Saltar al contingut principal

Ús de l'ordinador i d'Internet. Per freqüència i grups d'edat

Ús d'Internet. Per freqüència i grups d'edat Catalunya. 2023
De 16 - 24 anys De 25 - 34 anys De 35-44 anys De 45-54 anys De 55-64 anys De 65-74 anys i més Total
Ús d'Internet 100,0 100,0 99,2 98,2 97,1 84,1 96,8
Diverses vegades al dia 99,7 95,6 93,4 91,4 87,7 72,9 90,8
Diàriament, o gairebé diàriament (però no diverses vegades al dia) 0,3 4,4 5,2 4,7 5,3 11,7 5,1
Totes les setmanes, però no diàriament 0,0 0,0 1,3 2,7 5,4 12,4 3,2
Menys d'un cop a la setmana 0,0 0,0 0,0 1,1 1,7 3,0 0,9
Compres per Internet 64,6 73,5 67,5 69,1 49,2 28,3 60,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars de l'INE.
Nota: Persones de 16 a 74 anys que van connectar-se a Internet o van comprar per Internet en els 3 mesos anteriors a la data de l'enquesta.

Darrera actualització: 15 de gener de 2024.

TICL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'equipament en TIC (televisió, telefonia i equipament informàtic, entre altres) dels habitatges i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic.

La població objecte d'estudi està formada per les persones que viuen en habitatges familiars principals. Tot i que la població objectiu està formada per les persones de totes les edats, només són investigades de manera exhaustiva aquelles que tenen 16 anys o més. Si en l'habitatge conviuen nens de 10 a 15 anys es realitza, per a cada un d'ells, una bateria de preguntes relacionada amb l'ús de l'ordinador i d'Internet.

La unitat d'anàlisi, en el cas dels habitatges, es correspon amb aquells que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys. Pel que fa als individus, aquesta unitat es correspon amb les persones de 16 a 74 anys i els nens de 10 a 15 anys.

Des de l'any 2004, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals) realitzen a Catalunya una enquesta complementària a la de l'INE per tal d'obtenir informació dels principals indicadors d'equipament i ús de forma més desagregada territorialment. Aquestes estimacions es porten a terme mitjançant l'aplicació d'estimadors compostos en el marc de la metodologia de l'estimació de petites àrees.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.