Saltar al contingut principal

Transport i emmagatzematge. Macromagnituds. Per branques

Transport i emmagatzematge. Macromagnituds. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2019
Transport terrestre; per canonades Transport marítim i vies navegació interiors Transport aeri
Valor de la producció 6.748.167 110.268 2.877.751
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.282.326 20.610 776.038
Despeses en serveis exteriors 2.071.052 37.444 1.575.714
Valor afegit brut a preus de mercat 3.394.790 52.214 525.999
Impostos sobre la producció i els productes 28.790 435 11.222
Subvencions a l'explotació 804.161 156 1.130
Valor afegit brut al cost de factors 4.170.161 51.936 515.908
Despeses de personal 2.545.448 17.480 476.092
Excedent brut d'explotació 1.624.713 34.456 39.816
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Transport i emmagatzematge. Macromagnituds. Per branques CCAE-2009 Catalunya. 2019
Emmagatze- matge i activitat afins al transport Activitats postals i de correus Total
Valor de la producció 8.441.869 662.389 18.840.445
Consum de primeres matèries i altres proveïments 955.383 34.132 3.068.489
Despeses en serveis exteriors 2.356.141 203.699 6.244.050
Valor afegit brut a preus de mercat 5.130.345 424.558 9.527.906
Impostos sobre la producció i els productes 99.943 4.023 144.413
Subvencions a l'explotació 400.082 14.990 1.220.519
Valor afegit brut al cost de factors 5.430.483 435.525 10.604.012
Despeses de personal 2.111.732 426.210 5.576.962
Excedent brut d'explotació 3.318.751 9.314 5.027.050
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2021.

Estadística EAS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Excedent brut d'explotació
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Valor afegit brut a preus de mercat
Es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments i les despeses en serveis exteriors.
Valor afegit brut al cost dels factors
Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.
Valor de la producció
Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci, més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies i els treballs realitzats per altres empreses.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre transports i emmagatzematge i informació i comunicacions es presenta en les taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".