Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Procediment concursal. Per activitat principal (CCAE-09)

Societats mercantils. Procediment concursal. Per activitat principal (CCAE-2009) 2021
Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Agricultura i pesca 5 45 11,1
Indústria i energia 135 545 24,8
Construcció 130 601 21,6
Comerç 202 832 24,3
Transport i emmagatzematge 37 161 23,0
Hoteleria 123 623 19,7
Informació i comunicacions 64 158 40,5
Immobiliàries financeres i assegurances 55 222 24,8
Activitats professionals i tècniques 72 288 25,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 72 222 32,4
Resta de serveis 98 401 24,4
No classificats 0 0 z Dada no procedent
Total 993 4.098 24,2
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Procediment concursal
Concurs. Les entitats o empreses en situació d'insolvència presenten el seu patrimoni a un concurs de creditors. Els òrgans jurídics amb competència mercantil són els que reben i gestionen els expedients presentats.

Aspectes metodològics

L'estadística del procediment concursal que elabora l' INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides, atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

Les dades de procediment concursal s'obtenen dels jutjats amb competències mercantils; l'atribució es fa en funció del lloc on s'han iniciat els processos legals. Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporcionen uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".