Saltar al contingut principal

Ús de l'ordinador i d'Internet. Per freqüència i grups d'edat

Ús d'Internet. Per freqüència i grups d'edat Catalunya. 2021
16 - 24 25 - 34 35-44 45-54 55-64 65-74 Total
Ús d'Internet (1) 100,0 99,4 97,8 98,8 94,4 78,7 95,5
Freqüència
Diàriament, almenys 5 dies per setmana 96,6 95,3 97,9 94,4 84,2 75,9 91,8
Totes les setmanes, però no diàriament 3,0 2,8 1,1 4,6 13,7 15,9 6,2
Menys d'un cop a la setmana 0,4 1,9 1,0 1,0 2,1 8,2 2,0
Compres per Internet (1) 67,9 68,6 69,9 67,1 47,9 29,3 59,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Nota: (1) Persones de 16 a 74 anys que van utilitzar l'ordinador, van connectar-se a Internet o van comprar per Internet en els 3 mesos anteriors a la data de l'enquesta.

Darrera actualització: 28 de desembre de 2021. Propera actualització: 29 de desembre de 2022 Calendari

Estadística TICL

Nota metodològica

Aspectes metodològics

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'equipament en TIC (televisió, telefonia i equipament informàtic, entre altres) dels habitatges i l'ús que la població realitza de l'ordinador, Internet i comerç electrònic.

La població objecte d'estudi està formada per les persones que viuen en habitatges familiars principals. Tot i que la població objectiu està formada per les persones de totes les edats, només són investigades de manera exhaustiva aquelles que tenen 16 anys o més. Si en l'habitatge conviuen nens de 10 a 15 anys es realitza, per a cada un d'ells, una bateria de preguntes relacionada amb l'ús de l'ordinador i d'Internet.

La unitat d'anàlisi, en el cas dels habitatges, es correspon amb aquells que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys. Pel que fa als individus, aquesta unitat es correspon amb les persones de 16 a 74 anys i els nens de 10 a 15 anys.

Des de l'any 2004, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals) realitzen a Catalunya una enquesta complementària a la de l'INE per tal d'obtenir informació dels principals indicadors d'equipament i ús de forma més desagregada territorialment. Aquestes estimacions es porten a terme mitjançant l'aplicació d'estimadors compostos en el marc de la metodologia de l'estimació de petites àrees.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".