Saltar al contingut principal

Visitants estrangers. Per vies d'accés

Visitants estrangers. Per vies d'accés Catalunya
Visitants estrangers Carretera Aeroport Port Tren
2022 22.280,2 10.210,2 10.357,9 1.536,4 175,6
2021 10.989,6 7.198,7 3.353,6 332,0 105,3
2020 7.999,1 5.669,3 2.090,4 172,9 66,5
2019 27.910,4 11.228,1 14.176,1 2.252,7 253,5
2018 27.495,7 11.238,0 13.611,2 2.408,8 237,7
2017 26.354,9 10.620,1 13.745,0 1.735,0 254,8
2016 27.802,2 13.691,4 12.489,3 1.372,5 248,9
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.
- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 2 de març de 2023. Sèries revisades el 15 de març de 2023.

TUREST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del turisme estranger (TUREST).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Visitant
Persona que es desplaça durant un temps a un lloc diferent del seu entorn habitual, sempre que el motiu principal de la visita no sigui el d'exercir una activitat remunerada en el lloc visitat. S'hi inclouen els que hi pernocten (turistes) els que hi passen el dia (excursionistes) i els de pas cap a altres destins (transeünts o en trànsit).

Aspectes metodològics

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur), responsabilitat de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual dels turistes per país de procedència, segons els viatges per destinació principal i secundària a Catalunya. S'entén per destinació principal, el lloc significatiu visitat en el viatge que s'ha realitzat més pernoctacions. A més, la informació referida als turistes, es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència i tipus de transport.

Frontur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que utilitza un sistema mixt de recollida, és un instrument bàsic per l'observació del turisme estranger a Catalunya. Aprofita registres administratius per totes les vies d'accés: carreteres, aeroports, ferrocarrils i ports, fa recomptes manuals en els punts fronterers i duu a terme enquestes per mostreig a les entrades i sortides d'Espanya. Aquesta operació estadística genera informació sobre el nombre de viatgers.

L'arribada de turistes recull el nombre de persones que fan una o més pernoctacions seguides en el mateix allotjament.

Al març del 2009 l'Idescat ha aplicat la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística de Frontur els viatgers de creuer i amplia la informació dels viatgers de tren. D'aquesta forma s'incrementa la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya.

Pel que fa als creuers, els creueristes estrangers en trànsit (és a dir, els que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer) es consideren viatgers internacionals. Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, s'ha destacat el pes de l'alta velocitat i s'han suprimit els trajectes que ja no es fan.

S'entén per entrada catalana els visitants estrangers que entren per frontera, ja sigui per carretera, tren, aeroport o port, mentre que per entrada no catalana els visitants estrangers que procedeixen de la resta de l'estat espanyol, independentment de la via d'accés.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Fins l'any 2015, les dades són sempre provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".