilles mares 1.182 1.152 1.748 3.863 4.259 4.055 4.909 6.952 7.864
Ruscos 464 399 365 186 255 305 435 306 205
Unitats ramaderes (2) 2.591.406 2.683.236 2.738.275 2.606.839 2.622.146 2.637.710 2.787.757 2.218.838 2.111.614
Boví 344.370 326.258 323.646 288.298 312.975 350.507 388.099 387.535 372.894
Oví 59.973 57.983 60.008 62.149 68.731 71.071 87.037 91.207 86.040
Cabrum 7.278 7.115 7.175 7.418 7.514 7.502 7.216 5.105 4.643
Porcí 1.589.644 1.668.588 1.698.124 1.671.989 1.629.503 1.622.594 1.594.240 1.283.477 1.169.618
Equí 16.785 16.113 15.482 12.703 10.607 10.284 11.436 13.181 9.166
Aviram 566.114 600.453 627.140 557.292 586.413 568.217 691.785 433.100 464.086
Conilles mares 7.241 6.728 6.701 6.990 6.402 7.535 7.945 5.233 5.167
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Notes:
(1) Total d'explotacions amb unitats ramaderes (UR).
(2) No s'hi inclou l'apicultura (ruscos).
Les dades del 1999 s'han adaptat a la població investigada en el Cens agrari 2009 per facilitar-ne la comparació.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Explotació ramadera
Conjunt d'animals de producció, instal·lacions o construccions i altres béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera, primordialment amb finalitats de mercat, que està ubicada en una finca o conjunt de finques contigües explotades per un mateix titular. També té la consideració d'explotació ramadera aquella que té les seves instal·lacions dividides per camins o altres vies obertes al trànsit.
Ramaderia
Conjunt de bèsties, que inclou els animals que hi ha a l'explotació més el ramat transhumant i el ramat en règim d'integració o contracte, és a dir, que impliqui una dependència en els subministraments i en la venda.
Unitat ramadera (UR)
Variable de mesura del sector ramader que s'obté aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus, per poder presentar en una mateixa unitat d'equivalència les diferents espècies.

Aspectes metodològics

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada deu anys i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009 s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal.

En els censos, amb caràcter exhaustiu, s'investiguen totes les explotacions, les quals, a partir del 2009, han de complir uns criteris de mínims semblants als de les enquestes d'estructures. En canvi, en les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries la població objecte d'estudi compleix sempre aquests criteris de mínims i la selecció s'obté per mostreig.

La introducció d'aquestes novetats metodològiques respecte a les anteriors edicions dels censos agraris comporta que les dades no siguin directament comparables.

A més, fins al Cens agrari 1999, el qüestionari incorporava un full addicional mitjançant el qual es recollia informació d'interès per al sector agrari català.

Entre els anys 1989 i 2007, aquestes operacions estadístiques han estat dutes a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

A partir de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal, i a Catalunya compta amb la collaboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de collaboració corresponents.

L'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries presenta per als períodes intercensals la sèrie amb dades biennals fins al 2007, que passarà a ser triennal a partir del 2013. A partir del 2013, s'amplien els apartats temàtics amb un apartat sobre Desenvolupament rural i un sobre Producció estàndard, que substitueix el tractament de les dades econòmiques de les explotacions, regides fins al 2007 pel marge brut.

A més, l'Idescat ha elaborat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, diversos documents que difonen els principals resultats del Cens agrari i de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries, anteriors al 2009. El document dedicat al Cens agrari conté un recull de les principals variables, les compara amb les corresponents del Cens anterior i en comenta els aspectes bàsics de la seva evolució en el període intercensal.

Pel que fa als documents dedicats a l'Enquesta de l'estructura de les explotacions agràries, ofereixen dades de les principals variables d'aquesta Enquesta i les comparen amb les de l'univers de referència del Cens agrari corresponent.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".