Saltar al contingut principal
Producció d'energia primària. Per tipus Catalunya
Carbó Petroli Gas natural (1) Energia nuclear (2) Residus no renovables Energies renovables Energia solar (3) Energia eòlica (3) Energia hidràulica (3) Biomassa (4) Total
2019 0,0 35,8 0,7 6.220,4 138,0 1.112,5 80,5 271,1 303,4 457,5 7.507,4
2018 0,0 87,9 1,5 5.549,6 130,8 1.217,3 75,5 238,0 468,7 435,1 6.987,1
2017 0,0 121,6 2,2 6.388,8 133,2 1.106,8 78,4 248,2 323,3 456,9 7.752,6
2016 0,0 136,1 1,4 6.250,2 133,8 1.080,7 76,1 235,2 345,2 424,2 7.602,2
2015 0,0 228,1 1,6 6.144,5 121,9 1.120,1 76,4 228,6 384,7 430,4 7.616,2
2014 0,0 306,3 1,0 6.004,2 114,3 1.174,5 73,7 252,3 457,3 391,2 7.600,3
2013 0,0 369,9 1,3 6.251,6 98,3 1.214,5 70,0 280,7 471,1 392,7 7.935,6
2012 22,9 139,5 1,1 6.071,1 107,9 974,6 60,2 231,5 290,2 392,7 7.317,1
2011 30,1 94,8 1,2 5.511,4 113,5 902,1 54,4 171,0 326,0 350,7 6.653,1
2010 33,3 119,5 1,3 6.289,5 101,8 946,5 46,5 136,3 422,8 340,9 7.491,9
2009 43,9 99,8 1,2 4.886,9 68,2 811,6 42,2 78,6 360,3 330,5 5.911,6
2008 43,5 123,8 1,4 5.672,3 73,9 764,3 23,5 66,2 327,2 347,4 6.679,2
2007 65,4 140,2 1,4 5.280,3 90,1 659,2 12,1 42,7 275,2 329,2 6.236,6
2006 82,4 136,8 1,4 5.927,0 76,3 626,6 8,4 27,3 263,5 327,4 6.850,5
2005 75,2 164,0 1,8 5.231,0 79,6 620,8 6,3 20,9 283,1 310,5 6.172,4
2004 82,6 252,8 2,5 6.159,2 79,1 735,5 4,5 17,7 425,5 287,8 7.311,7
2003 75,3 319,3 1,9 6.419,8 72,5 760,5 2,7 14,0 481,9 261,9 7.649,3
2002 86,7 314,5 1,9 6.400,6 37,3 538,9 2,6 14,8 319,1 202,4 7.379,9
2001 101,8 336,4 1,8 6.491,1 27,6 619,4 2,4 14,0 395,6 207,4 7.578,1
2000 111,8 217,6 2,1 6.353,8 34,2 577,4 2,1 11,9 352,7 210,7 7.296,9
1999 116,1 292,4 2,0 5.948,5 27,7 589,4 1,7 7,6 365,6 214,5 6.976,1
1998 115,6 529,1 2,2 6.081,0 19,7 602,5 1,6 0,7 386,5 213,7 7.350,1
1997 142,4 371,5 1,7 5.658,6 18,2 669,0 1,5 0,6 447,9 219,0 6.861,4
1996 137,8 503,3 1,8 5.628,1 16,3 713,6 1,4 0,7 494,7 216,8 7.000,9
1995 135,3 647,9 2,1 5.241,1 13,6 549,5 1,4 0,3 333,4 214,4 6.589,5
1994 159,0 802,3 2,1 5.537,5 12,3 577,9 1,3 0,1 384,4 192,1 7.091,1
1993 147,0 848,9 2,3 5.371,0 11,2 584,1 1,3 0,1 353,1 229,6 6.964,5
1992 142,8 1.012,1 2,2 5.430,8 11,8 686,4 1,3 0,1 405,2 279,8 7.286,1
1991 198,6 980,9 2,3 5.469,8 12,6 591,1 1,3 0,1 295,8 293,9 7.255,3
1990 170,4 686,8 2,3 5.501,0 12,0 504,9 1,2 0,0 250,9 252,8 6.877,4
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
Notes:
(1) Gas natural de producció associada als jaciments de cru de petroli i emprat en generació elèctrica en els mateixos jaciments.
(2) Mesurada en termes d'energia física (2350 Kcal/kWh).
(3) Mesurada en termes d'energia física (860 Kcal/kWh).
(4) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Producció d'energia primària
Quantitat local produïda de les diverses formes d'energia.
Tona equivalent de petroli (tep)
Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".