Saltar al contingut principal

Personal en R+D. Per sexe, ocupació i sectors d'execució

Personal en R+D. Per sexe, ocupació i sectors d'execució 2022
Administració pública Ensenyament superior Empreses i IPSFL Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Homes 5.101,4 8.969,9 20.049,6 34.121,0 156.010,5 21,9
Investigadors 3.282,5 7.152,3 10.001,3 20.436,1 97.760,4 20,9
Tècnics 1.241,1 1.188,5 9.010,6 11.440,2 46.084,2 24,8
Auxiliars 577,8 629,1 1.037,7 2.244,6 12.165,9 18,4
Dones 6.036,7 8.433,5 10.202,6 24.672,8 107.396,6 23,0
Investigadores 3.128,7 5.226,0 4.695,4 13.050,1 63.990,1 20,4
Tècniques 1.777,6 1.655,6 4.515,6 7.948,8 30.260,9 26,3
Auxiliars 1.130,4 1.551,9 991,6 3.673,9 13.145,5 27,9
Total 11.138,1 17.403,4 30.252,2 58.793,8 263.407,1 22,3
Investigadors 6.411,2 12.378,3 14.696,7 33.486,2 161.750,5 20,7
Tècnics 3.018,7 2.844,1 13.526,2 19.389,0 76.345,1 25,4
Auxiliars 1.708,2 2.181,0 2.029,3 5.918,5 25.311,4 23,4
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
Notes:
Per als resultats de Catalunya, el concepte d'empresa es correspon amb el d'unitat legal, mentre que en el cas d’Espanya, a partir del 2022, es correspon amb el d’unitat empresa estadística.
Les dades de Catalunya es corresponen al personal en equivalència a jornada completa (EJC) ocupat en R+D interna feta a Catalunya per les unitats que hi tenen activitat d'R+D, independentment d'on s'ubiqui la seu social.
IPSFL: Institucions privades sense finalitat de lucre.

Darrera actualització: 9 de maig de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Equivalència a jornada completa en R+D
Suma de les fraccions de temps que han dedicat a activitats d'R+D el personal a mitja jornada en R+D, més el personal que hi treballa a jornada completa.
Investigador
Científic o enginyer implicat en la concepció o creació de nous coneixements, productes, processos, mètodes i sistemes i en la gestió dels projectes corresponents.
Recerca científica i desenvolupament tecnològic
Conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

Aspectes metodològics

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprenen el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L' Estadística sobre les activitats de Recerca científica i Desenvolupament tecnològic (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per tal de calcular l'esforç en R+D a Catalunya, es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna) i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB, i es desagrega en despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i de capital. També es classifica segons l'origen dels fons destinats a R+D. Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002-2008 base 2000, anys 2009-2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en tres categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.