Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa turística. Per país d'origen

Turistes estrangers. Despesa declarada. Despesa turística. Per país d'origen Catalunya
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Despesa total (M€) 16.479 5.523 3.653 21.319 20.478 19.224 17.466
Alemanya 1.199 441 201 1.237 1.205 1.261 1.175
Bèlgica 371 197 75 411 426 500 480
França 2.402 1.221 703 2.458 2.423 2.452 2.338
Irlanda 525 124 37 516 545 180 301
Itàlia 745 290 117 739 753 743 762
Països Baixos 888 365 127 734 719 738 597
Països Nòrdics 621 211 74 661 735 797 754
Portugal 135 56 23 155 177 145 171
Regne Unit 1.581 251 212 1.943 1.902 1.674 1.641
Rússia 181 86 114 1.167 1.187 1.123 968
Suïssa 257 142 37 204 208 325 240
Resta d'Europa 1.794 717 372 1.973 1.765 1.591 1.491
Argentina 198 68 (*) Estimació amb alta variabilitat 52 (*) Estimació amb alta variabilitat 241 401 397 368
Brasil 232 50 (*) Estimació amb alta variabilitat 65 367 232 303 268
Canadà 302 95 69 421 347 323 262
EUA 1.929 392 334 2.533 2.376 2.110 1.593
Resta d'Amèrica 783 283 208 888 934 818 647
Japó 275 51 198 829 521 427 494
Xina 59 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95 (*) Estimació amb alta variabilitat 708 607 308 314
Resta del món 2.001 448 540 3.136 3.015 3.009 2.601
Despesa mitjana per persona (€) 1.110 954 944 1.100 1.067 1.006 963
Alemanya 990 883 883 864 852 804 764
Bèlgica 999 932 766 938 908 900 879
França 703 644 534 602 582 546 511
Irlanda 1.327 1.232 910 1.248 1.084 864 1.010
Itàlia 718 693 595 614 636 614 641
Països Baixos 1.253 1.078 929 1.025 1.019 1.011 895
Països Nòrdics 1.096 1.093 954 1.152 1.021 1.015 1.013
Portugal 673 563 465 566 656 555 596
Regne Unit 1.088 883 758 964 903 770 796
Rússia 1.341 1.657 1.215 1.494 1.515 1.549 1.534
Suïssa 856 821 673 737 681 689 667
Resta d'Europa 997 976 785 989 955 927 818
Argentina 1.871 2.801 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.053 (*) Estimació amb alta variabilitat 1.968 1.904 1.966 2.134
Brasil 1.514 2.134 (*) Estimació amb alta variabilitat 1.284 1.516 1.555 1.698 1.849
Canadà 1.869 1.811 1.298 1.596 1.584 1.601 1.644
EUA 1.570 1.553 1.828 1.594 1.558 1.611 1.693
Resta d'Amèrica 1.867 1.957 1.965 1.846 2.006 2.039 2.153
Japó 2.953 2.450 1.888 1.706 1.789 1.992 2.061
Xina 2.273 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.301 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.277 2.224 1.860 2.180
Resta del món 1.875 1.737 2.066 1.868 1.896 1.940 1.975
Despesa mitjana per persona i dia (€) 188 154 160 197 185 169 162
Alemanya 155 142 113 141 131 132 124
Bèlgica 146 136 90 138 130 139 128
França 127 117 100 110 105 97 96
Irlanda 199 171 172 201 173 155 142
Itàlia 143 151 124 146 136 128 119
Països Baixos 159 160 123 180 152 147 136
Països Nòrdics 212 155 144 206 199 187 185
Portugal 175 151 128 208 173 156 139
Regne Unit 191 152 148 174 157 136 138
Rússia 165 104 191 186 184 171 166
Suïssa 152 121 99 117 135 116 110
Resta d'Europa 205 176 172 186 182 156 160
Argentina 214 142 (*) Estimació amb alta variabilitat 183 (*) Estimació amb alta variabilitat 253 251 272 277
Brasil 238 225 (*) Estimació amb alta variabilitat 186 271 284 244 237
Canadà 298 216 266 314 291 287 275
EUA 276 233 222 320 314 286 275
Resta d'Amèrica 214 213 191 210 222 201 206
Japó 248 227 382 450 470 484 402
Xina 356 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 390 (*) Estimació amb alta variabilitat 350 324 324 328
Resta del món 298 236 349 352 348 319 322
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.
- Es considera la despesa dels turistes estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 2 de març de 2023. Sèries revisades el 31 de maig de 2023.

TURDEST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de la despesa del turisme estranger (TURDEST).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Despesa declarada total
Despesa declarada en concepte del cost del viatge, de l'allotjament i de les altres despeses produïdes durant el viatge.
Turista
Persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Aspectes metodològics

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur), responsabilitat de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual de la despesa total, la despesa per persona-viatge i la despesa per persona-dia-viatge declarada pel turista.

Egatur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que es realitza mitjançant una entrevista personal per un mostreig aleatori estratificat per país de residència, vies d'accés i punts fronterers. És la font estadística bàsica per a l'anàlisi de la despesa i del comportament turístic dels visitants (turistes i excursionistes) no residents a Espanya que accedeixen al país per carretera o aeroport. Està directament lligada a l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) , ja que proveeix el suport tècnic de camp, l'organització, el mètode de control i el marc d'elevació de l'enquesta de despesa.

El març del 2009 l'Idescat ha aplicat la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

L'any 2013 es modifiquen les dades de despesa turística per una revisió històrica de la sèrie d'EGATUR de l'IET.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística de Frontur la via d'accés amb creuer i amplia la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya. Això implica que es considerin els viatgers internacionals en trànsit (és a dir, aquells que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer). Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, apareix de manera molt rellevant l'alta velocitat i s'han suprimit els antics trajectes existents.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".