Saltar al contingut principal

Autoritzacions de transport per carretera. Províncies

Autoritzacions de transport per carretera. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Viatgers 18.512 1.539 826 1.670 22.547
Vehicles públics < 9 places (1) 14.898 661 479 630 16.668
Autobusos de servei públic 3.614 878 347 1.040 5.879
Mercaderies 45.218 8.466 9.746 8.760 72.190
Vehicles de servei públic (2) 36.647 6.018 7.646 6.934 57.245
Vehicles de servei privat 8.571 2.448 2.100 1.826 14.945
Total 63.730 10.005 10.572 10.430 94.737
Font: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Direcció General de Transports i Mobilitat.
Notes:
- (1) S'hi inclouen vehicles funeraris i autoturismes
- (2) S'hi inclouen vehicles pesants i lleugers.

Darrera actualització: 21 d'octubre de 2022.

Estadística AT

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autorització de transport
Permís de caire administratiu necessari per poder viatjar per carretera i pels motius que estableix la legislació vigent (trànsit escolar, mercaderies perilloses, vehicles de càrrega i pes determinats, etc.).
Mercaderia general
Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.

Aspectes metodològics

Es faciliten dades sobre transport regular de viatgers per carretera dins de Catalunya. El Departament de Territori i Sostenibilitat obté aquestes xifres directament de les companyies autoritzades a fer aquests serveis.

S'ofereixen dades sobre transport de mercaderies per carretera obtingudes de l'Enquesta permanent de transport de mercaderies per carretera publicada pel Ministeri de Foment.

En l'apartat de transport públic urbà es recull informació sobre el transport de superfície de les ciutats més poblades de Catalunya, proporcionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i també dels subterranis metropolitans i línies urbanes de ferrocarril. Amb l'entrada en vigor de la integració tarifària l'any 2001, ha canviat el criteri de comptabilització de viatgers a la demarcació de Barcelona. Actualment, es compten com a viatgers les validacions dels títols de transport que fan els usuaris i no els viatges venuts de cada tipus de títol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".