Saltar al contingut principal

Consum final d'energia. Per tipus i sectors

Consum final d'energia. Per tipus i sectors Catalunya. 2019
Transport Indústria Domèstic Serveis Primari Total
Carbó 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5
Coc de petroli 0,0 258,1 0,0 0,0 5,5 263,6
Fuel-oil 65,3 16,0 0,0 0,0 0,0 81,3
Gas-oil 3.661,2 62,2 233,3 195,7 147,6 4.300,0
Querosè 1.430,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.430,5
Gasolina 949,2 0,0 0,0 0,0 0,0 949,2
Gasos liquats del petroli 15,4 7,8 93,8 38,2 12,3 167,5
Gasos refineria 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
Gas natural 31,3 1.695,0 832,2 377,5 9,9 2.945,9
Energia elèctrica 89,7 1.396,1 866,1 1.237,2 35,7 3.624,8
Residus no renovables 0,0 93,1 0,0 5,1 0,0 98,2
Biomassa (1) 273,3 132,0 74,9 34,6 13,0 527,8
Solar tèrmica 0,0 0,5 22,7 9,8 0,0 33,0
Total 6.515,9 3.685,7 2.123,0 1.898,1 224,0 14.446,7
Unitats: Milers de tep.
Font: Institut Català d'Energia.
Nota: (1) S'hi inclouen la biomassa forestal, agrícola i ramadera, els residus sòlids urbans, els biocombustibles i el biogàs.

Darrera actualització: 14 d'abril de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum final d'energia
Quantitat d'energia consumida pels usuaris. No inclou el consum per a transformació no energètica.
Tona equivalent de petroli (tep)
Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".