Saltar al contingut principal
Mercat de valors. Renda fixa. Tipus d'interès Catalunya
Emissions no residents
Obligacions i bons simples Cèdules hipotecàries > 2 anys > 6 anys
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2018 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2017 1,97 1,32 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2016 2,28 1,27 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2015 2,16 1,31 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2014 2,30 1,80 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2013 3,91 2,94 0,18 0,18
2012 5,80 4,70 1,65 1,13
2011 5,00 4,65 2,92 1,89
2010 3,74 3,78 0,66 0,72
2009 3,46 3,84 0,75 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2008 4,98 5,25 1,62 1,28
2007 4,57 4,76 0,79 0,79
2006 4,05 3,97 1,61 1,64
2005 3,55 3,42 2,64 1,97
2004 4,11 3,90 2,40 1,03
2003 4,14 3,86 0,68 0,34
2002 5,05 4,85 3,38 1,90
2001 5,22 4,86 3,30 2,64
2000 5,61 5,64 5,46 3,73
1999 4,65 4,01 4,13 4,32
1998 4,84 4,31 4,47 4,69
Unitats: Tant per cent.
Font: Banco de España.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juny de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Tipus d'interès
Percentatge que cobra una entitat bancària com a compensació per un préstec concedit.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".