Saltar al contingut principal

Autoritzacions de transport per carretera. Províncies

Autoritzacions de transport per carretera. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Viatgers 15.817 1.494 797 1.588 19.696
Vehicles públics < 9 places 12.380 632 459 572 14.043
Autobusos de servei públic 3.437 862 338 1.016 5.653
Mercaderies 47.441 8.845 10.400 9.305 75.991
Vehicles de servei públic 39.769 6.642 8.579 7.673 62.663
Vehicles de servei privat 7.672 2.203 1.821 1.632 13.328
Total 63.258 10.339 11.197 10.893 95.687
Font: Departament de Territori.
Notes:
- Vehicles públics < 9 places: S'hi inclouen vehicles funeraris i autoturismes
- Vehicles de servei públic: S'hi inclouen vehicles pesants i lleugers.

Darrera actualització: 18 d'octubre de 2023.

AT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les autoritzacions del transport (AT).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autorització de transport
Permís de caire administratiu necessari per poder viatjar per carretera i pels motius que estableix la legislació vigent (trànsit escolar, mercaderies perilloses, vehicles de càrrega i pes determinats, etc.).
Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.

Aspectes metodològics

Es faciliten dades sobre transport regular de viatgers per carretera dins de Catalunya. El Departament de Territori obté aquestes xifres directament de les companyies autoritzades a fer aquests serveis.

S'ofereixen dades sobre transport de mercaderies per carretera obtingudes de l'Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera publicada pel Ministeri de Foment.

En l'apartat de transport públic urbà es recull informació sobre el transport de superfície de les ciutats més poblades de Catalunya, proporcionada pel Departament de Territori, i també dels subterranis metropolitans i línies urbanes de ferrocarril. Amb l'entrada en vigor de la integració tarifària l'any 2001, ha canviat el criteri de comptabilització de viatgers a la demarcació de Barcelona. Actualment, es compten com a viatgers les validacions dels títols de transport que fan els usuaris i no els viatges venuts de cada tipus de títol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".