Saltar al contingut principal

Producció de fusta. Per espècies. Províncies

Producció de fusta. Per espècies. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 365.068 319.758 134.310 8.093 827.229
Coníferes (resinoses) 341.004 271.313 132.411 8.093 752.821
Avet 0 162 1.633 0 1.795
Pi blanc 93.023 54.939 10.125 5.369 163.456
Pi insigne 6.551 32.103 0 0 38.654
Pi negre 319 6.392 17.024 0 23.735
Pi pinyer 17.755 18.920 0 0 36.675
Pi roig 136.408 40.268 52.489 1.969 231.134
Pinassa 69.273 13.743 51.140 755 134.911
Pinastre 5.336 98.375 0 0 103.711
Altres coníferes 12.339 6.411 0 0 18.750
Planifolis (frondoses) 24.064 48.445 1.899 0 74.408
Alzina i alzina surera 214 3.122 0 0 3.336
Bedoll 0 0 65 0 65
Castanyer 7.583 14.179 0 0 21.762
Eucaliptus 0 189 0 0 189
Faig 10.078 3.182 0 0 13.260
Freixe 292 374 113 0 779
Om 0 0 0 0 0
Plàtan 1.633 5.062 0 0 6.695
Pollancre 3.497 18.949 1.415 0 23.861
Robínia 336 1.848 0 0 2.184
Roure 36 291 263 0 590
Vern 13 355 0 0 368
Altres planifolis 382 894 43 0 1.319
Unitats: Metres cúbics amb escorça.
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.

Darrera actualització: 31 de gener de 2023.

Estadística PROFOR

Nota metodològica

Aspectes metodològics

D'acord amb la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, els aprofitaments forestals s'han de fer segons els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. Amb aquesta fi, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació du a terme el programa anual d'aprofitaments i millores que recull tots els aprofitaments (fustes, llenyes, caça, pastures, tòfones, etc.) que s'han de realitzar durant l'any en curs a les forests públiques de Catalunya. Aquest programa busca la sostenibilitat, conservació i millora de les masses forestals, i fer compatible el rendiment econòmic de les forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies presents.

A més, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural elabora anualment una relació de l'oferta pública de fustes i llenyes a Catalunya, tenint en compte les previsions dels programes anuals d'aprofitaments i millores, amb l'objectiu de donar publicitat als aprofitaments que es preveuen fer.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".