Saltar al contingut principal

Producció de fusta. Per espècies. Províncies

Producció de fusta. Per espècies. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 379.106 290.655 146.040 10.688 826.489
Coníferes (resinoses) 345.330 225.820 138.854 10.688 720.692
Avet 2 1.350 2.394 0 3.746
Pi blanc 116.252 41.797 6.961 7.367 172.377
Pi insigne 5.187 32.961 0 0 38.148
Pi negre 143 200 8.024 0 8.367
Pi pinyer 23.008 20.267 49 0 43.324
Pi roig 124.029 50.852 52.641 88 227.610
Pinassa 70.601 9.109 68.785 3.233 151.728
Pinastre 4.639 52.963 0 0 57.602
Altres coníferes 1.469 16.321 0 0 17.790
Planifolis (frondoses) 33.777 64.835 7.185 0 105.797
Alzina i alzina surera 74 639 215 0 928
Bedoll 0 0 0 0 0
Castanyer 4.391 14.285 0 0 18.677
Eucaliptus 0 4.541 0 0 4.541
Faig 19.843 9.651 2 0 29.496
Freixe 257 718 125 0 1.100
Om 0 4 0 0 4
Plàtan 3.005 9.657 0 0 12.662
Pollancre 4.931 23.143 5.656 0 33.729
Robínia 635 317 0 0 952
Roure 141 1.605 1.187 0 2.933
Vern 480 275 0 0 755
Altres planifolis 20 0 0 0 20
Unitats: Metres cúbics amb escorça.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.

Darrera actualització: 21 de setembre de 2023.

Nota metodològica

Aspectes metodològics

D'acord amb la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, els aprofitaments forestals s'han de fer segons els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. Amb aquesta fi, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació du a terme el programa anual d'aprofitaments i millores que recull tots els aprofitaments (fustes, llenyes, caça, pastures, tòfones, etc.) que s'han de realitzar durant l'any en curs a les forests públiques de Catalunya. Aquest programa busca la sostenibilitat, conservació i millora de les masses forestals, i fer compatible el rendiment econòmic de les forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies presents.

A més, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural elabora anualment una relació de l'oferta pública de fustes i llenyes a Catalunya, tenint en compte les previsions dels programes anuals d'aprofitaments i millores, amb l'objectiu de donar publicitat als aprofitaments que es preveuen fer.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".